Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2817. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško, stran 4792.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena in tretjega odstavka 95. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) ter 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Laško (v nadaljevanju: občina) opravljajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe), in določa način njihovega izvajanja.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
II. JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju Občine Laško se kot lokalne javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
10. vzdrževanje in upravljanje infrasturkturnih ih drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
11. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
12. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
13. javna razsvetljava,
14. krasitev mesta in naselij,
15. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
16. odvoz nepravilno parkiranih vozil,
17. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
18. gasilstvo,
19. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
20. vzdrževanje lokalnih in drugih javnih cest,
21. deratizacija in dezinfekcija,
22. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
23. javni promet,
24. intervencijske službe zaščite in reševanja.
Kot javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih kasneje določi pristojni organ občine ali širše lokalne skupnosti.
III. IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
4. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov, tega odloka in odlokov, ki jih občinski svet sprejme za izvajanje ene ali več javnih služb.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko osnovo za opravljanje javnih služb po vrstah in številu izvajalcev
– vrsto in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– vire financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine ter javno dobro in varstvo, ki ga uživa
– pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
– druge elemente, potrebne za opravljanje in razvoj javne službe.
5. člen
Javne službe v Občini Laško se izvajajo v naslednjih statusnih oblikah:
– v režijskem obratu – če zaradi majhnega obsega ali druge posebnosti javne službe ni smotrno ustanoviti javnega podjetaja ali podeliti koncesije,
– v javnem gospodarskem zavodu – če se javna služba v celoti izvaja kot neprofitna, izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven občinske uprave,
– v javnem podjetju v lastnini občine ali mešani lastnini – če gre za opravljanje ene ali več javnih služb večjega obsega ali če narava dejavnosti narekuje monopolno izvajanje sicer profitne dejavnosti,
– v koncesionirani javni službi,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je ta oblika primernejša od drugih oblik.
Če to narekujejo razlogi smotrnosti izvajanja javne službe, se Občina Laško lahko povezuje z drugimi občinami v enotne, funkcionalno in prostorsko zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja javnih služb.
6. člen
Posamezno javno službo lahko občina v skladu z zakonom zaradi lokacijske pogojenosti in potreb lokalnega prebivalstva z odlokom neposredno prenese v izvajanje krajevnim skupnostim, zasebnim, zadružnim in drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin. Izvajanje javne službe lahko opravlja organizacijska oblika sama ali druga pravna ali fizična oseba. Za izvajanje javne službe morajo biti izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.
7. člen
Javne službe se opravljajo in izvajajo na celotnem območju občine, če z aktom iz 4. člena tega odloka ni določeno drugače.
8. člen
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja ali zavoda izvršuje občinski svet.
9. člen
V javnem podjetju se izvajajo naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– javna razsvetljava,
– vzdrževanje lokalnih in drugih javnih cest,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov.
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne službe.
Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s posebnim sklepom občinskega sveta preneseni na javno podjetje.
10. člen
Za lokalne javne službe, ki niso navedene v 9. členu tega odloka, se lahko podeli koncesija.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
11. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ, določen z odlokom o organizaciji in delu občinske uprave, v sodelovanju s strokovnimi službami javnega podjetja.
12. člen
Naloge iz 11. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, vodenje investicij in gradbeni nadzor,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključke na infrastrukturne objekte in naprave,
– komunalno redarsko službo,
– druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in programom dela.
V skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta se lahko s pogodbo poveri izvajanje določenih nalog kot javno pooblastilo izvajalcu javnih gospodarskih služb ali samostojnemu izvajalcu.
Pri načrtovanju razvoja javnih služb, določanju pogojev in dajanju soglasij k dovoljenjem za posege v prostor so strokovne službe zavezane sodelovati z drugimi uporabniki prostora in načrtovati maksimalno možno usklajenost ter sočasnost posegov v prostor.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet.
14. člen
Svet je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin.
Podrobnejšo sestavo, delovno področje ter pristojnosti in pravice sveta določi akt o ustanovitvi sveta.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
15. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno za uporabo javnih dobrin, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– z lokalnim davkom,
– iz proračuna,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki zagotavlja javno službo,
– iz drugih virov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do sprejetja odlokov o izvajanju javnih služb iz 4. člena tega odloka oziroma do morebitne podelitve koncesij javne službe opravljajo izvajalci, določeni po prejšnjih predpisih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82).
17. člen
V primeru, da uporabniki javnih dobrin, organizirani v krajevni skupnosti ali različnih zasebnih, zadružnih in drugih organizacijskih oblikah, sami financirajo izgradnjo infrastrukture za izvajanje dejavnosti, lahko občinski svet s sklepom prenese izvajanje javne službe na to organizacijsko obliko. Razmerja v zvezi z izvajanjem javne službe se uredijo s pogodbo.
18. člen
Določila odloka o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 46/87) se uporabljajo do sprejetja odlokov o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb, kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.
Do sprejetja aktov iz prejšnjega odstavka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo do sedaj veljavni predpisi.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-38/95-02
Laško, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.