Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2826. Odlok o statusnem preoblikovanju letališkega podjetja "AERODROM PORTOROŽ", d.o.o., Sečovlje v javno letališko podjetje "AERODROM PORTOROŽ", d.o.o., stran 4811.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94 in 14/95), 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) in 99. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95) je Občinski svet občine Piran na seji dne 21. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o statusnem preoblikovanju letališkega podjetja “AERODROM PORTOROŽ”, d.o.o., Sečovlje v javno letališko podjetje “AERODROM PORTOROŽ”, d.o.o.
1. člen
Letališko podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o., se s tem odlokom preoblikuje v javno letališko podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
Edini ustanovitelj in družbenik javnega podjetja je Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (v nadaljevanju: ustanovitelj).
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Piran.
2. člen
Javno podjetje je družba z omejeno odgovornostjo.
Firma javnega podjetja je: “Javno letališko podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o.”.
Sedež javnega podjetja je: Sečovlje, 19, 66333 Sečovlje.
3. člen
Javno podjetje opravlja javno službo na področju vzdrževanja letališke infrastrukture in letaliških storitev, kakor tudi druge dejavnosti, navedene v tem aktu.
Dejavnosti, ki jih javno podjetje opravlja kot gospodarsko javno službo, so naslednje:
F 45.23 – Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
– popravilo in vzdrževanje letališč
F 45.34 – Druge instalacije pri gradnjah
– razsvetljava in signalizacija letališč
I 63.11 – Prekladanje
I 63.12 – Skladiščenje
I 63.23 – Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu
K 74.60 – Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Druge dejavnosti, ki jih opravlja javno podjetje so:
G 50.50 – Trgovina na drobno z motornimi gorivi
G 51.14 – Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, letal
G 52.11 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 52.12 – Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G 52.2 – Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobakom v specializiranih prodajalnah
H 55.52 – Priprava in dostava hrane (catering)
I 60.22 – Taksi
I 60.23 – Drugi kopenski potniški prevoz
I 62.20 – Izredni zračni prevoz
I 63.21 – Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
I 63.30 – Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti
I 63.40 – Dejavnosti drugih prometnih agencij (špedicija)
K 70.20 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.10 – Dajanje avtomobilov v najem
K 71.23 – Dajanje zračnih plovil v najem
K 74.40 – Ekonomska propaganda
K 74.81 – Fotografiranje z letal
M 80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.
Javno podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe.
4. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj in družbeniki za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
5. člen
Javno podjetje nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Pooblastila javnega podjetja v pravnem prometu so neomejena.
6. člen
Javno podjetje v pravnem prometu zastopa direktor, ki je odgovoren za organizacijo, upravljanje in poslovanje družbe kot tudi za spoštovanje predpisov in izvrševanje sklepov ustanoviteja, nadzornega sveta in določil statuta javnega podjetja.
7. člen
Višina osnovnega kapitala javnega podjetja znaša 154,437.537,50 SIT po bilančni vrednosti na dan 31. 12. 1992.
Osnovni kapital v celoti zagotovi ustanovitelj. Osnovni kapital sestavljajo poslovna sredstva, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
8. člen
Infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe, ki so v lasti ustanovitelja, upravlja, uporablja in izkorišča javno podjetje v skladu s posebno pogodbo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se opredelijo vsa razmerja glede pravic in obveznosti v zvezi z uporabo infrastrukturnih objektov in naprav, ob upoštevanju dejstva, da tudi Obalni letalski center Portorož, ki se ukvarja z letalsko dejavnostjo uporablja te objekte in naprave v skladu s programom dela, ki ga sprejme občinski svet.
9. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
10. člen
Ustanovitelju pripada poslovni delež v višini 100%.
Edini družbenik – Občina Piran lahko sklene, da pristopijo v družbo novi družbeniki tako, da vplačajo nove osnovne vložke ali pa da edini družbenik – Občina Piran odsvoji del svojega poslovnega deleža novemu družbeniku. Razmerja med družbeniki se uredijo z družbeno pogodbo.
