Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2796. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselji Murski Črnci in Tišina, stran 4756.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s 16. členom statutarnega sklepa Krajevne skupnosti Tišina, je Svet Krajevne skupnosti Tišina dne 3. 10. 1995 po predhodni odločitvi na zborih občanov sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselji Murski Črnci in Tišina
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselji Murski Črnci in Tišina. Referendum bo v nedeljo, dne 5. novembra 1995 na običajnih glasovalnih mestih v vsakem naselju, od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za naslednje namene:
– v naselju Murski Črnci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, asfaltiranje in modernizacija vaških cest in ulic, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrževanje in urejanje vaškega vodovoda, sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila, komunalna ureditev novih zazidalnih območij, dokončanje del na regulaciji potoka Mokoš in izgradnja mostov, ureditev in vzdrževanje vaških zelenic in nasadov, dokončanje del na avtobusnih postajališčih in postavitev zavetišč, sofinanciranje razširitve prostorov Osnovne šole Tišina, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Tišina: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, sanacija potoka Mokoš, asfaltiranje in modernizacija vaških cest in ulic, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrževanje in urejanje vaškega vodovoda, sofinanciranje razširitve prostorov Osnovne šole Tišina, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja.
3. člen
Za izvršitev programov bo potrebno 2l,000.000 SIT, višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, znaša 21,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom KS. Če se zberejo večja sredstva, se bodo uporabljala namensko za program iz tč. 2. člena.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. januarja 1996 do 31. decembra 2000.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Tišina, v naseljih Murski Črnci in Tišina.
Samoprispevek v obeh naseljih bi znašal:
a) v denarju:
– 2 % mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 2 % mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 4 % od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1 % od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2 % od povprečnega OD v Republiki Sloveniji v preteklem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče v posameznem naselju, za katero je razpisan referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka;
b) v delovni obveznosti:
– občani - nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani po 3 delovne dni letno,
– lastniki traktorjev 8 ur letno v prevozih.
Kdor iz določenih razlogov ne bo mogel opraviti dogovorjene obveznosti, bo plačal neopravljena dela v denarju, in sicer po veljavnem ceniku komunalnega podjetja v Murski Soboti.
6. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
7. člen
Svet krajevne skupnosti je pristojen, da v primeru bistvene spremembe osnove od katere se plačuje samoprispevek iz kmetijstva, lahko obstoječo prispevno stopnjo korigira.
8. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
10. člen
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je referendumski program iz 2. člena tega sklepa in višina samoprispevka iz 5. člena tega sklepa.
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11. člen
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS in bo o tem vsako leto poročal občanom na zboru.
13. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tišina, dne 6. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta KS Tišina
Alojz Gomboc l. r.