Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2786. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana (ZPNKE), stran 4741.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 1995.
Št. 012-01/95-92
Ljubljana, dne 13. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETE KREDITE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO, TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ, TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE IN SAVSKIH ELEKTRARN LJUBLJANA
1. člen
Republika Slovenija daje subsidiarno poroštvo za plačilo obveznosti iz kreditov, ki jih bodo najele Nuklearna elektrarna Krško p.o., Krško, Termoelektrarna Šoštanj p.o., Šoštanj, Termoelektrarna Trbovlje p.o., Trbovlje in Savske elektrarne Ljubljana p.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalci), za poplačilo obveznosti do Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Nova LB), ki so nastale v letu 1994 ter v letu 1995 in ki bodo nastale do 31. 12. 1995, iz naslova:
– refinanciranih kreditov, ki jih je Ljubljanska banka d.d., Ljubljana v letih od 1984 do 1989 najela na podlagi dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga SFRJ, sklenjenih med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in vladami držav Švice, Zvezne Republike Nemčije in Združenih držav Amerike v imenu in za račun vseh ali nekaterih kreditojemalcev,
– refinanciranih kreditov skladno z Novim finančnim sporazumom z dne 20.9.1988, ki jih je Ljubljanska banka d.d., Ljubljana najela v svojem imenu in za račun vseh ali nekaterih kreditojemalcev,
– neodplačanih glavnic posojil EXIM Banke ZDA dospelih 10. decembra 1989 in 10. junija 1990,
v skupnem znesku: 62.399.071,96 USD, 1.177.402,93 CAD, 158.413,72 ECU, 34.334.181,00 JPY, 96.487,24 NLG, 471.304,80 GBP, 730.864,99 FRF, 10.943.074,61 DEM, 18.557.134,15 BEF, 6.298.784,48 CHF (vse v tolarski protivrednosti obračunani po prodajnem tečaju s tečajne liste Nove LB za obračun deviznih prilivov in odlivov podjetij, veljavnem na dan plačila Nove LB v tujino), povečanem za obresti do dneva črpanja kredita.
Kredite iz prejšnjega odstavka lahko najamejo:
– Nuklearna elektrarna Krško p.o., Krško in Savske elektrarne Ljubljana p.o., Ljubljana za poravnavo obveznosti Nuklearne elektrarne Krško v tolarski protivrednosti: 60.797.337,83 USD, 153.630,75 ECU, 93.574,06 NLG, 1.145.752,97 CAD, 32.120.607,00 JPY, 371.457,21 GBP;
– Termoelektrarna Šoštanj p.o., Šoštanj za poravnavo svojih obveznosti v tolarski protivrednosti: 655.681,03 USD, 730.864,99 FRF, 6.044.947,15 BEF, 76.456,26 GBP, 10.943.074,61 DEM, 6.298.784,48 CHF;
– Termoelektrarna Trbovlje za poravnavo svojih obveznosti v tolarski protivrednosti: 946.053,10 USD, 4.782,97 ECU, 2.913,18 NLG, 12.512.187,00 BEF, 31.649,96 CAD, 2.213.574,00 JPY, 23.391,33 GBP.
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjih odstavkov pod naslednjimi pogoji:
– rok odplačila kredita je najmanj štiri leta z vključenim enoletnim odlogom vračila, vse računano od prvega črpanja kredita,
– kredit se obrestuje največ po temeljni obrestni meri, povečani za 7 odstotnih točk letno.
2. člen
Posamezne poroštvene pogodbe oziroma poroštvene izjave po tem zakonu sklepa oziroma daje minister, pristojen za finance, takoj po podpisu pogodbe iz 3. člena tega zakona.
3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost in plača obveznost iz kreditne pogodbe, pridobi pravico do povračila za izplačane zneske in stroške, ki so v zvezi s tem nastali.
Za zavarovanje povračilnega zahtevka iz prejšnjega odstavka se po predhodnem soglasju Ministrstva za finance glede pogojev iz posameznega kredita, sklene med Republiko Slovenijo, posameznim kreditojemalcem in javnim podjetjem Elektro Slovenije (ELES) pogodba, s katero se iz terjatev za prodano električno energijo določi solidarno povračilo sredstev proračuna, uporabljenih za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije.
Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/95-55/1
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.