Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2800. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje, stran 4761.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je Občinski svet občine Dobrepolje na 10. seji dne 2. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje
1. člen
Za območje Občine Dobrepolje se razpiše referendum za uvedbo prispevka v denarju za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest v Občini Dobrepolje do konca leta 2000.
Referendum se razpiše za vsa naselja v Občini Dobrepolje, razen za naselja Polom, Seč in Vrbovec.
2. člen
Referendum bo v nedeljo dne 26. 11. 1995 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Sredstva zbrana s prispevkom za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest, se bodo uporabila za izvajanje programa investicij v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest v Občini Dobrepolje in sicer za:
– izgradnjo prizidka k šoli na Vidmu,
– izgradnjo prostorov za vrtec pri šoli na Vidmu,
– modernizacijo krajevnih cest na področju bivše KS Struge.
Za izvedbo programov za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest je potrebno zbrati 305,400.000 SIT, s prispevkom pa bo predvidoma zbrano 87,600.000 SIT.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest za obdobje 5 let, od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000.
5. člen
Prispevek za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest bodo plačevali občani, ki stalno prebivajo v Občini Dobrepolje:
1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila in druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače po stopnji 2% od neto plače, nadomestila in drugih osebnih prejemkov,
2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 2% od neto plače,
– če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2% od dohodka,
3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od izplačane pokojnine,
4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, vključno z lastniki zemljišč, ki v občini nimajo stalnega bivališča,
5. lastniki nepremičnine, to je stanovanjske hiše ali počitniške hiše na območju Občine Dobrepolje, nimajo pa v občini stalnega prebivališča, enkrat letno v višini 15% od povprečne mesečne plače v RS za preteklo leto, ugotovljenega po podatkih Zavoda RS za statistiko.
Prispevek za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi in zasebni delodajalci ter drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem, obrtnikom in lastnikom nepremičnin bo obračunavala in odtegovala prispevek RUJP – izpostava Grosuplje.
O vsakem izplačilu oziroma nakazilu prispevka izplačevalec dostavi Občini Dobrepolje seznam zaposlenih oziroma upokojencev in drugih prejemnikov dohodkov, za katere se nakazuje prispevek.
6. člen
Prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Sredstva prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest se bodo zbirala na posebnem kontu prihodkov Občine Dobrepolje.
S sredstvi prispevka bo upravljal župan, ki je tudi odgovoren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo sredstev prispevka.
Župan je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih ter o gospodarjenju s sredstvi prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest enkrat letno poročati občinskemu svetu.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja prispevka kontrolira Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje in RUJP – izpostava Grosuplje v okviru svojih pristojnosti.
8. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija. Pri postopku o glasovanju se smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila o referendumu in o ljudski iniciativi.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu, imajo vsi občani Občine Dobrepolje, ki so vpisani v splošni volilni imenik Občine Dobrepolje, razen občani vasi Polom, Seč in Vrbovec ter zaposleni občani stari nad 15 let.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
OBČINA DOBREPOLJE
Na referendumu dne 29. 10. 1995 za uvedbo prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest v denarju, za čas od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000 na območju Občine Dobrepolje, ki se bo uprorabil za izvedbo programa porabe prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest, glasujem
ZA                                    PROTI
                    (pečat)
Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in za modernizacijo krajevnih cest oziroma PROTI, če se z uvedbo prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Dobrepolje.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 009-1/95
Dobrepolje, dne 2. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.