Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2819. Odlok o ureditvi prometa v Starem mestnem jedru Laško - SMJ Laško, stran 4796.

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 1/91-I), 10. in 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) ter 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90) ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o ureditvi prometa v Starem mestnem jedru Laško – SMJ Laško
1. člen
S tem odlokom se v Starem mestnem jedru Laško urejajo:
I. Neprometni znaki
II. Omejitve in prepovedi prometa v SMJ Laško
III. Nakladanje in razkladanje
IV. Ustavljanje in parkiranje vozil
V. Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil
VI. Kazenske določbe
VII. Prehodne in končne določbe
2. člen
Sestavni del odloka je projekt predlog prometne ureditve prometa v SMJ Laško št. Pr. 83/94 – izdelala Vizura Celje, d.o.o.
3. člen
Za promet na javnih prometnih površinah v SMJ Laško veljajo določbe zakonov s področja varnosti cestnega prometa ter določbe predpisov izdanih na njihovi podlagi.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so posebej označene ceste, ulice in trgi, na katerih je promet z motornimi vozili omejen, promet s kolesi in kolesi z motorji prepovedan, pešci pa lahko uporabljajo celotno prometno površino;
2. Druge javne prometne površine so pločniki, kolesarske steze, ploščadi, steze in poti, parkirne površine in druge podobne, hoji ali vožnji namenjene površine;
3. Za parkiranje motornih vozil so na območju SMJ Laško namenjene naslednje vrste parkirnih površin:
– javne parkirne površine,
– rezervirane parkirne površine, ki so določene na karti ureditve prometa v Laškem.
4. Javne parkirne površine so:
– površine označene s prometnimi znaki ali talnimi obeležbami za parkiranje,
– površine, kjer je parkiranje časovno omejeno.
5. Rezervirane parkirne površine so:
– označene z znakom za invalide,
– parkirne površine oddane v najem.
I. NEPROMETNI ZNAKI
5. člen
V SMJ Laško je dovoljena postavitev neprometnih znakov na, ob in nad: cesto, posebno prometno površino in drugo javno prometno površino (na primer na pločniku, bankini), 4,5 m nad najvišjo točko vozišča ter v križišču izven preglednega trikotnika. Postavljalec si mora predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje upravljalca prometne površine.
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA V SMJ LAŠKO
6. člen
V SMJ Laško je vožnja, hoja ali parkiranje dovoljeno samo za to namenjenih površinah. Prepovedano je voziti ali parkirati na zelenih površinah (zelenice, parki, cvetlične grede).
Največja dovoljena hitrost je 40 km/h.
7. člen
Ne glede na prepoved pa je promet z vozili na javnih prometnih površinah iz 6. člena tega odloka dovoljen v naslednjih primerih:
1. za preskrbovanje zaprtega območja, če dovoz ni mogoč z dvoriščne strani, praviloma med 6. in 9. uro, z vozili do 5 ton,
2. za interventne potrebe vozil gasilcev, policije, PTT, komunalnih služb, prve medicinske pomoči, invalide s posebno invalidsko dovolilnico,
3. za osebna vozila tistih imetnikov, katerih sedež ali stalno prebivališče je na tem območju, če imajo garažo ali zagotovljen parkirni prostor na funkcionalnem zemljišču zgradbe, v kateri imajo sedež ali v njej stanujejo.
Promet z vozili iz prvega odstavka tega člena poteka – kot je vrisano v projektu prometne ureditve v SMJ Laško, ki je sestavni del tega odloka.
8. člen
Stanovalci, gospodarski in negospodarski subjekti v za promet zaprtem območju so se dolžni oskrbovati z dvorišča ali drugega prostora, kjer so zato dani pogoji.
9. člen
Za vsako vozilo iz 7. člena (razen 2. točke) tega odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
III. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE
10. člen
Če je pri nakladanju in razkladanju tovora nujno potrebno, da vozilo med nalaganjem in razkladanjem stoji na vozišču, kolesarski stezi ali hodniku za pešce, se mora delo začeti takoj, ko vozilo parkira in čim hitreje, kolikor je mogoče tudi konča. Med delom mora biti poskrbljeno za varnost drugih udeležencev v prometu. Tako delo sme trajati največ 30 minut.