11. člen
Ustanovitelj v okviru ustanoviteljskih pravic:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– določa cene oziroma tarife javnih dobrin (za dejavnosti, ki jih podjetje opravlja kot gospodarska javna služba),
– določa režim izvajanja dejavnosti, ki sodijo v okvir javne službe,
– imenuje člane nadzornega sveta,
– določa pogoje za uporabo letališča in letališke infrastrukture za druge uporabnike.
12. člen
Javno podjetje upravlja ustanovitelj neposredno.
V okviru upravljalskih upravičenj ustanovitelj:
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun,
– odloča o vseh vprašanjih, pomembnih za redno izvajanje javne službe.
– sprejme letno poročilo in odloča o uporabi dobička oziroma kritju izgube,
– odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– določa poslovno politiko ter prioritetne dejavnosti družbe,
– sprejema programe dela in plan razvoja,
– odloča o spremembi firme, dejavnosti in sedeža ter o drugih statusnih spremembah, kakor tudi o prenehanju javnega podjetja in
– odloča o drugih vprašanjih, za katera tako določa zakon.
13. člen
Poslovanje javnega podjetja vodi direktor, ki je imenovan za dobo 4 let in je lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku določenem s statutom.
Direktor v okviru poslovodne funkcije opravlja zlasti naslednje naloge:
– organizira in vodi delovni proces,
– pripravlja predloge odločitev, ki jih sprejema ustanovitelj,
– skrbi za pripravo poslovnega poročila, obračuna in zaključnega računa,
– izvršuje odločitve ustanovitelja ter
– zastopa in predstavlja družbo.
Za sklepanje poslov v vrednosti nad 5 milijonov SIT mora direktor dobiti soglasje nadzornega sveta.
14. člen
Javno podjetje ima nadzorni svet, katerih člane imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Nadzorni svet ima pet članov. En član je župan ali podžupan, trije člani so predstavniki ustanovitelja, en član pa je zunanji. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 4 let in so lahko ponovno imenovani.
Ustanovitelj po potrebi imenuje strokovne komisije, ki sodelujejo pri delu nadzornega sveta.
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja, pregleduje poslovna poročila in ostalo poslovno dokumentacijo ter o svojih ugotovitvah poroča ustanovitelju.
S statutom se podrobneje uredijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
15. člen
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo iz dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, iz sredstev proračuna Občine Piran v skladu z letnim programom dela javnega podjetja in iz drugih virov, določenih z zakonom ali drugimi predpisi republike oziroma občine.
16. člen
Javno podjetje izkazuje poslovne rezultate v skladu s predpisanimi računovodskimi standardi. Letno poročilo, ki ga pripravi direktor obsega: bilanco stanja, izkaz uspeha in predlog o delitvi dobička oziroma kritju izgube.
Ustanovitelj odloča o uporabi dobička oziroma o pokrivanju izgube javnega podjetja. V primeru izgube mora nadzorni svet analizirati in prikazati, v kolikšni meri so poslovni rezultati posledica slabega vodenja poslov družbe. O svojih ugotovitvah nadzorni svet poroča ustanovitelju.
17. člen
Do imenovanja direktorja javnega podjetja opravlja njegove naloge kot vršilec dolžnosti sedanji direktor Letališkega podjetja Aerodrom Portorož, d.o.o., ki poskrbi za nadaljevanje poslovanja družbe in opravi vsa potrebna dejanja za vpis v sodni register in preoblikovanje družbe.
18. člen
S tem odlokom se nadomesti akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini Letališko podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje.
19. člen
Pravice zaposlenih v družbi bodo urejene po določbah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
20. člen
S statutom se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje javnega podjetja.
Statut javnega podjetja sprejme nadzorni svet ob predhodnem soglasju ustanovitelja. Občinski svet da soglasje k statutu družbe v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati akt o reorganizaciji letališkega podjetja Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje (Uradne objave, št. 41/93).
22. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-2/95
Piran, dne 21. septembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
Visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93, 57/94, 14/95, e decreti della Corte costituzionale, n. 6/94 e 45/94), visti gli articoli 25, 28 e 75 della Legge concernente i servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 32/93), visto l’articolo 457 della Legge concernente le societŕ commerciali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 30/93) e visto l’articolo 99 dello Statuto del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali n. 8/95), il Consiglio comunale di Pirano alla seduta del 21 settembre 1995 ha approvato il
D E C R E T O
concernente la trasformazione dell’Azienda aeroportuale “AERODROM PORTOROŽ”, S.r.l., Sicciole in Azienda aeroportuale pubblica “AERODROM PORTOROŽ”, S.r.l.
Art. 1
Con questo decreto l’Azienda aeroportuale “Aerodrom Portorož”. S.r.l. si trasforma in Azienda aeroportuale pubblica “Aerodrom Portorož”, S.r.l. (nel seguito: azienda pubblica).
Fondatore e socio unico dell’azienda pubblica č il Comune di Pirano, con sede in piazza Tartini, 2, a Pirano (nel seguito: il fondatore).
I diritti di fondatore vengono esercitati dal Consiglio comunale di Pirano.
Art. 2
L’azienda pubblica č una societŕ a responsabilitŕ limitata.
La ragione sociale dell’azienda pubblica č: “Azienda aeroportuale pubblica Aerodrom Portorož, S.r.l.”.
La sede dell’azienda pubblica č a Sicciole n. 19, 66333 Sicciole.
Art. 3
L’azienda pubblica esercita il pubblico servizio aeroportuale, la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, i servizi aeroportuali stessi ed altre attivitŕ, come nel presente atto.
Le attivitŕ che vengono espletate dall’azienda pubblica quale servizio pubblico economico sono le seguenti:
F 45.23 – Costruzione di strade, binari ferroviari, aeroporti e impianti sportivi
– riparazione e manutenzione degli aeroporti
F 45.34 – Altre installazioni nelle opere di costruzione
– illuminazione e impianti di segnalazione degli aeroporti
I 63.11 – Lavori di caricamento e scaricamento
I 63.12 – Immagazzinamento
I 63.23 – Altre attivitŕ sussidiarie nel traffico aereo
K 74.60 – Attivitŕ investigative e di protezione
Altre attivitŕ svolte dall’azienda pubblica sono le seguenti:
G 50.50 – Commercio al dettaglio di carburanti
G 51.14 – Intermediazione nella vendita di macchinari, equipaggiamento industriale, aerei
G 52.11 – Commercio al dettaglio, in prevalenza di generi alimentari, nelle rivendite non specializzate
G 52.12 – Commercio al dettaglio in altre rivendite non specializzate
G 52.2 – Commercio al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacchi in rivendite specializzate
H 55.52 – Preparazione e distribuzione dei cibi (catering)
I 60.22 – Taxi
I 60.23 – Altro trasporto di viaggiatori su terra ferma
I 62.20 – Trasporti aerei straordinari
I 63.21 – Altre attivitŕ sussidiarie nei trasporti su terraferma
I 63.30 – Prestazioni delle agenzie e organizzatori di viaggi, nonché attivitŕ collegate con il turismo
I 63.40 – Attivitŕ di altre agenzie di trasporti (spedizionieri)
K 70.20 – Affitto di beni immobili propri
K 71.10 – Noleggio di automobili
K 71.10 – Noleggio di velivoli
K 74.40 – Propaganda economica
K 74.81 – Servizi fotografici dagli aerei
M 80.422 – Altre attivitŕ educative
Nell’ambito del proprio esercizio l’azienda pubblica č tenuta in primo luogo a provvedere all’esercizio delle attivitŕ definite quali servizi pubblici economici.
Art. 4
L’azienda pubblica risponde dei propri obblighi con tutto il suo patrimonio.
