Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2809. Odlok o delovnem področju in pristojnostih delovnih teles Občinskega sveta občine Komen, stran 4782.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 - odločba US RS) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradne objave, št. 10/95) je Občinski svet občine Komen na redni seji dne 21. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o delovnem področju in pristojnostih delovnih teles Občinskega sveta občine Komen
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje in pristojnosti delovnih teles (v nadaljevanju: odborov in komisij) Občinskega sveta občine Komen, in sicer:
– Odbor za proračun, finance, premoženje in splošne zadeve,
– Odbor za prostorsko načrtovanje, komunalo in infrastrukturo,
– Odbor za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo,
– Odbor za kmetijstvo in turizem
– Odbor za kulturo, šolstvo in šport,
– Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in stanovanjska vprašanja,
– Odbor za medobčinsko sodelovanje in povezovanje ter mednarodne odnose,
– Statutarna komisija,
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. člen
Posamezna delovna telesa opravljajo naslednje naloge:
1. Odbor za proračun, finance, premoženje in splošne zadeve
– obravnava proračun in zaključni račun občine,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna,
– obravnava in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– daje predloge in mnenja za ureditev vprašanj s tega področja,
– obravnava davčno politiko občine.
2. Odbor za prostorsko načrtovanje, komunalo in infrastrukturo
– obravnava problematiko na podlagi prostorskega urejanja občine,
– pripravlja politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
– obravnava problematiko urejanja komunalne infrastrukture,
– obravnava stanje varovanja in urejanja okolja in prostora,
– predlaga rešitve za urejanje prostorskih in okoljevarstvenih problemov.
3. Odbor za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo
– obravnava in proučuje planske dokumente na področju gospodarstva,
– spremlja in analizira tekoča gibanja na področju gospodarstva in daje predloge za urejanje vprašanj s tega področja,
– obravnava problematiko s področja obrti in drobnega gospodarstva.
4. Odbor za kmetijstvo in turizem
– obravnava vprašanja, ki se nanašajo na problematiko in razvoj kmetijske politike v občini in politike vezane na kmetijska in gozdna vprašanja,
– obravnava vprašanja, ki se nanašajo na razvoj turizma v občini,
– oblikuje strategijo razvoja kmetijstva in turizma v občini,
– sodeluje pri akcijah turistične promocije občine,
– usklajuje vprašanja na področju kmetijstva, lovstva, gozdarstva in turizma.
5. Odbor za kulturo, šolstvo in šport
– obravnava problematiko razvoja kulture, šolstva in športa v občini,
– daje mnenja glede financiranja teh dejavnosti v občini,
– obravnava vprašanja v zvezi z vzgojo in izobraževanjem,
– skrbi za razvoj kulturne dejavnosti, športa in rekreacije ter sodeluje z društvi in klubi,
– obravnava razvoj varstva otrok,
– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene zadeve na področju varstva in vzgoje otrok ter izobraževanja.
6. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in stanovanjska vprašanja
– obravnava vprašanja, ki se nanašajo na zdravstvo in socialno varstvo v občini,
– obravnava stanovanjsko problematiko v občini,
– oblikuje ukrepe in rešitve s tega področja ter jih predlaga občinskemu svetu v sprejem.
7. Odbor za medobčinsko sodelovanje in povezovanje ter mednarodne odnose
– obravnava povezovanje občine v širše lokalne skupnosti,
– obravnava lokalno samoupravo v občini,
– sodeluje v postopkih za teritorialne spremembe občine,
– skrbi za sodelovanje občine s sosednjimi občinami,
– obravnava vprašanja, ki so skupnega pomena za občine, ki medsebojno sodelujejo,
– spremlja, proučuje ter obravnava vprašanja s področja političnih, gospodarskih, kulturnih, športnih in drugih odnosov občine s tujino ter maloobmejno sodelovanje.
8. Statutarna komisija
– pripravlja predlog statuta, poslovnika občinskega sveta in drugih splošnih aktov občine,
– skrbi za usklajenost statuta z zakonodajo, pripravlja spremembe in dopolnitve statuta,
– spremlja usklajenost odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema občinski svet in mu daje o tem svoja mnenja in predloge,
– obravnava prošnje in pritožbe občanov ter predlaga njihovo rešitev.
9. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
– predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov občinskih svetnikov in župana,
– pripravlja predlog za sestavo občinskih odborov in komisij,
– predlaga mnenja k imenovanju predstojnikov republiških organov, pristojnih za občino,
– pripravlja predloge za volitve in imenovanja ter razrešitve iz pristojnosti občinskega sveta,
– predlaga nadomestila plač in drugih stroškov voljenim in imenovanim funkcionarjem občinskega sveta, nadzornega odbora, članom občinskih delovnih teles in sekretarju občinskega sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 124/OS-95
Komen, dne 21. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Komen
Ivan Žvokelj l.r.