Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2818. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o., stran 4794.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje Javnega podjetja Komunala Laško p.o., Trubarjevo nabrežje 11.
2. člen
Javno podjetje Komunala Laško p.o. se preoblikuje v Javno podjetje Komunala Laško, družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: podjetje). Javno podjetje Komunala Laško, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, opravlja dejavnosti iz tega odloka kot gospodarske javne službe.
Javno podjetje Komunala Laško, d.o.o., je pravni naslednik Javnega podjetja Komunala Laško, p.o., vpisanega v sodni register pri Temeljnem sodišču v Celju pod reg. vložkom št. 1-654-00 s sklepom SRG 1611/92.
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Laško.
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Firma podjetja je: Javno podjetje Komunala Laško d.o.o., Skrajšana firma podjetja je: Komunala Laško d.o.o.
Sedež podjetja je v Laškem, Trubarjevo nabrežje 11
III. DEJAVNOST PODJETJA
4. člen
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin
E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode
O/90.00 Storitve javne higiene
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O/90.005 Druge storitve javne higiene
– pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč
– odstranjevanje snega in ledu s cest, posipanje soli ali peska
F/45.23 Gradnja cest in športnih objektov
– gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet
– gradnja stadionov, igrišč,
– popravila in vzdrževanje cest in drugih prometnih površin
– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč
I/63.21Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
– dejavnosti povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora
– obratovanje cest, mostov, tunelov, parkirnih prostorov ali garaž, kolesarnic
– obratovanje javne razsvetljave
O/93.04 Pogrebne storitve
– Pokop mrličev in podobne storitve, priprava mrtvih za pokop, priprava pogrebnih obredov, izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež, prodaja grobov in dajanje grobov v najem
F/45.21 Splošna gradbena dela
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah.
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/74.40 Ekonomska propaganda
– zasnova in izvedba zunanje propagande, z oglasnimi panoji, plakati, izložbami, in drugimi razstavnimi prostori
– distribucija propagandnega materiala
– zagotavljanje oglaševalnega prostora
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.84 3 Druge poslovne dejavnosti
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne službe.
IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
5. člen
Osnovni kapital podjetja znaša 95,253.240 SIT in je ugotovljen ter izkazan z bilanco stanja na dan 31. 12. 1994.
Osnovni kapital zagotavlja s svojim vložkom Občina Laško in ga daje podjetju v enaki višini. Na podlagi izročenega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež.
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb, ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital podjetja.
V. ORGANI PODJETJA
6. člen
Organi podjetja so: skupščina, nadzorni svet in direktor.
7. člen
Vlogo skupščine opravlja ustanovitelj. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Laško.
8. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom družbe. Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin – sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja.
9. člen
Nadzorni svet sestavlja pet članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, enega pa imenuje podjetje v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja, v pritožbah odloča kot drugostopni organ, določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja. Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja; daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja; nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost podjetja, njegova gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
S statutom podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktor predstavlja in zastopa podjetje.
Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen pri sklepanju poslov, za katere je potrebno soglasje ustanovitelja, in sicer pri:
– prometu z nepremičninami,
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom podjetja,
– pri izbiri podizvajalcev javnih služb in pogodbah z njimi.
VI. FINANCIRANJE
11. člen
Viri za financiranje dejavnosti gospodarskih javnih služb so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne dejavnosti.
Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
12. člen
Podjetje mora voditi vse poslovne knjige, ugotavljati rezultate in izdelati poročila v skladu s predpisi in računovodskimi standardi.
O uporabi in razdelitvi dobička odloča ustanovitelj.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave) je v pravnem prometu.
14. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.
15. člen
S statutom podjetja se podrobneje določijo razmerja med ustanoviteljem in podjetjem glede pokrivanja izgube družbe in delitve dobička družbe.
VIII. SPLOŠNI AKTI
16. člen
Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in delovanje podjetja ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmeta tudi druge splošne akte.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta odlok nadomešča akt o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati upravni odbor podjetja Komunala Laško p.o. Do izteka mandata opravlja naloge direktorja dosedanji direktor z omejitvami iz 10. člena tega odloka.
Za pripravo statuta in izvedbo registracije v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah, je zadolžen direktor podjetja.
18. člen
Člane nadzornega sveta podjetja imenuje ustanovitelj v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
Občinski svet Laško sprejme statut podjetja v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do uskladitve splošnih aktov s tem odlokom se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov podjetja, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka za območje Občine Laško preneha veljati odlok o ustanovitvi javnih podjetij na področju komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/90).
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-40/95
Laško, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.