Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

71. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije (BMKO), stran 897.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE MAKEDONIJE
Razglašam Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 1995.
Št. 012-01/95-82
Ljubljana, dne 7. oktobra 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE MAKEDONIJE
1. člen
Ratificira se Okvirni sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije, podpisan 11. julija 1994 v Skopju.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:
O K V I R N I S P O R A Z U M
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE MAKEDONIJE
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Republike Makedonije (v nadaljevanju: pogodbenici) se:
– v skladu s III. poglavjem Dunajskega dokumenta o pogajanjih za krepitev medsebojnega zaupanja in varnosti 1992 (WD 1992) – vojaški stiki in zavzemajoč se za krepitev zaupanja in varnosti v skladu s politiko po načelu dobrih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo;
– zavzemajoč se za dobre odnose med slovensko vojsko in makedonsko vojsko v obojestransko korist;
– z namenom dolgoročnega in smotrnega načrtovanja ter določitve področij sodelovanja
sporazumeta o:
I. poglavje
Področja sodelovanja
Pogodbenici bosta medsebojne odnose gradili oziroma nadalje razvijali na tehle temeljnih področjih:
1. uresničevanje sklepov Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in nalog Organizacije združenih narodov za vzdrževanje miru;
2. obrambna doktrina in vojaška vprašanja varnostne politike;
3. udeležba vojaških opazovalcev na vojaških vajah po načelu vzajemnosti;
4. organiziranje in razvijanje oboroženih sil v kadrovskih, materialnih in finančnih zadevah;
5. vojaško usposabljanje in nadaljnje izobraževanje;
6. vojaško letalstvo;
7. vojaško zdravstvo;
8. vojaško varstvo okolja in pomoč ob naravnih nesrečah;
9. vojaška geografija;
10. vojaška zgodovina;
11. vojaškoekonomsko, vojaškotehnično in vojaškoznanstveno sodelovanje;
12. socialno in vojaškopravno sodelovanje;
13. vojaška glasba, vključno s kulturnimi prireditvami;
14. vojaški šport;
15. izmenjava dopustov;
16. sodelovanje med enotami.
Navedena področja pod točkami 1. do 16. je na podlagi obojestranskega dogovora možno razširiti.
II. poglavje
Izvajanje sodelovanja
1. Sodelovanje na področjih, omenjenih v I. poglavju, poteka na podlagi informacijskih in strokovnih razgovorov med za to pristojnimi službami v ministrstvih za obrambo in oboroženih silah obeh držav.
2. Predloge za sodelovanje v naslednjem letu predložita pogodbenici do 15. septembra.
3. Delovna skupina ministrstev za obrambo nato združi predloge in dokončno izdela program enoletnega sodelovanja, izmenično enkrat v eni, drugič v drugi državi do 30. oktobra.
4. Vsak letni program dvostranskega sodelovanja vsebuje: navedbo projektov, njihovo obliko, čas, krog udeležencev in kraj njihovega izvajanja kot tudi urade, ki so za izvajanje odgovorni, po potrebi pa še natančnejše določbe.
5. Dopisovanje, ki je potrebno za pripravo projektov in za zagotavljanje izvajanja projektov, poteka po diplomatski poti.
6. Pri skupni izdelavi letnega programa dvostranskega sodelovanja v oktobru se ocenijo rezultati v preteklem letu. Ovrednoteni rezultati se predložijo načelnikoma generalštabov.
III. poglavje
Finančna zagotovitev sodelovanja
1. Pogodbenica, ki pošilja delegacijo, krije stroške potovanja do kraja, ki ga določi gostitelj, v obe smeri kot tudi dnevnice in nezgodno zavarovanje članov delegacije.
2. Gostitelj krije stroške potovanja v svoji državi kot tudi stroške bivanja in oskrbe.
3. Gostitelj v nujnih primerih zagotavlja brezplačno medicinsko zdravljenje članov delegacije in nujno potrebno oskrbo v eni izmed vojaških ali civilnih zdravstvenih ustanov. Potne stroške za prevoz bolnika (v domovino) krije pogodbenica, ki je poslala delegacijo.
4. Če je izvedba projekta, pri kateri so potrebni infrastruktura, osebje in sredstva druge pogodbenice, le v interesu ene od pogodbenic, se ministrstvi o tem dogovorita v vsakem primeru posebej, pri tem pa se na podlagi posebnega dogovora pravno določi povrnitev stroškov.
IV. poglavje
Končne določbe
1. Ta sporazum se ne nanaša na vprašanja, ki so zunaj delovnega področja Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Ministrstva za obrambo Republike Makedonije.
2. Sporazum se sklene za nedoločen čas.
3. Ta sporazum se lahko ob vsakem času pisno odpove. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu obvestila o njegovi odpovedi.
4. Pogodbenici imata pravico do sprememb ali dopolnitev sporazuma. Dopolnilni zapisniki so sestavni del sporazuma.
5. Sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici obvestita, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
Podpisano v Skopju 11. julija 1994 v dveh izvodih, v slovenskem in makedonskem jeziku. Besedili sta verodostojni.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Makedonije
Vlado Popovski l. r.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Jelko Kacin l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/95-4/1
Ljubljana, dne 29. septembra 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.