Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2811. Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Spodnji Grič II, stran 4783.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 19. in 113. člena začasnega poslovnika občinskega sveta je Občinski svet občine Krško na seji dne 5. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi ZN Spodnji Grič II
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se sprememba in dopolnitev ZN Spodnji Grič II, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko ZN – 129/94.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v zazidalnem načrtu, ki se nanašajo na mejo območja, ter na lego, velikost, oblikovanje objekta in ureditve.
II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta se nanaša na funkcionalno zemljišče in stavbišče objekta Leskovška cesta 9, k. o. Leskovec, parcelna številka: stp. 326, 972/42.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE POSEGOV
4. člen
Območje urejanja zajema dozidavo poslovnih prostorov k stanovanjski hiši ter ureditev zunanjih površin.
5. člen
Dozidava je locirana na severovzhodno stran stanovanjske hiše.
V kletnem delu dozidave se uredi delavnica, v kateri so možne nehrupne in okolju neškodljive dejavnosti.
V pritličju se uredi poslovni prostor – pisarna.
V podstrešju objekta so predvideni stanovanjski prostori.
Parkirišča se uredi ob Leskovški cesti in na dvorišču.
Horizontalni gabarit dozidave je 15 × 6 m (kletni del) oziroma 9 × 6 m (pritličje).
Vertikalni gabarit je klet 3 m, pritličje 2,40 m in podstrešje s kolenčnim zidom 1,2 oziroma 2,2 m.
Streha je dvokapnica naklona 40 stopinj s potekom slemena v smeri severovzhod–jugozahod; kritina je betonski strešnik.
Fasada je izvedena z ometom bele barve in lesenimi temnimi oblogami.
IV. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
Promet
6. člen
Priključek na lokalno cesto se uredi v niveleti obstoječe ceste.
Parkirišča ob cesti urediti in ločiti od ceste tako, da ni možno parkiranje na pločniku in oviranje motornega in peš prometa. Urediti dva parkirna prostora na dvorišču in tri ob Leskovški cesti.
Komunalno energetska ureditev območja
7. člen
Vse energetske in komunalne vode je potrebno pri izvedbi zunanje ureditve predhodno zaščititi.
Odpadki
8. člen
Deponiranje odpadkov na gradbeni parceli in sežiganje odpadnih plastičnih mas in drugih odpadkov iz proizvodnje ni dovoljeno.
Odpadke pri proizvodnji zbirati v posodah in z gotovimi izdelki vračati naročniku.
Komunalne odpadke zbirati v posodi za komunalne odpadke in odvažati na sanitarno deponijo.
Ogrevanje
9. člen
Ogrevanje dozidave se uredi na kurilno olje. Cisterna za gorivo se namesti v kleti stanovanjske hiše.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
Hrup
10. člen
V objektu je možna samo taka dejavnost, ki je z izvedbo pasivnih protihrupnih ukrepov v mejah dovoljenih emisij hrupa.
Dovoljene so mejne dnevne ravni hrupa za to območje 60 dBA in nočne 50 dBA, ter kritične dnevne ravni hrupa 69 dBA in nočne 59 dBA.
Oskrba in obratovanje delavnice je dovoljeno le v dnevnem času med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
Proizvodnja je dovoljena samo v objektu.
Požar
11. člen
Požarna voda je zagotovljena iz mestne vodovodne mreže preko obstoječih hidrantov. V poslovnih prostorih je potrebno namestiti gasilne aparate za gašenje začetnih požarov.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta je stalno na vpogled občanom pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora v Občini Krško.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem spremembe in dopolnitve ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
14. člen
Sprememba in dopolnitev ZN začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-13/95-1/18
Krško, dne 6. oktobra 1995.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Robert Kerin l. r.