Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2816. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Laško, stran 4790.

Na podlagi 29., 30., 31. in 32. člena o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95 ter odločbe US RS, št. 6/94 in 45/94) ter po 23., 49., 50. in 51. členu statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško ustanavlja svoja stalna delovna telesa, določa njihov sestav, naloge in način dela.
2. člen
Delovna telesa so odbori in komisije. Delovna telesa so stalna in občasna. Stalna delovna telesa se ustanovijo za pomembnejša področja, ki so v pristojnosti občine.
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
Delovna telesa se ustanovijo s tem odlokom ali s posebnim sklepom. V aktu o ustanovitvi delovnega telesa se določijo naloge, pristojnosti in sestava.
3. člen
Občinski svet ustanovi delovna telesa za proučevanje posameznih področij, za pripravo odločitev na teh področjih, za pripravo strokovnih podlag za odločanje na občinskem svetu in za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za pripravo, proučevanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih aktov sveta.
4. člen
Delovno telo ima predsednika in določeno število članov, ki jih imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta in izmed drugih občanov.
Komisija šteje do 5 članov, ki je sestavljena izmed članov občinskega sveta.
Odbor pa šteje do 7 članov od tega večino občanov. Predsednik odbora je lahko le član občinskega sveta.
5. člen
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov.
Listo kandidatov določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov političnih strank zastopanih na občinskem svetu.
Mandatna doba stalnega delovnega telesa traja štiri leta.
Imenovanje in trajanje občasnih delovnih teles pa se deloči s sklepom o ustanovitvi tega telesa in prenehajo delati, ko opravijo nalogo zaradi katere so bila ustanovljena.
6. člen
Sejo delovnega telesa sklicuje predsednik telesa na lastno pobudo, v skladu s programom dela občinskega sveta ali na zahtevo občinskega sveta ali župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa. Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
7. člen
Predsednik delovnega telesa:
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sklicuje in vodi seje in predlaga dnevni red,
– sodeluje s predsednikom občinskega sveta, županom in delavci občinske uprave in drugimi, ki lahko pripomorejo k razrešitvi problematike, ki jo delovno telo obravnava,
– skrbi za izvajanje sprejetih odločitev.
8. člen
Delovno telo ima tajnika, ki skrbi za strokovna in administrativna opravila delovnega telesa.
Za tajnika delovnega telesa je določen delavec občinske uprave, ki dela na področju za katera je delovno telo ustanovljeno.
O tem kdo bo opravljal strokovna opravila za določeno delovno telo sprejme sklep delovno telo na prvi seji, na predlog župana ali tajnika občinske uprave.
Tajnik delovnega telesa pomaga predsedniku pri prijavi in sklicu seje, daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno in dokumentarno obdelavo vprašanj, skrbi za zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki mu jih naloži delovno telo ali predsednik delovnega telesa.
9. člen
Delovno telo lahko na seji telesa povabi tudi druge člane občinskega sveta, funkcionarje občine in delavce občinske uprave ter znanstvene, strokovne in druge javne delavce, da bi dali svoje mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
Delovno telo ima pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo.
Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skupnega pomena ter imajo lahko skupne seje.
II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
10. člen
Občinski svet občine Laško ima naslednja delovna telesa:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za vloge in pritožbe občanov,
– odbor za gospodarski razvoj občine,
– odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti,
– odbor za družbene dejavnosti in društva,
– odbor za razvoj kmetijstva in podeželja.
11. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja šteje 5 članov, ki opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za organe sveta in druge organe, ki jih voli in imenuje svet,
– občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– obravnava in določa plače občinskih funkcionarjev ter nagrade in povračila za neprofesionalno opravljanje funkcij,
– obravnava druga vprašanja, ki jih določi svet.
12. člen
Statutarno-pravna komisija šteje 5 članov in ima zlasti naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika občinskega sveta,
– na zahtevo sveta obravnava odloke in druge akte, ki jih sprejema svet glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni, statutom in drugimi pravnimi predpisi.
13. člen
Komisija za vloge in pritožbe občanov, ki šteje 3 člane in izvaja naslednje naloge:
– obravnava vloge občanov,
– obravnava pritožbe občanov, ugotavlja njihovo utemeljenost in jih rešuje,
– na osnovi ugotovitev posreduje svoja stališča občinski upravi.
