Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2831. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice, stran 4819.

Na podlagi 109. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in 85. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 18.10. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na območju Občine Slovenske Konjice določajo volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti.
Volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo po večinskem načelu.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bezina se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naslednja naselja: Bezina, Strtenik in Gabrovnik.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vešenik- Brdo se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) članov sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Brdo in Vešenik.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dobrava- Gabrovlje se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) članov sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Dobrava in Gabrovlje.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Konjiška vas se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) članov sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naslednja naselja: Breg, Konjiška vas, Nova vas, Prežigal in Sp. Pristava.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Polene se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) članov sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Polene.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sojek- Kamna gora se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) članov sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselji: Sojek, Kamna gora.
9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Špitalič se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) članov sveta Krajevne skupnosti Špitalič.
7. volilna enota obsega naselja: St. Slemene, Škedenj, Tolsti vrh, Špitalič in Kraberk.
10. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zeče se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naslednja naselja: Zeče, Sp. Preloge in Preloge.
11. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Draža vas se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) članov sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota obsega naselje Draža vas.
12. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Žiče se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota obsega naselje Žiče.
13. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Jernej se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota obsega naslednja naselja: Brezje, Ličenca, Jernej, Kolačno, Petelinjek, Selski vrh, in Zg. Laže in Kravjek-del (hišne številke: 8, 8a, 9, 10, 11a, 12, 13 in 14).
14. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zbelovo se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.
12. volilna enota obsega naslednja naselja: Sp. Laže, Podpeč, Zbelovo, Zb. gora in Selski vrh št. 9.
15. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sp. Grušovje se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) članov sveta krajevne skupnosti.
13. volilna enota obsega naselje Sp. Grušovje.
16. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tepanje se določi 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.
14. volilna enota obsega naslednja naselja: Perovec, Dobrnež, Tepanje. Tepanjski vrh, Novo Tepanje in naselje Draža vas-del (hišne številke: 43, 52, 52a, 53 in 53a).
17. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Slovenske Konjice se določijo 4 (štiri) volilne enote, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
15/1. volilna enota obsega naselje Škalce V 1. volilni enoti se volita 2 (dva) člana sveta krajevne skupnosti.
15/2. volilna enota obsega naselje Blato.
V 2. volilni enoti se voli 1 (en) član sveta krajevne skupnosti.
15/3. volilna enota obsega naselje Slovenske Konjice.
V 3. volilni enoti se voli 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.
15/4. volilna enota obsega naselje Zg. Pristava.
V 4. volilni enoti se voli 1 (en) član sveta krajevne skupnosti.
18. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Loče se določi 5 (pet) volilnih enot, v katerih se voli skupno 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.
16/1. volilna enota obsega naselji Klokočovnik in Suhadol.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti
16/2. volilna enota obsega naslednja naselja: Koble, Kravjek, Mali breg in Podob.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
16/3. volilna enota obsega naselji Mlače in Penoje.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
16/4. volilna enota obsega naselji Lipoglav in Ostrožno.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
16/5. volilna enota obsega naselje Loče.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
19. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
20. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alineje tega člena
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alineje tega člena
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil
– določa volišča in območja volišč
– zbira zahteve za sklic zborov krajanov in predloge kandidatur
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname kandidatov
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
21. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni
– daje poročilo o izidu volitev
– opravlja in vodi neposredno tehnično v zvezi z volitvami
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008 -902/95 -9101
Slovenske Konjice, dne 18. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.