Il fondatore e i soci non rispondono degli obblighi dell’azienda pubblica.
Art. 5
Nel traffico giuridico l’azienda pubblica agisce in nome e per conto proprio.
Le attribuzioni dell’azienda pubblica nel traffico giuridico sono illimitate.
Art. 6
Nel traffico giuridico l’azienda pubblica č rappresentata dal direttore che risponde dell’organizzazione, amministrazione e direzione della societŕ come pure del rispetto delle prescrizioni e dell’attuazione delle deliberazioni del fondatore, del collegio sindacale e delle disposizioni dello statuto dell’azienda pubblica.
Art. 7
Il valore del capitale sociale dell’azienda pubblica ammonta pari a 154.437.537,50 SIT, secondo lo stato patrimoniale al 31. 12. 1992.
Il capitale sociale viene integralmente garantito dal fondatore. Il capitale sociale č costituito dai mezzi d’esercizio indicati negli allegati che sono parte integrante di questo decreto.
Art. 8
Gli impianti e le attrezzature delle infrastrutture, destinati all’espletamento del pubblico servizio, che sono di proprietŕ del fondatore, vengono gestiti, usati e utilizzati dall’azienda pubblica in base ad un contratto speciale.
Con il contratto di cui sopra, vengono definiti tutti i rapporti riguardanti i diritti e gli obblighi relativi all’utilizzazione degli impianti ed attrezzature infrastrutturali, tenendo conto che tali impianti ed attrezzature vengono usati, in conformitŕ al programma di lavoro approvato dal consiglio comunale e dal Centro aeronautico costiero di Portorose che nel Comune di Pirano si occupa dell’ attivitŕ aerea.
Art. 9
L’azienda pubblica viene fondata a tempo indeterminato.
Art. 10
Al fondatore appartiene la quota d’esercizio per l’ammontare del 100 p.c.
Il socio unico – Comune di Pirano, puň decidere l’entrata di nuovi soci nella societŕ sulla base della sottoscrizione di nuove quote, oppure con l’alienazione da parte dello stesso, cioč del socio unico – Comune di Pirano, di una parte della propria quota per destinarla al nuovo socio. I rapporti tra soci sono regolati dal contratto sociale.
Art. 11
Il fondatore, nell’ambito dei propri diritti:
– nomina e revoca il direttore,
– stabilisce i prezzi ossia le tariffe dei beni pubblici (per le attivitŕ che l’azienda svolge in qualitŕ di servizio pubblico economico),
– stabilisce il regime dello svolgimento delle attivitŕ che rientrano nell’ambito del servizio pubblico,
– nomina i membri del collegio sindacale,
– stabilisce le norme di utilizzazione dell’aeroporto e delle infrastrutture aeroportuali per gli altri utenti.
Art. 12
L’azienda pubblica č amministrata direttamente dal fondatore.
Il fondatore, nell’ambito delle attribuzioni di amministratore:
– approva la relazione finanziaria, i rendiconti e il bilancio consuntivo,
– decide in merito a tutte le questioni significative per un funzionamento regolare del servizio pubblico,
– approva la relazione annuale e decide sull’utilizzo dell’utile ossia sulla copertura della perdita,
– decide sull’aumento o riduzione del capitale sociale,
– stabilisce la politica d’affari e le attivitŕ prioritarie della societŕ,
– approva i programmi di lavoro e il piano di sviluppo,
– decide sul cambiamento della ragione sociale, dell’attivitŕ e della sede nonché in merito ad altri cambiamenti di natura giuridica, come pure sulla cessazione dell’azienda pubblica, e
– decide in merito ad altre questioni, se cosě viene stabilito dalla legge.
Art. 13
La direzione dell’ente viene svolta dal direttore che viene nominato per un periodo di 4 anni con la possibilitŕ di riconferma della nomina.
