Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2797. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Cankova, za naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci, stran 4757.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s 16. členom statutarnega sklepa Krajevne skupnosti Cankova, je Svet Krajevne skupnosti Cankova dne 3. 10. 1995 po predhodni odločitvi na zborih občanov sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Cankova, za naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Cankova, za naselja Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci. Referendum bo v nedeljo, dne 5. novembra 1995 na običajnih glasovalnih mestih v naseljih, od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za naslednje namene:
– v naselju Cankova: sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave, odplačilo že najetih kreditov in kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju za izgradnjo kanalizacije, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, sofinanciranje dograditve Osnovne šole in otroškega vrtca, vzdrževanje kulturnega spomenika, sofinanciranje gradnje avtobusnega postajališča, razširitev in vzdrževanje ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, vzdrževanje pokopališča in zelenic, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje ter urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Domajinci: sofinanciranje izgradnje mostu čez Ledavo, sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve Osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, vzdrževanje vaške kapelice, gradnja mrliške vežice, sofinanciranje gradnje in vrzdrževanje avtobusnega postajališča, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, sanacija vodotokov, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišča, po potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorja, sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme ter ureditev požarnovarnostnih zajetij, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Gerlinci: asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest in mostov, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve Osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, dozidava mrliške vežice, vzdrževanje vaške kapelice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja,vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišča, sofinanciranje izgradnje transformatorjev, sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme ter ureditev požarnovarnostnih zajetij, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Gornji Črnci: gradnja mrliške vežice, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve Osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, vzdrževanja vaške kapelice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, sanacija vodotokov, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišč, sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkconalna dejavnost naselja;
– v naselju Korovci: asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, izgradnja kanalizacije, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve Osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, vzdrževanje vaške kapelice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanja avtobusnega postajališča, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišča, sofinanciranje izgradnje transformatorja, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Krašči: gradnja mrlišče vežice, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve Osnove šole in otroškega vrtca na Cankovi, gradnja vaškega doma, vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišča, po potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje ter urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Skakovci: asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave, sofinanciranje dograditve Osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, vzdrževanje vaške kapelice, vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, sofinanciranje gradnje igrišča in rekreacijskih objektov, vzdrževanje pokopališča in zelenic, po potrebi sofinanciranje izgradnje fransformatorjev, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Topolovci: gradnja vaškega doma, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve Osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, gradnja mrliške vežice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, sofinanciranje gradnje igrišča in rekreacijskih objektov, po potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja.
3. člen
Za izvršitev programa bo potrebno 45,000.000 SIT, višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, znaša 45,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom KS. Če se zberejo večja sredstva, se bodo uporabljala namensko za program v tč. 2. člena.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. januarja 1996 do 31. decembra 2000.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Cankova.
Samoprispevek v naseljih: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Krašči, Skakovci, Topolovci bi znašal:
a) v denarju:
– 2 % mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 2 % mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 4 % od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1 % od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2 % od povprečnega OD v Republiki Sloveniji v preteklem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče v posameznem naselju, za katero je razpisan referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka;
b) v delovni obveznosti:
– občani - nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani 2 delovna dneva po 8 ur letno.
V naselju Krašči:
a) v denarju:
– vsako gospodinjstvo v letu 1996 štiri obroke po 7.500 SIT namensko za izgradnjo mrliške vežice.
V naselju Korovci:
a) v denarju:
– 2 % mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 3 % mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 10 % od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1 % od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2 % od povprečnega OD v Republiki Sloveniji v preteklem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče v naselju Korovci;
b) v delovni obveznosti:
– občani - nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani 2 delovna dneva po 8 ur letno.
Kdor iz določenih razlogov ne bo mogel opraviti dogovorjene obveznosti, bo plačal neopravljeno delo v denarju in sicer po veljavnem ceniku Komunalnega podjetja v Murski Soboti.
6. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
7. člen
Svet krajevne skupnosti je pristojen, da v primeru bistvene spremembe osnove od katere se plačuje samoprispevek iz kmetijstva, lahko obstoječo prispevno stopnjo korigira.
8. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
10. člen
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je referendumski program iz 2. člena tega sklepa in višina samoprispevka iz 5. člena tega sklepa.
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11. člen
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS in bo o tem vsako leto poročal občanom na zboru.
13. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cankova, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta KS Cankova
Peter Obal l. r.