Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2798. Pravilnik o višini in metodologiji določanja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem v Občini Črna na Koroškem, stran 4759.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) ter 35. člena statuta Občine Črna (MUV, št. 9/95) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 12. redni seji dne 12. 9. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o višini in metodologiji določanja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem v Občini Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa višino in način (metodologijo) določanja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon) pripadajo funkcionarjem, ki nepoklicno opravljajo funkcijo v Občini Črna na Koroškem.
2. člen
V skladu s statutom Občine Črna na Koroškem opravljajo svojo funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji: predsednik sveta in podpredsednik sveta, podžupan, člani občinskega sveta, sekretar sveta, predsedniki odborov in komisij (v nadaljevanju: občinski funkcionarji).
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionarji imajo, v skladu z zakonom, pravico do nadomestila dohodka oziroma izgubljenega zaslužka, določenega za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
4. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do nadomestila osebnega dohodka, če se jim osebni dohodek zmanjša za čas, ko je opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestilo osebnega dohodka se izplačuje funkcionarju v podjetju, drugi organizaciji, organu ali delodajalcu, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, iz sredstev proračuna Občine Črna.
Občinski funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom, ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka. Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova, od katere funkcionar plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
5. člen
Pravice, ki so določene z zakonom in s tem pravilnikom imajo občinski funkcionarji od dneva izvolitve ali imenovanja.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DEL OSEBNEGA DOHODKA
6. člen
Občinskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje funkcije prizna del osebnega dohodka, ki je sorazmeren obsegu opravljenega dela.
7. člen
Predsedniku občinskega sveta se za opravljanje funkcije in pripravo sej sveta prizna del osebnega dohodka, ki znaša 10% bruto osebnega dohodka, ki ga prejme župan. Za delo na sejah sveta pa mu pripada sejnina, kot je določena za člane sveta občine.
8. člen
Članu občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna del osebnega dohodka (sejnina), ki znaša 3,8% bruto osebnega dohodka, ki ga prejme župan, če je bil na seji.
9. člen
Podpredsedniku občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna del osebnega dohodka, enako kot članom občinskega sveta.
Za čas, ko podpredsednik občinskega sveta opravlja funkcijo predsednika občinskega sveta, mu pripada sorazmerni delež nadomestila predsednika občinskega sveta.
10. člen
Podžupanu občine pripada za opravljanje del, ki mu jih je zaupal župan občine, del osebnega dohodka, ki znaša 8% bruto osebnega dohodka, ki ga prejme župan.
11. člen
Predsedniku komisije ali odbora občinskega sveta se za opravljanje dela v komisiji ali odboru prizna, za vsako sejo komisije ali odbora, prejemek (sejnina) v višini 1,5% bruto osebnega dohodka, ki ga prejme župan, če je bil na njej prisoten.
12. člen
Sekretarju občinskega sveta se za pripravo sej občinskega sveta, pisanje zapisnika in sklepov prizna del osebnega dohodka, ki znaša 5% bruto osebnega dohodka, ki ga prejme župan.
III. DRUGE PRAVICE
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil potnih stroškov in kilometrin, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
14. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven Občine Črna.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki so mesečno objavljeni v Uradnem listu RS.
15. člen
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu z zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki so mesečno objavljeni v Uradnem listu RS.
16. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa, v skladu z zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki so mesečno objavljeni v Uradnem listu RS.
17. člen
Pravice iz 13., 14., 15. in 16. člena lahko občinski funkcionar uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda župan, ali predsednik občinskega sveta.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Sredstva za izplačevanje dela osebnih dohodkov, določenih za funkcijo in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Črna.
19. člen
Del osebnega dohodka določenega za funkcijo, v skladu s tem pravilnikom se izplačuje takoj po končani seji.
Prejemki določeni v 13., 14., 15. in 16. členu se občinskemu funkcionarju izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
Št. 05-15/95
Črna na Koroškem, dne 12. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.