14. člen
Odbor za gospodarski razvoj občine šteje 7 članov in opravlja naslednje naloge:
– spremlja gospodarski razvoj občine,
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetništva in obrti,
– skrbi za razvoj turizma,
– predlaga razdelitev sredstev namenjenih za spodbujanje razvoja gospodarstva oziroma razreševanje problemov v gospodarstvu,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje obrti, podjetništva in turizma,
– obravnava proračun in zaključni račun občine,
– spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– spremlja in daje mnenje glede zadolževanja občine,
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenje glede vprašanj s področja financ in premoženja iz pristojnosti občine.
15. člen
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, šteje 7 članov in opravlja zlasti:
– obravnava prostorske plane občine,
– predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
– obravnava vprašanja s področja urbanizma, gradbeništva in informatike,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja gospodarskih javnih služb in daje mnenja k izbiri koncesionarja,
– obravnava vprašanja izgradnje, vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest in izgradnje komunalne infrastrukture (vodovodi, odlagališča odpadkov, kanalizacija...),
– obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in kulturne dediščine,
– sodeluje pri oblikovanju aktov s področja urejanja prostora in komunalnih dejavnosti, vključno z osnutki odlokov,
– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejših ponudnikov za izvedbo investicij ter za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,
– oblikuje komisijo in predlog izbire najugodnejšega ponudnika za oddajo del na osnovi javnih razpisov,
– sodeluje pri pripravi kriterijev delitve sredstev, ki so namenjena za investicije v KS na področju komunalne dejavnosti,
– opravlja druge naloge in vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.
16. člen
Odbor za družbene dejavnosti in društva šteje 7 članov ter so njegove naloge predvsem da:
– spremlja delovanje občinskih javnih služb s področja družbenih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje občinskemu svetu ustrezne predloge in pobude,
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, razvoja športa in rekreacije ter izobraževalne, raziskovalne, informacijsko-dokumentacijske, društvene in kulturne dejavnosti,
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb na področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za pripravo programov in finančnih načrtov investicijskega in rednega vzdrževanja objektov in obravnava predloge investicijskih programov za investicije v objekte s področja družbenih dejavnosti,
– nadzoruje izvajanje investicij v objekte s področja družbenih dejavnosti,
– daje mnenja in predloge na področju: varstva naravne in kulturne dediščine, kulture, informiranja in raziskovanja, lekarništva in zdravstva, otroškega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, športa in rekreacije,
– da pripravlja program socialne politike občine in ga predlaga občinskemu svetu,
– da skrbi za smotrno uporabo in povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj v občini,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih dejavnosti, družine in mladine.
17. člen
Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja ima 7 članov in opravlja naslednje naloge:
– da sodeluje pri pripravi prostorskih sestavin planskih dokumentov kmetijstva in podeželja,
– da sodeluje pri pripravi programa razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini,
– da sodeluje pri pripravi in izvedbi zemljiških operacij, kot so komasacije, arondacije, hidromelioracije,
– da sodeluje pri pripravi programov za pridobivanje republiških proračunskih sredstev za področje kmetijstva in spremlja uporabo teh sredstev,
– obravnava vprašanja pospeševanja razvoja kmetijstva, gozdarstva, veterine in lovstva,
– obravnava vprašanja razvoja kmetijskih dopolnilnih dejavnosti,
– spremlja in daje mnenja ter predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem kmetijstva,
– pripravlja predloge v razporeditvi sredstev namenjenih za kmetijstvo,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom tega odbora.
III. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Delovna telesa pri svojem delu smiselno uporabljajo določila poslovnika Občinskega sveta občine Laško (št. 021-34/95-02 z dne 31. 5. 1995), lahko pa sprejmejo svoj poslovnik.
19. člen
Člani delovnih teles so upravičeni do povračila potnih in drugih stroškov, ki jih imajo v zvezi s sejami delovnih teles ter opravljanjem drugih nalog za ta telesa na podlagi v svetu sprejetih sklepov o povračilu potnih stroškov.
Stroški dela delovnih teles bremenijo proračunska sredstva občine.
20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-43/95-02
Laško, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.