Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2815. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kuzma, stran 4787.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.18/91), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem, pravilnika o merilih za dodelitev socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 103. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 22. 9. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kuzma
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem;
– normativi in standardi za socialna stanovanja;
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer;
– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Upravičenci do najemnega socialnega stanovanja so občani in družine z nižjimi dohodki, ki nimajo ustreznega stanovanja in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje tega pravilnika, občani in družine oziroma mlade družine, ki nimajo pogojev, da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje v podjetju in si ne morejo rešiti stanovanjskega problema v lastninsko pravnih odnosih pri starših, če so le-ti lastniki stanovanjske hiše.
Upravičenci do pridobitve občinskega socialnega stanovanja v najem niso občani, ki so stanovanje odkupili po stanovanjskem zakonu in ga na trgu prodali.
3. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da izpolnjuje pogoje, merila in kriterije po tem pravilniku;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima stalno prebivališče v Občini Kuzma in na tem naslovu tudi dejansko prebiva;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni najemnik ali lastnik oziroma solastnik neprimernega stanovanja;
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hišice ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjske vprašanje, niso lastniki ali solastniki podjetja oziroma nosilci obrti, razen v primeru samozaposlitve krajše od enega leta;
– da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše, pa je le to odtujil;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja oziroma vrnil izpraznjeno stanovanje ali zamenjal primerno stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja.
4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 2 leti pred objavo razpisa);
– otroci oziroma posvojenci prosilca ali osebe, ki s prosilcem živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– starši in posvojitelji prosilca ali osebe, ki s prosilcem živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžan preživljati;
III. POSEBNI POGOJI
5. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine;
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti najmanj 29% zadnje znane bruto povprečne plače v državi;
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% zadnje znane bruto povprečne plače v državi;
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42 % zadnje znane bruto povprečne plače v državi;
– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne plače v državi.
6. člen
Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o stalnem prebivališču in podatki o članih skupnega gospodinjstva;
– s potrdilom o dohodku vseh članov gospodinjstva za tekoče razdobje zadnjega trimesečja ali pa tudi za krajše obdobje;
– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva;
– najemna oziroma podnajemna pogodba;
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti.
7. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih normativov:
---------------------------------------------------------------------------
Štev. druž.     Stanovanjska
članov        površina največ do  Vrsta stanovanja
---------------------------------------------------------------------------
1          24 m˛        soba ali garsonjera
2          30 m˛        garsonjera ali enosobno
3          55 m˛        enosobno ali dvosobno
4          65 m˛        dvosobno s kabinetom ali trisobno
5          70 m˛        trisobno ali trisobno s kabinetom
---------------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ do 5 m˛.
8. člen
Od površinskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno).
9. člen
Od površinskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od površinskih normativov odloča občinski upravni organ pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju besedila: upravni organ) upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo Murska Sobota.
10. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je oteženo oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stanovanje, ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede na število točk, prednost pred drugimi prosilci.
IV. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
11. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev, uporabljajo tudi merila določena po tem pravilniku.
12. člen
Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem se točkujejo in se nanašajo na:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki prebivajo s prosilcem,
– socialne razmere,
– zdravstveno stanje.
13. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:točk
– prosilec je brez stanovanja (3. člen stanovanjskega zakona       )150
– prosilec stanuje z družino pri starših ali točk sorodnikih v skupnem 
 gospodinjstvu v neprimernem stanovanju                  150
– prosilec stanuje v samskem domu ali je podnajemnik           150
Opomba:
Točkovanja se med seboj izključujejo.
2. Kvaliteta bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije
– provizoriju ali baraki                         120
– bivanje v kletnem in podstrešnem stanovanju80
– bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju                 20
3. Stanovanjska površina:
– do 4 m˛ na družinskega člana                      120
– do 5 m˛ do 8 m˛ na družinskega člana                   80
– od 9 m˛ do 12 m˛ na družinskega člana                  60
– od 13 m˛ do 16 m˛ na družinskega člana                  20
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov
 oziroma ouporaba posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                         40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov                   40
– stanovanje s souporabo kuhinje                      20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s 
 sanitarnimi prostori izven stanovanja                  20
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida, 
 ki je gibalno oviran)                          50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča                20
– stanovanje z nestandardno visokimi (nizkimi) stropovi
  pod 2,2 m, nad 3 m                           10
14. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem,
se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem 
upošteva tako, da se vrednoti:
– družina z dvema ali več mladoletnimi otroci               60
– družina z enim mladoletnim otrokom                    30
– družina z ožjim družinskim članom, starim nad 65 let           30
15. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev 
socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, 
 zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, 
 oskrba v tuji družini, zavodu)                      60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom 
 in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo (samohranilec)        40
– ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih stanovanjskih
 razmer (otrok pri enem od staršev)                    40
– status prosilca z družinskim članom, za katerega je po predpisih
 o zaposlovanju ocenjeno, da je trajno nezmožen za delo          30
16. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega
 družinskega člana se upošteva:
– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s
 slabimi stanovanjskimi razmerami                     80
– trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami       60
 Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom 
 zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno 
 varstvo Slovenije.
17. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega 
zakona se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem upoštevajo 
še naslednja merila za:
– družino, v kateri roditelja nista starejša od              točk
 30 let (mlada družina)                          60
– družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo  
 ali težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno
 po pristojni komisiji.                          60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli
 družinski član nesposoben za samostojno življenje in
 delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije      50
V. OBLIKOVANJE OBČINSKE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
18. člen
Občina praviloma enkrat letno, glede na razpoložljiva stanovanja objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem velja eno leto, s sprejemom nove prioritetne liste preneha veljati stara.
19. člen
Razpis, ki ga oblikuje upravni organ, mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi;
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
– število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum razpoložljivosti teh stanovanj;
– razpisni rok.
20. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov;
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, če je najemnik neprimernega stanovanja;
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.
21. člen
Po preteku roka upravni organ prouči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah udeležencev.
Upravni organ pri tem delu sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi tudi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah.
Upravni organ obenem tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, oziroma za katere upravni organ ugotovi, da je udeleženec navedel neresnične podatke, se zavržejo.
22. člen
Upravni organ imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– član, ki ga v komisijo imenuje občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve in je obenem tudi poročevalec komisije;
– dva člana, ki ju v komisijo imenuje Center za socialno delo v občini.
23. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
VI. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
24. člen
Upravni organ na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po javni objavi razpisa določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na krajevno običajen način.
25. člen
Zoper svojo uvrstitev na občinsko listo ima udeleženec razpisa pravico ugovora na upravni organ občine najkasneje v petnajstih dneh po vročitvi sklepa o uvrstitvi na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj oziroma objavi občinske liste za dodelitev socialnih stanovanj.
26. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo in novo dokumentacijo v skladu z razpisom.
VII. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
27. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem sprejme upravni organ občine na predlog stanovanjske komisije in o tem pisno obvesti vse upravičence.
28. člen
Upravni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
29. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme biti krajši od 90 dni.
Upravni organ preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status.
VIII. IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
30. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko Občina Kuzma na predlog upravnega organa, dodeli socialno stanovanje praviloma za določen čas mimo prednostne liste.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v družbenem interesu,
– izredno težka socialno zdravstvena problematika,
– hujša socialnovarstvena stiska (na predlog Centra za socialno delo M. Sobota).
31. člen
Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov Občine Kuzma in Centra za socialno delo M. Sobota.
32. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno stanovanje, izda upravni organ sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215/95
Kuzma, dne 22. septembra 1995.
Predsednica Občinsveta sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.