Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2836. Odlok o varstvu zraka, stran 4832.

Na podlagi drugega odstavka 3., 4. in 91. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 91. in 94. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 8. seji dne 18. in 25. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o varstvu zraka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo določena vprašanja in ukrepi na področju varstva zraka z namenom ohranitve oziroma izboljšanja kvalitete zraka na območju Občine Šentjur pri Celju in določijo območja in stopnje onesnaženosti zraka.
2. člen
Za zavarovanje zdravja prebivalcev in okolja, se izvajajo izredni in drugi ukrepi z omejitvijo uporabe snovi, ki povzroča prekomerno onesnaževanje zraka in določi uporabo takšnih tehnologij, ki zmanjšujejo in odpravljajo obremenitve zraka.
3. člen
Subjekti varstva zraka so:
1. Občina Šentjur pri Celju in vsi njeni organi, ki lahko v okviru svojih pristojnosti na kakršenkoli način vplivajo na varstvo zraka,
2. društva, ki delujejo oziroma lahko vplivajo na varstvo zraka,
3. izvajalci javnih služb in druge osebe javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnosti ali zadeve varstva zraka in
4. onesnaževalci zraka.
4. člen
Onesnaženi zrak je zrak spodnjih plasti zunanje atmosfere, ki vsebuje takšne množine škodljivih snovi toliko časa, da neovirano vplivajo na zdravje in počutje človeka ter povzročajo škodljive učinke na ljudeh, živalih, rastlinah, materialih in ostalem.
Onesnaževanje zraka se izraža s količino in koncentracijo škodljivih snovi (v plinastem in trdnem stanju) in energije (sevanje, toplota, svetloba), ki jih izpušča v zrak posamezni vir onesnaževanja – emisije.
Onesnaženost zraka se izraža s koncentracijo škodljivih primesi v zraku (kot npr.: trdi delci, plini, vonjave) na določenem mestu in ob določenem času – emisija.
Kritična koncentracija škodljivih snovi v zraku je koncentracija, ki presega s predpisom določeno kritično vrednost in je podlaga za uveljavljanje ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov.
5. člen
Odlok velja za:
1. industrijske in proizvodne objekte,
2. toplarne, kotlarne in individualna kurišča,
3. obrtniške objekte in delavnice,
4. prometna sredstva in naprave, ki onesnažujejo zrak,
5. transport, skladiščenje, manipuliranje in raba snovi, ki onesnažujejo zrak,
6. uporabo določenih vrst goriv za kurišča vseh velikosti in kapacitet ter pogonskih goriv,
7. kurjenje na prostem,
8. vse druge objekte in naprave, ki stalno ali občasno onesnažujejo zrak.
6. člen
Vsi podatki, ki na kakršenkoli način zadevajo varstvo, onesnaževanje ali onesnaženost zraka so javni in so jih vsi subjekti dolžni posredovati občinskem oddelku, pristojnem za okolje.
II. OBMOČJA ONESNAŽENOSTI ZRAKA
7. člen
Glede na razvrstitev območja Občine Šentjur pri Celju in Dramelj v III. območje onesnaženosti zraka (Uradni list SRS, št. 19/88 – odlok o razvrstitvi zraka), so na območju naselja Šentjur in Dramelj obvezni ukrepi zmanjševanja emisij v zraku v skladu z republiškimi predpisi.
Ostali deli Občine Šentjur so razvrščeni v I. območje onesnaženosti zraka.
Pri ugotavljanju obremenitve zraka in sicer dovoljene koncentracije škodljivih primesi v zraku, kritične koncentracije škodljivih primesi v zraku in koncentracije škodljivih snovi, ki se ne smejo spuščati v zrak iz posameznih virov onesnaževanja, se v skladu s 27. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) uporabljajo predpisi Vlade RS.
8. člen
Na območju Občine Šentjur pri Celju je prepovedan prehod ogrevanja na manj primerno gorivo, glede onesnaževanja zraka.
Če obstoja ob izgradnji novega objekta ali obnovi kurišča obstoječega objekta možnost priključitve le-tega na enega izmed naslednjih sistemov:
1. toplovodno omrežje,
2. bližnja kurilnica s še neizkoriščeno toplotno kapaciteto,
3. območje zemeljskega plina, je priključitev na takšno omrežje obvezna,
4. in drugi energetski viri, ki s svojo emisijo ne presegajo dovoljene meje onesnaženosti ozračja.
III. DODATNI UKREPI ZA VARSTVO ZRAKA
9. člen
Prepovedano je sežiganje vseh vrst snovi, ki pri gorenju povzročajo dim, saje, pline in druge neprijetne snovi, še posebno sežiganje tekstila, usnja, umetnih snovi, gume, kemikalij, katrana, strešne lepenke, avtomobilskih gum, razprševalnih snovi, olj, lakov ter smeti na prostem oziroma v kurilnih napravah, ki za to niso primerne in projektirane ter jih pod ustreznimi pogoji opredeljuje zakonodaja. Uporaba takšnih snovi je prepovedana tudi za različne kresove.
Iz prepovedi v prvem odstavku so izvzeti postopki gorenja, ki so potrebni in odobreni s strani pristojnih organov v primeru preprečevanja ali obvladovanja naravnih katastrof, za saniranje njihovih posledic ter za potrebe šolanja in izobraševanja kadrov na področju požarne varnosti, obrambe pred požari in gašenje le-teh.
Običajne vrste odpadkov, kot so seno, listje, veje in podobno je dovoljeno sežigati od marca do oktobra in to v suhem stanju (iz tega časovnega obdobja so izvzeti razni praznični kresovi ) pod pogojem, da:
– ne vsebujejo posebnih odpadkov, navedenih v pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89) ali snovi iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
Zaradi onesnaževanja zraka, ki zadeva samo prebivalce Občine Šentjur pri Celju, lahko občinski svet z odlokom določi povračila in takse, ki jih mora plačati onesnaževalec.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
12. člen
Za kršitelje tega odloka se uporabljajo smiselno kazenske določbe zakona o varstvu okolja.
13. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 10/89).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-12/95-2
Šentjur pri Celju, dne 25. septembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.