Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2799. Odlok o uvedbi agromelioracijskih del na območju Strug, ki zajema 10 vasi: Rapljevo, Podtabor, Pri cerkvi, Tržič, Lipa, Paka, Kolenča vas, Potiskavec, Čatež, Tisovec; in na območju Bruhanje vasi, v skupni izmeri 105 ha 9 a 54m2, stran 4760.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) in na podlagi 97. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 10. seji dne 2. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o uvedbi agromelioracijskih del na območju Strug, ki zajema 10 vasi: Rapljevo, Podtabor, Pri cerkvi, Tržič, Lipa, Paka, Kolenča vas, Potiskavec, Četež, Tisovec; in na območju Bruhanje vasi, v skupni izmeri 105 ha 9 a 54 m˛
1. člen
S tem odlokom se na predlog Gozdarske zadruge Kočevje, Mozelj 16, 61330 Kočevje, uvede agromelioracijski postopek na parcelah in delih parcel kot je navedeno v naslednjem členu.
2. člen
Agromelioracijsko območje se nahaja v k. o. Podtabor, k. o. Potiskavec in k. o. Podgora:
– k. o. Podtabor 48 ha 44 a 80 m˛
– k. o. Potiskavec 54 ha 93 a 43 m˛
– k. o. Podgora 1 ha 71 a 31 m˛.
3. člen
Območje navedeno v 2. členu tega odloka je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Občine Kočevje in Občine Grosuplje kamor so ta območja spadala za obdobje 1986–2000, namenjeno kmetijski rabi, to je prvo in drugo kmetijsko območje. Občina Dobrepolje je s sprejemom statutarnih sklepov (Uradni list RS, št. 24/95) potrdila veljavnost sprejetih planov.
4. člen
Na agromelioracijskem območju je dolžan investitor opraviti sledeča dela:
1. Pripravljalna dela (posek grmovja in ostalega drevja, ki ne sodi v krajino in ovira kmetijsko proizvodnjo).
2. Odstranjevanje skal in izboklin.
3. Izravnava in delni zasip nekaterih vrtač.
4. Meliorativni ukrepi kot so: založno gnojenje, zasejavanje trav.
Pri izvedbi del je investitor dolžan upoštevati mnenje gozdarske službe, mnenje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in ostala mnenja in soglasja, kolikor bodo potrebna.
Pred pričetkom del si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov parcel in jih v pogodbi zavezati o kvalitetnem opravljanju del po programu.
5. člen
Dela se morajo izvajati v času, ko ni vegetacije.
6. člen
Investitor po tem odloku je Gozdarska zadruga Kočevje s sedežem Mozelj 16, 61330 Kočevje.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-3/95
Dobrepolje, dne 2. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.