IV. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE VOZIL
11. člen
Parkiranje v SMJ Laško je dovoljeno na s prometno signalizacijo označenih parkirnih površinah in tam, kjer to ni izrecno prepovedano.
12. člen
Na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno, mora voznik vozila označiti čas parkiranja oziroma ustavljanja s parkirno uro, ki mora biti vidno nameščena za vetrobransko steklo.
Za parkiranje motornih vozil na javnih parkirnih površinah, kjer je določeno plačevanje, mora voznik plačati parkirnino. Čas parkiranja in parkiranje sta določeni na dopolnilni tabli prometnega znaka.
Višino parkirnine določi Občinski svet občine Laško.
13. člen
Uporabnik rezerviranih parkirnih površin sklene s pristojnim organom ali pooblaščeno organizacijo pogodbo o plačilu najemnine.
Višino najemnine za rezervirane parkirne površine določi Občinski svet občine Laško.
V. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL
14. člen
Če ugotovi policija, občinska straža ali komunalno-cestna inšpekcija, da je zapuščeno, pokvarjeno, neregistrirano ali poškodovano vozilo, ki je ustavljeno več kot 3 dni, odredi odstranitev z javnih prometnih površin v SMJ Laško.
V primeru, če lastnik ne izvrši ustne odločbe, ali če ni možno ugotoviti lastnika, vozilo odstrani pooblaščena organizacija na zahtevo organa nadzora.
Če lastnika ni možno ugotoviti, bremenijo stroški odstranitve proračun.
Organ nadzora lahko napačno parkirano vozilo blokira, da ga lastnik oziroma voznik ne more uporabljati do identifikacije vozila oziroma poravnave mandatne kazni ali prevzema plačilnega naloga.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne zagotovi oskrbovanja samo z dvorišča ali drugega podobnega prostora, čeprav je bilo uradno ugotovljeno, da so za to podani pogoji.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
16. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje, na kraju samem posameznik, ki:
1. naroči dostavo blaga in se pri tem ne ravna po 7. členu odloka;
2. naklada ali razklada v nasprotju z 10. členom tega odloka;
3. vozi po javni prometni površini, čeprav je to s prometnim znakom ali talno označbo prepovedano;
4. voznik, ki vozi vozilo po za promet zaprtem območju, pa nima pri sebi potrebnega dovoljenja, ali vozi v nasprotju z izdanim dovoljenjem (smer in čas vožnje), ali nima vidno predpisane označbe za vetrobranskim steklom;
5. vozi po javnih površinah z vozilom, za katero je promet po taki površini prepovedan;
6. pri parkiranju ne upošteva prometnih znakov in talnih obeležb, oziroma parkira v nasprotju z 11. členom tega odloka;
7. nima dobro vidno nameščene parkirne ure za vetrobranskim steklom;
8. če pri parkiranju ne nastavi časa začetka parkiranja na parkirni uri.
17. člen
Prisilna izterjava kazni se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je kaznovana fizična oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo obveznosti pravnih oseb, če je kaznovana pravna oseba.
18. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi policije (varnost cestnega prometa), pristojni občinski organi oziroma pooblaščena organizacija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ureditev prometa v SMJ Laško bo potekal v fazah.
1. Faza obsega naslednje ureditve oziroma posega:
– postavitev fizičnih ovir in odgovarjajočih neprometnih znakov;
– ureditev parkiranja na obstoječem parkirišču ob Savinji (levi breg) in pri Banki Celje.
2. Faza obsega:
– rekonstrukcijo križišč – oznake A, B, C v situaciji vertikalne signalizacije in posegov v prostor;
– povečanje parkirnega prostora ob Savinji (levi breg).
20. člen
Določbe odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Laško s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 25/88 in Uradni list RS, št. 20/91) se ne uporabljajo, če so v nasprotju z določbami, ki jih ureja ta odlok za območje SMJ Laško.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-015/95-002
Laško, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.