Il direttore viene nominato e revocato dal fondatore su proposta del collegio sindacale e in base al concorso pubblico, secondo le condizioni, le modalitŕ e le procedure stabilite dalla legge.
Nell’ambito della sua funzione direttiva il direttore svolge soprattutto i seguenti compiti:
– organizza e dirige il processo lavorativo,
– prepara le proposte delle decisioni che vengono approvate dal fondatore,
– provvede alla redazione della relazione sull’esercizio, del rendiconto e del bilancio consuntivo,
– attua le deliberazioni del fondatore nonché
– rappresenta la societŕ.
Gli affari, il cui valore supera i 5 milioni di talleri, possono venire conclusi dal direttore, previo consenso del collegio sindacale.
Art. 14
I membri del collegio sindacale dell’azienda pubblica vengono nominati e revocati dal fondatore.
Il collegio sindacale č formato da cinque membri. Un membro č il sindaco o vicesindaco, tre membri rappresentano il fondatore e un membro č esterno. I membri del collegio sindacale vengono nominati per un periodo di 4 anni con la possibilitŕ di riconferma della nomina.
Per coadiuvare il lavoro del collegio sindacale il fondatore nomina, all’occorrenza, commissioni tecnico professionali.
Il collegio sindacale sovrintende la direzione degli affari dell’azienda pubblica, esamina le relazioni sull’esercizio ed altra documentazione, e riferisce le sue conclusioni al fondatore.
Le competenze del collegio sindacale e le altre questioni, legate al suo funzionamento, vengono regolate in maniera particolareggiata dallo statuto.
Art. 15
L’attivitŕ dell’azienda pubblica viene finanziata dai proventi conseguiti dall’esercizio, dai mezzi di bilancio del Comune di Pirano, in armonia al programma annuale di lavoro dell’azienda pubblica, e da altre fonti, stabilite dalla legge o da altre norme legislative dello Stato o del Comune.
Art. 16
Il bilancio di esercizio dell’azienda pubblica viene redatto come prescritto dagli standard di contabilitŕ pubblica. La relazione annuale, redatta dal direttore, comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e la proposta di ripartizione dell’utile o di copertura della perdita.
Il fondatore decide in merito all’utilizzo dell’utile ossia della copertura della perdita dell’azienda pubblica. Nel caso si verifichi una perdita il collegio sindacale č tenuto ad analizzarla e stabilire se, e in quale misura, tale risultato d’esercizio dipende dalla cattiva conduzione degli affari della societŕ. Il collegio sindacale informa il fondatore delle proprie conclusioni.
Art. 17
Fino alla nomina del direttore dell’azienda pubblica, i compiti vengono svolti, dal direttore in carica dell’Azienda aeroportuale Aerodrom Portorož, S.r.l., in qualitŕ di facente funzioni. Questi provvede alla continuazione dell’esercizio della societŕ e compie tutti gli atti necessari per eseguire la trasformazione della societŕ e per iscrivere la stessa nel registro giudiziario.
Art. 18
Il presente decreto sostituisce l’atto di costituzione della societŕ a responsabilitŕ limitata, di proprietŕ collettiva, l’Azienda aeroportuale Aerodrom Portorož, S.r.l., Sicciole.
Art. 19
I diritti dei dipendenti dell’azienda vengono regolati in ottemperanza alle disposizioni della Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione (G.U. della R.S., n. 42/93).
Art. 20
Tutte le questioni significative per la posizione e l’esercizio dell’azienda pubblica vengono regolate in maniera particolareggiata dallo statuto.
Lo statuto dell’azienda pubblica viene approvato dal collegio sindacale, previo consenso del fondatore. Il consiglio comunale formula il consenso allo statuto della societŕ entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21
Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto cessa ad avere effetto l’atto concernente la riorganizzazione dell’Azienda aeroportuale Aerodrom Portorož, S.r.l., Sicciole (Foglio annunzi ufficiali, n. 41/93).
Art. 22
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 021-2/95
Pirano, 21 settembre 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale
di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh