Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2820. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prireditveni center Laško, stran 4798.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Prireditveni center Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško (dalje: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod za opravljanje prireditvenih dejavnosti na področju kulture in športa.
Javni zavod Prireditveni center je pravna oseba.
2. člen
Ustanovitelj s tem odlokom določa:
– ime in sedež zavoda,
– organiziranost zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Prireditveni center Laško (dalje: center).
Sestavni del imena je tudi znak ali grafična oblika imena. Oblika znaka ali grafična oblika imena se določi s statutom.
Sedež centra je v Laškem, Trg svobode 6.
III. ORGANIZIRANOST CENTRA
4. člen
V okviru centra delujeta naslednji organizacijski enoti:
1. Kulturni center Laško z
– razstaviščem Laški dvorec in
– muzejsko zbirko
2. Dvorana Tri lilije
Podrobnejša organiziranost centra se določi s statutom centra.
IV. DEJAVNOST CENTRA
5. člen
Center opravlja naslednje dejavnosti:
0/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– dejavnost koncertnih in gledaliških dvoran in podobnih zmogljivosti,
– dejavnost tonskih studijev,
– dejavnost agencij za prodajo vstopnic,
– posredovanje, organiziranje gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti,
– posredovanje, organiziranje likovnih razstav,
0/92.31 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih prireditev, koncertov in drugih oderskih prireditev,
– dejavnost skupin, ansamblov, orkestrov ipd.
– združenja za izvajanje in pospeševanje umetniške dejavnosti
G/52.486 – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– dejavnost prodajnih galerij,
– storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
DE/22.15 – drugo založništvo:
– izdajanje: fotografij, grafik in razglednic,
– rokovnikov,
– obrazcev, plakatov, umetniških reprodukcij,
– drugih tiskanih predmetov,
O/92.13 – kinematografska dejavnost
– predvajanje filmov ali videofilmov v dvoranah, letnih kinematografih in drugih primernih prostorih,
– dejavnost kinoklubov,
O/92.512 – delovanje muzejev,
O/92.72 – druge dejavnosti za sprostitev
– druge dejavnosti, povezane z rekreacijo, ki niso razvrščene že drugje,
– športna dejavnost
O/92.61 – obratovanje športnih objektov
– dejavnost odkritih in pokritih športnih objektov,
O/92.623 – druge špotne dejavnosti
– organiziranje in gojenje športnih disciplin na odprtih ali zaprtih prostorih za poklicne športnike ali amaterje v organizacijah z lastnimi objekti ali brez njih,
– organiziranje tekmovanj in propagiranje športnih disciplin,
– dejavnost samostojnih športnikov in atletov, sodnikov, trenerjev, inštruktorjev,
– dejavnost šol za razne športne discipline in igre.
V. ORGANI CENTRA
6. člen
Organi centra so:
1. Uprava.
2. Svet centra.
3. Programska sveta organizacijskih enot.
Center lahko ima tudi druge organe, katerih pristojnosti, sestavo, postopek izvolitev oziroma imenovanja in način dela določa statut centra.
A) Uprava
7. člen
Center vodi uprava.
Upravo sestavljajo:
– direktor centra,
– ravnatelj organizacijske enote Kulturni center, - upravnik organizacijske enote Dvorana TRI LILIJE.
Funkcijo direktorja in ravnatelja organizacijske enote lahko opravlja ena oseba.
1. Direktor
8. člen
Direktor vodi poslovanje in strokovno delo centra, zastopa center brez omejitev in odgovarja za zakonitost dela centra.
9. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati direktor, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti, ter način in postopek imenovanja direktorja, se določijo s statutom centra.
2. Ravnatelj organizacijske enote
10. člen
Če funkcijo direktorja in ravnatelja Kulturnega centra ne opravlja ena oseba, ravnatelja organizacijske enote imenuje, na podlagi javnega razpisa, svet centra na predlog direktorja centra in v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Če funkcijo direktorja in ravnatelja opravlja ista oseba, se za imenovanje ravnatelja uporablja način in postopek za imenovanje direktorja.
Pogoji za imenovanje ravnatelja, način razrešitve pred potekom mandata, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti se določijo s statutom centra.
