Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1624. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica

MINISTRSTVA

1625. Pravilnik o določitvi liste arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje medsebojnih sporov
1626. Pravilnik o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo
1627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o označevanju bližine mejne črte, mejnih prehodov in njihovih območij
1628. Odredba o vključitvi sektorja sadja v izvajanje promocije za obdobje 2024–2026
1629. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda
1630. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2023

USTAVNO SODIŠČE

1631. Odločba o ugotovitvi, da členi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, z izjemo njegovega drugega odstavka, in 20 Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin niso v neskladju z Ustavo, in razveljavitvi drugega odstavka 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
1632. Odločba o odpravi sklepa Državnega sveta št. 020-09-2/20/2 z dne 12. 12. 2022 in razveljavitvi volitev člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa v delu, ki se nanaša na končno glasovanje
1633. Popravni sklep Ustavnega sodišča
1634. Popravni sklep

SODNI SVET

1635. Odločba o prenehanju sodniške službe
1636. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1637. Odlok o razpisu ponovnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1638. Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve
1639. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana
1640. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Dekani – Žavlje«
1641. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje«
1642. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
1643. Poročilo o gibanju plač za februar 2023
1644. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

OBČINE

Ankaran

1645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«

Brezovica

1681. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 I. rebalans

Brežice

1646. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Artiče v VE 1 in VE 3, krajevne skupnosti Dobova v VE 6

Celje

1647. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Celje v plačni razred
1648. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod CELEIA Celje v plačni razred
1649. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Tehno park Celje v plačni razred
1650. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče v plačni razred
1651. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Zarja v plačni razred
1652. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Anice Černejeve v plačni razred
1653. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Tončke Čečeve v plačni razred
1654. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje v plačni razred
1655. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja JZ SOCIO Celje v plačni razred
1656. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda DESETKA CELJE v plačni razred
1657. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport v plačni razred

Dobje

1658. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2023

Dravograd

1659. Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega medija Utrip Dravograda

Jesenice

1682. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

Kočevje

1660. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 št. 2
1661. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Koče

Lendava

1683. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred

Litija

1662. Sklep o pripravi tretjih (3) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Litija

Ljubljana

1663. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rožna dolina
1664. Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Ljubno

1684. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2023
1685. Sklep o sprejemu Elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno

Murska Sobota

1665. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Osilnica

1686. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Osilnica

Prebold

1666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Razkrižje

1667. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2022

Rogaška Slatina

1668. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2)
1669. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 244/4 k.o. Čača vas (1166)

Tolmin

1670. Zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2022
1671. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2022
1672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin
1673. Odlok o spremembi Odloka o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin
1674. Pravilnik o pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju gospodarstva v Občini Tolmin
1675. Sklep o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob sotočju v letu 2023

Trebnje

1676. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje v plačni razred
1677. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje v plačni razred
1678. Sklep o določitvi cen oglasov v Glasilu občanov

Turnišče

1687. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče

Žužemberk

1679. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2022
1680. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rekreativno turistični park Žužemberk (severni del)

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

7. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o gospodarskem sodelovanju

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti