Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2814. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kuzma, stran 4785.

Na podlagi 99. člena zakona o lokalni samoupravi in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95) izdajam
P R A V I L N I K
o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik (akt) o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Kuzma (v nadaljevanju: občine) določa:
– naziv delovnih mest v občinski upravi, z njihovimi opisi za vsakega delavca ter pogoje, ki so potrebni pri posameznih delih in nalogah,
– skupno število zaposlenih delavcev,
– opredelitev znanj, ki so potrebna za opravljanje določenih del in nalog za posamezno delovno mesto, katera morajo delavci sistematično pridobivati, razširjati in poglabljati.
2. člen
Sistemizacija delovnih mest v občinski upravi občine mora zagotavljati zlasti:
– učinkovito izpolnjevanje nalog občine oziroma lokalne skupnosti, ki izhajajo iz zakonov in drugih predpisov, splošnih aktov ter nalog, ki jih določijo pristojni organi Republike Slovenije.
3. člen
Naloge v občinski upravi občine so zaključni deli celotnih nalog, ki jih opravlja delavec ali skupina delavcev zaposlenih po tej sistemizaciji v občinski upravi.
II. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
4. člen
1. Razvrstitev delovnih mest v občinski upravi
Delovna mesta se glede na njihovo vrsto, obseg, zahtevnost ter način opravil in stopnjo zahtevnosti razvrstijo v sistemizaciji.
5. člen
Po kriterijih iz prejšnjega člena tega pravilnika se delovna mesta v občinski upravi občine razvrstijo:
A. Tajnik občine – funkcionar – zaposlen za mandatno dobo
B. Strokovno tehnični delavec – zaposlen v občinski upravi
2. Temeljne dejavnosti zaposlenih v občinski upravi, katere opravljajo:
Tajnik občine
– normativna, pravna, upravna in organizacijska dela,
– vodenje občinske uprave po pooblastilu župana,
– dela in naloge v zvezi z neposredno uporabo in izvrševanje zakonov in predpisov,
– strokovna dela za občinski svet ter stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta,
– skrb za neposredno izvajanje nalog uprave,
– priprava oziroma sodelovanje pri pripravi splošnih aktov,
– izdaja sklepov in odločb – posamičnih aktov,
– izvajanje splošnega upravnega postopka ter skrb za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in po postopkih določenih z zakoni in drugimi predpisi,
– vodenje in izvrševanje predpisanih evidenc in opravil ter drugih poslov v občinski upravi.
Strokovno tehnični delavec
– opravlja splošne in spremljajoče dejavnosti nalog občinske uprave,
– opravlja finančna, materialna in računovodska dela,
– administrativno-tehnična dela in opravila,
– priprava materialov za občinski svet ter pisanje zapisnika – sekretarska dela za občinski svet,
– pomožna tehnična dela, strojepisna dela, delo z računalnikom ter razmnoževalna dela,
– manipulativna dela, urejanje pošte in vodenje evidenc,
– opravlja druga potrebna dela za nemoteno delovanje občinske uprave.
6. člen
V občinski upravi, po tej sistemizaciji, sta zaposlena 2 delavca, t.j. tajnik občine in strokovno tehnični delavec.
7. člen
3. Pogoji ter poskusno delo za delovna mesta v občinski upravi.
Vsakemu posameznemu delovnemu mestu se določijo pogoji za njeno opravljanje glede strokovne izobrazbe oziroma z delom pridobljenih delovnih zmožnosti, uspešnosti, delovnih izkušenj in drugih posebnih zahtev.
8. člen
Za strokovno izobrazbo v smislu tega pravilnika se šteje tista izobrazba, ki jo je delavec pridobil z uspešno opravljenim verificiranim programom izobraževanja in se določi po tej sistemizaciji za posamezna delovna mesta.
III. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI
Delovno mesto tajnik občine
– višja strokovna izobrazba pravne, upravne ali ekonomske smeri (VI.) stopnja,
– kolikor kandidat nima opravljenega izpita iz ZUP, se zahtevani izpit opravi v najkrajšem možnem času
– poznavanje dela z računalnikom,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.
Tajnik občine je zaposlen poklicno, vendar imenovan za mandatno dobo, kot funkcionar občine.
Strokovno tehnični delavec
– srednja ekonomska ali upravno-administrativna šola, (V.) stopnja,
– poznavanje strojepisja in dela z računalnikom,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Strokovno tehnični delavec je zaposlen za nedoločen čas.
9. člen
Zaposlitev delavcev in funkcionarjev mora biti v skladu z zakoni in splošno kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
10. člen
Za delovna mesta v občinski upravi razen tajnika občine se uvede poskusno delo za dobo treh mesecev. Uspešnost poskusnega dela ugotavlja posebna komisija (začasna), ki jo določi občinski svet občine.
11. člen
Strokovno tehničnega delavca sprejme v delovno razmerje in razporedi na delovno mesto župan oziroma po pooblastilu tajnik občine.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi izda župan občine in začne veljati z dnem potrditve.
Kuzma, dne 26. julija 1995.
Župan
Občine Kuzma
Ludvik Kočar l. r.