3. Upravnik organizacijske enote dvorane Tri lilije
11. člen
Upravnika organizacijske enote imenuja na podlagi javnega razpisa svet centra na predlog direktorja in s soglasjem utanovitelja.
Mandat upravnika traja štiri leta.
Pogoji za imenovanje upravnika, način razrešitve pred potekom mandata, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti se določijo s statutom centra.
B) Svet centra
12. člen
Svet centra sestavlja devet članov, in sicer:
1. trije predstavniki ustanovitelja,
2. trije predstavniki delavcev,
3. trije predstavniki zainteresirane javnosti.
13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut centra,
– sprejema programe dela,
– finančni načrt in zaključni račun
– ter splošne akte, za katere je tako določeno v statutu in
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem centra,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom centra.
Svet odloča tudi o spornih vprašanjih, ki morebiti nastanejo med direktorjem in usmeritvami programskega sveta ali med direktorjem in upravnikom dvorane oziroma drugimi delavci s posebnimi pooblastili.
Svet na predlog direktorja v soglasju z ministrom, pristojnim za kulturo in ministrom pristojnim za področje športa sprejema tudi akt o sistemizaciji delovnih mest.
14. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev volijo delavci neposredno.
Predstavnike zainteresirane javnosti imenuje ustanovitelj na predlog organizacij in društev in drugih zainteresiranih.
Mandat sveta traja 4 leta.
Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma voljeni.
C) Programska sveta organizacijskih enot
15. člen
Center ime dva programska sveta:
– programski svet organizacijske enote Kulturni center in
– programski svet organizacijske enote Dvorana Tri lilije.
Programski svet je strokovni organ organizacijske enote.
Programski svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet centra izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela centra.
Člani programskega sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
16. člen
Programski svet ima lahko najmanj tri in največ sedem članov.
Programski svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela centra in daje direktorju ter svetu mnenja, predloge, pobude in usmeritve za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter druge naloge določi statut v skladu s tem odlokom.
VI. SPLOŠNI AKTI CENTRA
17. člen
Center ima statut.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija centra,
– organi, njihove pristojnosti in način odločanja
– ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje centra, v skladu z zakoni in tem odlokom.
Center ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje centra, v skladu z zakoni in tem odlokom.
18. člen
Statut centra sprejme svet centra s soglasjem ustanovitelja.
Druge splošne akte sprejme svet centra, če ni s statutom in tem odlokom določeno, da jih sprejme direktor.
VII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI CENTRA
19. člen
Center pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev občinskega proračuna za področje kulture in športa v skladu s kriteriji in merili pristojnih ministrstev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– s prispevki donatorjev,
– in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
Center je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti centra do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo dejavnosti centra.
Presežek prihodkov nad odhodki center uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in razvoj dejavnosti, v skladu z letnim programom. V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost se način kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
20. člen
Center ima za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti v občine. Center ima lahko v opravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
Pravice in obveznosti ustanovitelja centra in lastnika nepremičnin in opreme, ki ni v lasti občine, se določijo s pogodbo.
21. člen
Nepremičnine in oprema iz prejšnjega člena štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture in športa.
22. člen
Center ima do ustanovitelja in lastnika nepremičnin in opreme naslednje pravice in obveznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega programa centra,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavnosti za katere je center ustanovljen,
– zagotavlja ustanovitelju in lastniku potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj ima do centra naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela centra z občinskimi programi za področje dela za katero je center ustanovljen;
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom;
– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji in sistemizaciji;
– druge zadeve v skladu z zakonom in tem odlokom.
VIII. DONATORSTVO
23. člen
Donator je lahko pravna ali fizična oseba.
Donator ima lahko svojega predstavnika v svetu centra in v programskem svetu centra.
Medsebojne pravice in obveznosti donator in center urejata s pogodbo o donatorstvu.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Do imenovanja direktorja centra v skladu s tem odlokom opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja dosedanji ravnatelj kulturnega centra.
Do konstituiranja sveta centra v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta centra dosedanji svet Kulturnega centra Laško.
25. člen
Ustanovitelj zagotavlja centru vsa administrativna, finančna in druga strokovna opravila v občinski upravi.
26. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Laško (Uradni list RS, št. 55/93) v vseh svojih določbah.
27. člen
Center je dolžan uskladiti svoje akte s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-10/95-02
Laško, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.