Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2829. Odlok o proračunu občine Sežana za leto 1995, stran 4816.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 28. 9.1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 1995
1. člen
Proračun Občine Sežana za leto 1995 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sežana.
2. člen
Občinski proračun za leto 1995 obsega 701,153.000,00 SIT in
sicer v:
a) bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodkov                  679,939.000,00 SIT
– odhodkov                  683,193.000,00 SIT
b) račun financiranja:
– prihodkov (najetje posojil)         21,214.000,00 SIT
– odhodkov (odplačevanje
 posojil)                   17,960.000,00 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku       701,153.000,00
SIT se razporedi za:                         
 – tekoče obveznosti             683,193.000,00 SIT
– odplačilo kreditov              17,960.000,00 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad Občine Sežana odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.
V nujnih primerih odloča župan in o tem naknadno obvesti občinski svet.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O porabi sredstev obvesti občinski svet,
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnostnih težav,
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
11. člen
Pri dodeljevanju finančnih pomoči krajevnim skupnostim za urejanje komunalne infrastrukture v KS imajo prednost tiste KS, ki so v preteklih letih prejele sorazmerno manj sredstev.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike republiškega proračuna.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 401-17/95
Sežana, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.