Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1671. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2022, stran 4882.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 25. aprila 2023 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2022 in realizirane vrednosti v letu 2022.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen 
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI
15.880.678,19
TEKOČI PRIHODKI
13.173.145,73
70
DAVČNI PRIHODKI
10.815.399,54
700 Davki na dohodek in dobiček
9.432.874,00
703 Davki na premoženje
878.040,19
704 Domači davki na blago in storitve
504.485,35
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.357.746,19
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.832.465,51
711 Takse in pristojbine
14.305,30
712 Denarne kazni
45.575,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.237,45
714 Drugi nedavčni prihodki
429.162,93
72
KAPITALSKI PRIHODKI
129.928,06
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
78.018,03
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
51.910,03
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.577.604,40
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
2.564.744,28
741 Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU
12.860,12
II.
SKUPAJ ODHODKI
17.385.256,40
40
TEKOČI ODHODKI
3.665.122,27
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
691.801,62
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
106.719,99
402 Izdatki za blago in storitve
2.724.366,99
403 Plačila domačih obresti
2.233,67
409 Sredstva, izločena v rezerve
140.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.454.655,74
410 Subvencije
136.852,28
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.441.460,56
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
353.183,58
413 Drugi tekoči domači transferi
2.523.159,32
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.047.286,40
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.047.286,40
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
218.191,99
431 Investicijski tansferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
109.844,10
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
108.347,89
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.504.578,21
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–1.507.791,64
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
4.053.367,72
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
750
Prejeta vračila danih posojil
1.833,04
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
370.272,64
55
ODPLAČILA DOLGA
370.272,64
550 Odplačila domačega dolga
370.272,64
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.873.017,81
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
–370.272,64
XI.
NETO FINANCIRANJE
1.504.578,21
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
2.645.564,33
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
772.546,52
4. člen 
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2022 v višini 772.546,52 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2023.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2022 v višini 179.361,17 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2023.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0068/2020
Tolmin, dne 26. aprila 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina