Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2812. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma, stran 4784.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS št. U-I-13/94-95, št. 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 68. člena statuta Občine Kuzma je Občinski svet občine Kuzma na 11. seji dne 4. 8. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Kuzma.
2. člen
Naloge in pristojnosti občinske uprave Občine Kuzma opravlja Občinski urad Kuzma (v nadaljnjem besedilu: urad).
Urad deluje na sedežu Občine Kuzma, v Kuzmi št. 24.
3. člen
Urad vodi župan. Za vodenje urada ali za opravljanje posameznih nalog vodenja urada lahko župan pooblasti tajnika.
4. člen
Delovanje, položaj, pravice ter obveznosti urada in delavcev urada določa zakon in statut občine.
5. člen
Občinski urad v okviru pristojnosti in obveznosti občinske uprave:
– izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte,
– opravlja vse upravne zadeve in izdaja posamične akte iz pristojnosti občine,
– izvršuje zakone in druge predpise države, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti ali na podlagi javnih pooblastil,
– pripravlja splošne akte, proračun, zaključni račun proračuna ter druge akte, poročila in gradiva za župana in občinski svet,
– opravlja strokovna, administrativna in tehnična opravila za občinske organe,
– upravlja z občinskim premoženjem,
– zagotavlja izvajanje javnih služb in nadzor nad njihovim delovanjem,
– opravlja vsa računovodska, knjigovodska in blagajniška ter druga administrativno tehnična dela v zvezi z izvajanjem občinskega proračuna, delovanjem občinskih organov in urada ter upravljanjem občinskega premoženja,
– opravlja druge naloge in dela, ki jih določi župan.
6. člen
Izvajanje nekaterih strokovnih nalog lahko župan naroči pri strokovnih organizacijah ali posameznikih strokovnjakih.
Če je za občino racionalnejše in bolj smotrno, se lahko župan s soglasjem občinskega sveta dogovori z drugo občinsko upravo ali organizacijo, da za občino opravlja nekatere upravne ali strokovne naloge predvsem na finančnem področju in družbenih dejavnosti.
O oddaji del iz prvega in drugega odstavka tega člena se sklene pogodba.
7. člen
Upravne in druge naloge urada opravljajo tajnik, upravni in strokovno tehnični delavci. Položaj delavcev urada ureja zakon.
8. člen
Sistematizacijo delovnih mest v uradu določi župan v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati začasni načrt – predlog organizacije in delovanja občinske uprave.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 176/95-1
Kuzma, dne 4. avgusta 1995.
Predsednica
Občinskega sveta občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.