Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Št. 302-0004/2023 Ob-2176/23, Stran 1038
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/23) ter Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/22) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za sofinanciranje projektov podpornih institucij na področju razvoja podjetništva in visoko tehnološkega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica v letu 2023 
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev de minimis pomoči za sofinanciranje projektov podpornih institucij, ki izkazujejo podporo razvoju obrtne dejavnosti, podjetništva, inovativnosti ter razvoju tehnološko naprednih podjetij na območju Mestne občine Nova Gorica in/ali v Primorskem tehnološkem parku.
Projekt (v nadaljevanju projekt podpornih institucij) predstavlja nabor aktivnosti izvajalca, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Za namen tega javnega razpisa se pod pojmom projekt podpornih institucij štejejo aktivnosti institucij, ki so ustanovljene z namenom nudenja podpore razvoju obrtne dejavnosti, podjetništva in tehnološko naprednih dejavnosti ter inovacij
Aktivnosti v okviru prijavljenega projekta podpornih institucij so aktivnosti, ki izkazujejo podporo pri nastanku, delovanju in razvoju obrtne dejavnosti, podjetništva in tehnološko naprednih podjetij, in sicer: izvedba usposabljanj in delavnic za obstoječa podjetja, svetovanje in usposabljanja za posameznike, ki se samozaposlijo, izobraževanje in animacija šolajoče se mladine, predstavitev dobrih praks, animiranje ter povezovanje lokalnega in/ali regionalnega okolja, organizacija dogodkov z namenom promocije lokalnega podjetništva, obrti, investicijskih priložnosti ter inovacijskega okolja in vse druge aktivnosti, ki izkazujejo podporo pri razvoju obrti, podjetništva in tehnološko naprednih tehnologij.
Mestna občina Nova Gorica iz naslova tega ukrepa ne sofinancira profitnih projektov ter vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme.
Projekt se lahko izvaja tudi izven območja Mestne občine Nova Gorica, če vpliva na prepoznavnost in promocijo lokalnega podjetniškega in inovativnega okolja ter občine.
III. Višina proračunskih sredstev
De minimis pomoč se dodeli za:
Sklop A:
– za sofinanciranje projektov podpornih institucij, ki izkazujejo podporo pri nastanku, razvoju in promociji obrtne dejavnosti in podjetništva.
Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 66.000 EUR in je na voljo proračunski postavki 09088 – projekti za spodbujanje gospodarskega razvoja.
Sklop B:
– za sofinanciranje projektov podpornih institucij, ki izkazujejo podporo nastanku, razvoju in delovanju visokotehnoloških podjetij ter promociji visokotehnološkega in inovativnega okolja.
Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 63.000 EUR in je na voljo na proračunski postavki 09021 projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu.
Prijavitelji se lahko prijavijo na posamezen sklop ali na oba sklopa.
IV. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelji na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica ali pa je njihov ustanovitelj oziroma soustanovitelj Mestna občina Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje projektov na razpisnih področjih oziroma imajo eno izmed navedenih dejavnosti opredeljeno v ustanovnem aktu oziroma v statutu in/ali so najmanj dve leti pred objavo javnega razpisa izvajali primerljive aktivnosti, kot so opredeljene v prijavljenem projektu,
– imajo najmanj eno zaposleno osebo,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta,
– so pravočasno in v celoti izpolnili vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– imajo poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev na zadnji dan v mesecu pred oddajo vloge na javni razpis,
– niso bili za isti namen že sofinancirani iz drugih lokalnih, državnih ali virov Evropske Unije,
– prijavljeni projekt oziroma dejavnost se ne sme financirati iz sredstev drugih javnih razpisov oziroma proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica,
– odgovorna oseba prijavitelja ni bila kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 81/13) niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,
– na javni razpis se lahko prijavi največ dva enoletna projekta v okviru posameznega sklopa,
– zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sredstev.
V. Upravičenci do prijave na javni razpis
Upravičenci do prijave na javni razpis so:
– institucije s statusom pravne osebe s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v Mestni občini Nova Gorica ustanovljene kot zbornične institucije
– podjetja ali samostojni podjetniki, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica ali pa je njihov ustanovitelj oziroma soustanovitelj Mestna občina Nova Gorica.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti upravičenci ustanovljeni po Zakonu o gospodarski družbah (v nadaljevanju podjetja):
– iz sektorjev:
– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, 
– ki opravljajo komercialni cestni prevoz in bi pridobila pomoč za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, 
– ki bi pridobila pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
– ki delujejo v aktivnostih, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo (slednje pomeni, da ni dovoljeno financiranje vzpostavitve in delovanje distribucijske mreže v drugih državah),
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot subjekti v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
– ki so dolgoročno plačilno nesposobna skladno z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
– ki prejemajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
Vloge prijaviteljev, ki niso upravičenci bodo s sklepom zavržene.
VI. Višina pomoči de minimis
Skupni znesek de minimis pomoči dodeljen prijavitelju ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR (oziroma 100.000 EUR, če gre za podjetje v cestno prometnem sektorju) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to ali se pomoč dodeli iz sredstev občin, države ali Unije. Navedena zgornja meja de minimis pomoči v zadnjih treh proračunskih letih se ugotavlja tudi če gre za »enotno« podjetje.
Pri ugotavljanju, ali nova pomoč de minimis presega dovoljeno višino pomoči de minimis, se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po de minimis, ki jo je prejel prijavitelj oziroma jo je prejel prijavitelj pred združitvijo ali delitvijo skladno z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe Komisije.
