Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2845. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic, stran 4838.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in osme alinee 64. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) ter 26. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdajam
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
1. člen
V 9. členu pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic (Uradni list RS, št. 45/95) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“2. Predstavniki avtoprevozniških zadrug in registriranih družb, katerih lastniki ali solastniki so hkrati samostojni podjetniki posamezniki lahko prevzamejo dovolilnice na ministrstvu pristojnem za promet brez žiga prevoznika.
Avtoprevozniška zadruga in registrirana družba, katerih lastniki ali solastniki so hkrati samostojni podjetniki posamezniki mora ob koncu delilnega obdobja posredovati ministrstvu pristojnemu za promet spisek razporeditve dovolilnic prevoznikom, združenim v avtoprevozniško zadrugo oziroma lastnikom ali solastnikom družbe. Ob vračilu izkoriščene dovolilnice mora le-ta imeti žig prevoznika, ki jo je uporabil”.
Sedanji drugi odstavek 9. člena postane tretji in se spremeni tako, da se glasi:
“3. Ministrstvo pristojno za promet izda prevozniku, avtoprevozniški zadrugi in registrirani družbi, katerih lastniki oziroma solastniki so hkrati samostojni podjetniki posamezniki ob prejetih dovolilnicah tudi račun, iz katerega so razvidne vrste in zaporedne številke prejetih dovolilnic.”
2. člen
Pod I.) se v drugem odstavku 12. člena na koncu besedila doda:
“Zaradi ažurnosti podatkov o stanju dovolilnic mora prevoznik vrniti uporabljeno dovolilnico ministrstvu pristojnemu za promet v roku 3 dni od vrnitve vozila na sedež prevoznika.”
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-5/95
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
                            PRILOGA

Na podlagi 14. člena pravilnika o merilih, postopku in nači
nu delitev dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari do
ločam
    SPREMEMBE POSEBNIH MERIL ZA DELITEV DOVOLILNIC

  MERILA ZA DELITEV AVSTRIJSKIH UNIVERZALNIH DOVOLILNIC

1. točka se spremeni in glasi:
"1. Izhodiščni kontingent za delitev avstrijskih univerzal
nih dovolilnic se določi na podlagi meril iz pravilnika o me
rilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni
cestni prevoz stvari, sprememb tega pravilnika in naslednjih
meril:
- uporaba oprtnega vlaka v posameznem obdobju na podlagi po
datkov gospodarskih družb pristojnih za izvedbo kombinirane
ga prevoza.
Letno razmerje 1:2 (prevoz po cesti: 2 oprtni prevoz - dve
povratni vožnji) velja do 31. 12. 1995.
Roki za vračilo porabljenih dovolilnic so enaki kot v 12.
členu pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovo
lilnic za mednarodni cestni prevoz stvari.
Prevoznikom se določi kontingent avstrijskih univerzalnih do
volilnic za posamezno obdobje na osnovi uporabe oprtnega vla
ka in sicer:
- število prevozov v zadnjem mesecu pred predhodnim obdobjem
in število prevozov v prvem mesecu predhodnega obdobja."
3. točka se spremeni in glasi:
"3. Prevoznikom, ki so prejeli tudi dovolilnico CEMT za Av
strijo, se za vsako dovolilnico CEMT od zgoraj omenjenih do
datnih namenskih dovolilnic za "zelene tovornjake" odšteje
10 univerzalnih dovolilnic mesečno."
4. točka se spremeni in glasi:
"4. Prevoznikom, ki so lastniki motornih tovornih vozil s
priklopnim vozilom ali brez, katerih predpisane dimenzije
presegajo predpisane dimenzije vozil, ki lahko uporabljajo
oprtni vlak, to je širine 2,60 m, višine 4,00 m, se lahko na
obdobje dodeli 1 avstrijska univerzalna dovolilnica.
Prevozniki morajo dokumentirati dimenzije takšnih vozil pi
sno.
To merilo velja do 31. 12. 1995."
6. točka se spremeni in glasi:
"6. Za prevoze v tranzitu in pri bilateralnih prevozih se
cestne dovolilnice ne izdajajo za:
- samostojna vozila do 12 ton nosilnosti, razen tistih, ki
imajo vozilo opremljeno s hladilno komoro in vozila za pre
voz nevarnih snovi; o čemer mora prevoznik predložiti doku
mentacijo iz katere je razvidno, da gre za tovrstna vozila;
- skupino vozil do 12 ton nosilnosti;
- vozila za avtomatsko razkladanje (kiperji) razen tistih, ki
imajo za priklopno vozilo potrdilo TIR."

  MERILA ZA DELITEV ITALIJANSKIH BILATERALNIH DOVOLILNIC

1. točka se spremeni in glasi:
"1. Prevoznikom, ki so prejeli tudi dovolilnice CEMT za Ita
lijo se za vsako dovolilnico CEMT odšteje od temeljnega pla
na 10 italijanskih bilateralnih dovolilnic mesečno."
2. točka se spremeni in glasi:
"2. Za bilateralne prevoze v Italijo se cestne dovolilnice
ne izdajajo za:
- samostojna vozila do 12 ton nosilnosti, razen tistih, ki
imajo vozilo opremljeno s hladilno komoro in vozila za pre
voz nevarnih snovi; o čemer mora prevoznik predložiti doku
mentacijo iz katere je razvidno, da gre za tovrstna vozila;
- skupino vozil do 12 ton nosilnosti;
- vozila za avtomatsko razkladanje (kiperji) razen tistih, ki
imajo za priklopno vozilo potrdilo TIR."