Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2808. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1995, stran 4781.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Komen je Občinski svet občine Komen na seji dne 21. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 1995
1. člen
Proračun Občine Komen za leto 1995 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Komen.
2. člen
Občinski proračun za leto 1995 obsega 208,844.000 SIT, in sicer:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki                    208,844.000 SIT
– odhodki                    180,244.000 SIT
b) Račun financiranja:
– prihodki (najetje posojil)
– odhodki (odplačevanje posojil)         28,600.000 SIT
 Od skupnega obsega proračuna v znesku     208.844.000 SIT 
 se razporedi za:
– tekoče obveznosti               180,244.000 SIT
– odplačilo kreditov               28,600.000 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad Občine Komen odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike, v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O uporabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci, odloča občinski svet.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O uporabi sredstev obvesti občinski svet;
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnostnih težav;
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, kot to velja za uporabnike republiškega proračuna.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 123/OS-95
Komen, dne 21. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.