Dodeljena de minimis pomoč po tem razpisu ne sme preseči dovoljene intenzivnosti de minimis pomoči, ki skladno z drugim odstavkom 32. člena Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/22, nadaljevanju: Odlok) znaša do 100 % upravičenih stroškov sofinanciranja projektov.
Kumulacija državnih pomoči ni dovoljena.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis dati pisno izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– o že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom de minimis pomoči ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
Prijavitelj mora tudi predložiti seznam vseh subjektov, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupni znesek že prejetih de minimis pomoči za vse povezane subjekte.
Mestna občina Nova Gorica bo pisno obvestila prejemnike sredstev na podlagi tega javnega razpisa, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis. Pomoč bo dodeljena z dnem podpisa pogodbe.
VII. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za sofinanciranje projektov podpornih institucij so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta, ki se bo izvajal na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma na območju občin, kjer deluje prijavitelj projekta, katerega ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica,
– ki so dejansko nastali ter so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih, obračun stroškov dela osebja, ki dela na projektu in je zaposlen pri prijavitelju ter druga obračunska dokumentacija),
– niso in ne bodo financirani od drugih financerjev.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Višina odobrenih sredstev znaša do 90 % upravičenih stroškov. Med upravičene stroške se ne upošteva strošek DDV-ja v kolikor je prijavitelj zavezanec za DDV.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani prijavitelja ter višine razpoložljivih proračunskih sredstev.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:
Zap. št.
Naziv merila
Št. možnih točk
Št. doseženih točk
1.
dosedanje delo in reference prijavitelja 
10
1.1.
prijavitelj je v obdobju zadnjih dveh let uspešno realiziral projekte enake prijavljenemu (obvezna priloga!)
10
1.2.
prijavitelj je v obdobju zadnjih dveh let že uspešno izvedel primerljive projekte z razpisnega področja (obvezna priloga!) 
2.
ciljna skupina uporabnikov prijavljenega projekta 
20
2.1
mikro in mala podjetja 
20
2.2.
šolajoča mladina (osnovnošolci, dijaki, študentje) 
15
2.3
brezposelni, vključeni v projekte usposabljanja in svetovanja za samozaposlitev 
10
2.4
srednja in velika podjetja 
5
3.
učinki projekta za promocijo in prepoznavnost lokalnega podjetniškega in inovativnega okolja občine 
15
3.1.
velik prispevek projekta k prepoznavnosti lokalnega podjetniškega in inovativnega okolja občine/projekt presega regijski nivo
10
3.2
srednji prispevek projekta k prepoznavnosti lokalnega podjetniškega in inovativnega okolja občine/projekt presega občinski nivo
8
3.3
nižji prispevek projekta k prepoznavnosti lokalnega podjetniškega in inovativnega okolja občine/projekt se izvaja na občinskem nivoju
5
4.
pričakovana udeležba/doseg/promocijski učinek projekta 
20
4.1.
nad 200 uporabnikov
20
4.2.
od 101 do 200 uporabnikov
15
4.3
od 51 do 100 uporabnikov
10
4.4
od 21 do 50 uporabnikov
8
4.5
do 20 uporabnikov 
5
5. 
dosedanje sodelovanje prijavitelja z Mestno občino Nova Gorica 
5
5.1.
prijavitelj je pri izvedbi dosedanjih projektov sodeloval z Mestno občino Nova Gorica
5
5.2. 
prijavitelj pri izvedbi dosedanjih projektov ni sodeloval z Mestno občino Nova Gorica
0
SKUPAJ
70
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije
Končno število točk: končno število točk na podlagi meril je 70. V sofinanciranje se uvrstijo prijavljeni projekti, ki prejmejo najmanj 30 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme prijavitelj državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. in VI. javnega razpisa.
Sofinancira se prijavljene projekte, ki prejmejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih sredstev za sofinanciranje.
V primeru, da sredstva ne zadostujejo za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za zadnji odobreni projekt, ki bi se glede na razpoložljiva sredstva uvrstil v sofinanciranje, se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev nerazporejen.
IX. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2022. Sredstva bodo dodeljena tistim prijavljenim projektom, ki so bili ali bodo realizirani v času od 1. 1. 2023 do najkasneje 31. 12. 2023.
X. Način prijave in razpisni roki in obveščanje o izboru
Javni razpis za leto 2023 je odprt do vključno 5. 6. 2023. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 5. 6. 2023. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 5. 6. 2023 do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, in sicer glede na kateri sklop se prijavlja:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov podpornih institucij: Sklop A« ali
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov podpornih institucij: Sklop B« ali
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov podpornih institucij: Sklop A in Sklop B«
s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Pristojni organ Mestne občine Nova Gorica lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Pristojni organ lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 7. 6. 2023 Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina bo v skladu z Odlokom o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Nova Gorica izdala posameznemu prijavitelju odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem skladno z 48. členom Odloka pogodbo. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
XI. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge na voljo na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si.
XII. Možnost pritožbe
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prejemniki. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni od pravnomočnosti pritožbe.
XIII. Informacije javnega značaja
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2) Mestna občina Nova Gorica ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Mestni občini Nova Gorica opravlja funkcijo ali njegov družinski član poslovodstva, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Mestne občine Nova Gorica ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina