Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2830. Odlok o krajevnih skupnostih, stran 4817.

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 88. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 18. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o krajevnih skupnostih
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
1. člen
V Občini Slovenske Konjice je ustanovljenih 16 krajevnih skupnosti in sicer:
1. Krajevna skupnost Slovenske Konjice, ki vključuje naselja Škalce, Blato, Slovenske Konjice in Zg. Pristava.
2. Krajevna skupnost Bezina, ki vključuje naselja Bezina, Strtenik in Gabrovnik.
3. Krajevna skupnost Vešenik-Brdo, ki vključuje naselji Brdo in Vešenik.
4. Krajevna skupnost Sp. Grušovje, ki vključuje naselje Sp. Grušovje.
5. Krajevna skupnost Konjiška vas, ki vključuje naselja Breg, Konjiška vas, Nova vas, Prežigal in Sp. Pristava
6. Krajevna skupnost Polene, ki vključuje naselje Polene.
7. Krajevna skupnost Sojek-Kamna gora, ki vključuje naselji Sojek in Kamna gora.
8. Krajevna skupnost Špitalič, ki vključuje naselja St. Slemene, Škedenj, Tolsti vrh, Špitalič in Kraberk.
9. Krajevna skupnost Zeče, ki vključuje naselja Zeče, Preloge in Sp. Preloge.
10. Krajevna skupnost Dobrava-Gabrovlje, ki vključuje naselji Dobrava in naselje Gabrovlje.
11. Krajevna skupnost Žiče, ki vključuje naselje Žiče.
12. Krajevna skupnost Draža vas, ki vključuje naselje Draža vas.
13. Krajevna skupnost Jernej, ki vključuje naselja Brezje, Ličenca, Jernej, Kolačno, Petelinjek, Selski vrh in Zg. Laže.
14. Krajevna skupnost Zbelovo, ki vključuje naselja Sp. Laže, Podpeč, Zbelovo in Zb. gora.
15. Krajevna skupnost Tepanje, ki vključuje naselja Perovec, Dobrnež, Tepanje, Tepanjski vrh in Novo Tepanje.
16. Krajevna skupnost Loče, ki vključuje naselja Klokočovnik, Koble, Kravjek, Lipoglav, Loče, Mali Breg, Mlače, Ostrožno pri Ponikvi - del, Penoje, Podob in Suhadol.
2. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani večjih naseljenih območij ustanovijo krajevno skupnost.
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani naselja, dela naselja ali več posameznih naselij ustanovijo tudi četrtne in vaške skupnosti.
3. člen
Pobudo o oblikovanju krajevne, vaške ali četrtne skupnosti sprejmejo prebivalci na zborih krajanov, skladno z zakonom.
Odločitev o oblikovanju nove krajevne, vaške ali četrtne skupnosti sprejme občinski svet.
4. člen
Občinski svet lahko s sklepom prenese opravljanje določenih zadev iz občinske pristojnosti v opravljanje krajevni skupnosti. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva.
Občinski svet je dolžan zaprositi za mnenje organe krajevne skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese samo te skupnosti.
5. člen
Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi krajevni praznik, grb in zastavo.
II. PODROČJE DELA IN NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
6. člen
Občani v krajevni skupnosti uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da preko svojih organov in v sodelovanju z občinskimi organi in službami:
a) na področju gospodarstva, stanovanjske in komunalne dejavnosti:
– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva v obliki krajevnega samoprispevka ter v drugih oblikah za urejanje lokalni potreb na svojem območju,
– skrbijo za vzdrževanje objektov in naprav, ki so v njihovem upravljanju,
b) na področju družbenih dejavnosti:
– spremljajo socialno problematiko na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje,
– organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega varstva; sosedska pomoč za starejše ljudi, sodelujejo pri reševanju stanovanjskih vprašanj, sodelujejo pri izvajanju pomoči in nege na domu za starejše ljudi,
– v primeru ogroženih družin spremljajo razmere, v katerih živijo družine z otroki in predlagajo ukrepe za izboljšanje teh razmer
– sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav, namenjenim telesnovzgojnim in kulturnim dejavnostim,
c) na ostalih področjih:
– izvajajo posamezne naloge v vojni in miru ter na področju zaščite in reševanja občanov, za katere jih določi pristojni organ občine na osnovi določb statuta občine,
– sodelujejo z občinskim svetom in njegovimi organi pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju krajevne skupnosti,
– izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti občinski svet in župan.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
7. člen
Organi krajevne skupnosti so svet krajevne skupnosti, nadzorni odbor in volilna komisija krajevne skupnosti.
