Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2805. Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti, stran 4780.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah, 4. in 11. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, 1. člena pravilnika o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč, 3. in 25. člena zakona o prekrških ter ter 26. člena statuta Občine Jesenice, je Občinski svet občine Jesenice na 10. redni seji dne 28. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti
1. člen
S tem odlokom se opredeli dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe; območje izvajanja gospodarske javne službe; uporabnike ter razmerja do uporabnikov; pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; javna pooblastila koncesionarja; začetek in čas trajanja koncesije; nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe; prenehanje koncesijskega razmerja; organ, ki opravi izbor koncesionarja; organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Opravljanje dimnikarske dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se na območju Občine Jesenice izvaja kot gospodarska javna služba.
3. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Direkcija javnih služb občine Jesenice v 30 dneh po sprejetju tega odloka.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da samostojno opravlja dimnikarsko dejavnost,
– da zagotavja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti,
– da navede potrebne reference za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za realizacijo koncesionarske dejavnosti za pokrivanje celotnega območja občine.
Izpolnjevanje pogojev izkaže kandidat za koncesionarja z ustreznimi priporočili o dosedanjih izkušnjah na tem področju.
5. člen
Koncesionarju bo občina podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dimnikarske dejavnosti na območju Občine Jesenice za čas trajanja koncesijske pogodbe.
6. člen
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na območju Občine Jesenice izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in iz usmeritev lokalne skupnosti,
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem aktom,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije.
7. člen
Izbiro koncesionarja opravi župan na podlagi javnega razpisa, v skladu z določbami tega odloka in na podlagi predloga Direkcije javnih služb občine Jesenice.
O izbiri koncesionarja odloči župan z upravno odločbo.
8. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in traja 5 let.
9. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v določenem roku,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug na strani koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje iz 4. člena.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju eventualna vložena sredstva.
11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Višino cene za opravljanje dimnikarske dejavnosti potrjuje Občinski svet občine Jesenice na predlog Direkcije javnih služb občine Jesenice.
13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni inšpekcijski organ in Svet uporabnikov v skladu s 23. členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice.
14. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
15. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
16. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
17. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-34/95
Jesenice, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.