8. člen
Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost in tistih, ki mu jih poveri občinski svet ali župan.
Delo sveta krajevne skupnosti in organov se podrobneje opredeli v statutu krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti sprejme statut v roku 6 mesecev po izvedenih rednih volitvah.
9. člen
Predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti izvolijo člani sveta z večino glasov vseh članov izmed sebe na konstitutivni seji sveta.
Nadzorni odbor in volilno komisijo imenuje svet krajevne skupnosti.
Na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti, imenuje svet krajevne skupnosti tajnika. Tajnik opravlja svojo funkcijo neprofesionalno Tajnik pomaga predsedniku sveta krajevne skupnosti pri njegovem delu, vodi zapisnike in opravlja druge naloge, ki mu jih poveri svet in predsednik krajevne skupnosti.
10. člen
Svet krajevne skupnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti
– sprejema letni program dela krajevne skupnosti
– imenuje predsednike in člane delovnih teles krajevne skupnosti
– odloča o predlogih delovnih teles
– daje predloge za razvoj gospodarstva ter predloge za reševanje komunalne in stanovanjske problematike v krajevni skupnosti
– na svojem področju spremlja problematiko s področja socialnega varstva ter predlaga ukrepe za njihovo razreševanje
– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka
– sodeluje z občinskim svetom in njegovimi organi pri izvrševanju nalog na območju krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti je dolžan poročati o svojem delu občinskemu svetu in županu, če je za to dana zahteva.
11. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa krajevno skupnost
– predlaga v sprejem letni finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti, predlaga letni program dela krajevne skupnosti
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta krajevne skupnosti
– opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut krajevne skupnosti ali poveri občinski svet oziroma župan Občine Slovenske Konjice.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
12. člen
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in njena območja, določi občinski svet z odlokom. Člane svetov krajevnih skupnosti se voli po večinskem načelu.
13. člen
Število članov sveta krajevne skupnosti se določi glede na število prebivalcev v krajevni skupnosti.
Glede na število prebivalcev imajo krajevne skupnosti naslednje število članov sveta krajevne skupnosti:
– 1 člana sveta ima Krajevna skupnost Slovenske Konjice
– 7 članov sveta imajo krajevne skupnosti:
– Loče
– Bezina
– Zeče
– Žiče
– Jernej
– Zbelovo
– Tepanje
– 5 članov sveta imajo krajevne skupnosti:
– Vešenik-Brdo
– Dobrava-Gabrovlje
– Konjiška vas
– Polene
– Sojek-Kamna gora
– Špitalič
– Draža vas
– Sp. Grušovje.
14. člen
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
15. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan.
Kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti določijo volivci na zborih, skupine občanov z zbiranjem izjav o podpori kandidatom ter politične stranke.
V. NAČIN FINANCIRANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI
16. člen
Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajanov krajevna skupnost pridobiva sredstva:
– iz proračuna občine za opravljanje nalog, ki jih župan in občinski svet določita v letnem planu občine
– s samoprispevkom občanov
– delovni prispevki in druge oblike zbiranja sredstev
– prostovoljni prispevki krajanov, podjetij in organizacij
– na drug način, v skladu z zakonom.
S tako pridobljenimi sredstvi krajevna skupnost razpolaga v svojem imenu in za svoj račun.
17. člen
Občina Slovenske Konjice ne prevzema finančnih obveznosti za naloge oziroma programe, ki niso bile predvidene v občinskem proračunu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Dosedanji organi krajevne skupnosti nadaljujejo s svojim delom do izvolitve novih organov.
Mandatna doba sveta krajevne skupnosti traja do rednih volitev v občinski svet.
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče predsednik volilne komisije krajevne skupnosti najkasneje v 20 dneh po volitvah.
Novoizvoljeni predsednik sveta krajevne skupnosti prevzame svojo dolžnost v roku 30 dni od izvolitve.
19. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati sklep o potrditvi sklepov zborov volivcev o ustanovitvi krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 8/64).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023 -902/95 -9101
Slovenske Konjice, dne 18. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.