Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Št. 302-0003/2023 Ob-2175/23, Stran 1033
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/23) ter Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/22) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2023 
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva povezana z:
– začetno investicijo novo ustanovljenega podjetja (kot začetna investicija se šteje investicija v podjetju, ki je bilo ustanovljeno 1. 1. 2021 ali kasneje),
– diverzifikacijo dejavnosti prijavitelja na proizvode oziroma storitve, ki niso bili predhodno proizvedeni oziroma izvajani v poslovni enoti prijavitelja (diverzifikacija dejavnosti pomeni, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je podjetje že opravljalo, kar pomeni da mora biti nova dejavnost registrirana najmanj v novem razredu (štirimestni številčni šifri) standardne klasifikacije dejavnosti – SKD in registrirana v obdobju od 1. 10. 2022 do dneva objave javnega razpisa,
– s prenovo proizvodnega procesa ali storitve prijavitelja z namenom proizvodnje izboljšanih obstoječih proizvodov ali opravljanja izboljšane obstoječe storitve.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:
– spodbujanje začetnih vlaganj,
– ustvarjanje oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest,
– spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij in storitev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev: za izvedbo javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj je namenjenih 180.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.071 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki in imajo na dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, 
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu, 
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja, 
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, 
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, 
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, 
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013)
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči »de minimis« Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
1) podjetje mora imeti na dan objave razpisa sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in izvesti investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica,
2) v kolikor se na razpis prijavlja podjetje, ki ima na območju Mestne občine Nova Gorica poslovno enoto, sedež dejavnosti pa izven območja upravičenega do sredstev iz razpisa, mora podjetje izkazati, da dejansko posluje v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni prostori za poslovanje). Podjetje mora imeti poslovno enoto registrirano najmanj dve leti pred dnevom objave razpisa,
3) na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,
4) sofinancirane bodo le začetne investicije in investicije v diverzifikacijo dejavnosti ter investicije v prenovo proizvodnega procesa ali storitve prijavitelja kot je definirano v točki II. tega razpisa,
5) investicije, ki predstavljajo le povečan obseg poslovanja ali smiselno ne predstavljajo zaključene celote niso predmet tega javnega razpisa,
6) investicije, pri katerih prijavitelji z ustreznimi dokazili ne bodo izkazali, da gre za začetno investicijo oziroma diverzifikacijo dejavnosti ali izboljšanje proizvodnih zmogljivosti oziroma storitev skladno z II. točko tega razpisa, niso predmet tega javnega razpisa,
7) minimalni znesek vseh upravičenih stroškov posamezne začetne investicije ali investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj 4.000 EUR (brez DDV),
8) javni razpis je namenjen investicijam, katerih višina upravičenih stroškov ne presega 30.000 EUR (brez DDV), najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani sofinancerja znaša 18.000,00 EUR ne glede na vrednost prijavljene investicije,
9) prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo investicije in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo nakazana nepovratna sredstva,
10) investicija se mora ohraniti na območju Mestne občine Nova Gorica vsaj tri leta po dodelitvi sredstev,
11) podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
12) podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora imeti poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev na zadnji dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, sofinancer odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
5.3. Zavrnitev vloge
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se navedeno ugotovi po izdaji odločbe o sofinanciranju, se pogodba ne podpiše, odločba pa razveljavi. Po podpisu pogodbe je naveden razlog za odstop od pogodbe in zahtevo za vrnitev sredstev.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– gre za neupravičenega prijavitelja ali neupravičeno prijavljeno investicijo,
– prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
– prijavitelj tudi po pozivu k dopolnitvi vloge ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe investicije oziroma podatki ali priloge niso verodostojni in/ali resnični,
– vloga ne bo dosegla zadostnega števila točk skladno z IX. točko razpisa (Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje),
– ne bo več razpoložljivih proračunskih sredstev, ker bodo višje ocenjenim vlogam že razdeljena sredstva po tem javnem razpisu.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so stroški:
– materialnih investicij in sicer stroški nakupa:
– strojev, 
– ostale opreme potrebne za realizacijo proizvodnje oziroma storitve 
(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces – to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja). 
– nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
– neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, strokovnega znanja in druge intelektualne lastnine in predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto povezano z novimi proizvodi/storitvami oziroma z izboljšanimi proizvodi/storitvami na tehnološkem področju. 
Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– obnova poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme,
– nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč,
– gradnja in/ali nakup objekta,
– investicije v opremo poslovnih prostorov in proizvodnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.),
– nakup drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, št. 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47),
– nakup osebnih računalnikov in prenosnikov ter tiskalnikov,
– nakup poslovnih informacijskih sistemov (kot npr. sistemi za izvajanje naročil, dobav, vodenje računovodstva),
– nakup cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme,
– stroški usposabljanja in izobraževanja,
– posamezni stroški prijavljene investicije pod 200 EUR brez DDV.
V kolikor bo sofinancer ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te stroške izloči kot neupravičene.
Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno povezani s prijavljeno investicijo.
Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR z vključenim DDV, so lahko po tem razpisu upravičen strošek le, če ne bodo izkazana skupinsko kot drobni inventar, temveč kot ostala osnovna sredstva (posamično, se amortizirajo, so evidentirana v knjigi osnovnih sredstev ...).
Opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo uporabljati izključno pri končnem prejemniku in na upravičenem območju (območje Mestne občine Nova Gorica), za katerega je bilo odobreno sofinanciranje, obravnavati pa jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo in so vključena v osnovna sredstva končnega prejemnika ter vezana na investicijo, za katero je dodeljena subvencija, najmanj tri leta po zaključku investicije.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem–upravičencem. Pravne osebe, ki nabavijo opremo in/ali opravijo storitev za upravičenca, morajo izpolnjevati vse pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja za opravljanje dejavnosti oziroma storitve za upravičenca.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem,
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s. p. tudi lastnica gospodarske družbe,
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo,
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno prevozna sredstva za komercialni prevoz tovora ali oseb.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 60 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV), razen ko prijavitelj ni zavezanec za DDV. Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije znaša 18.000,00 EUR. Najnižji znesek upravičenih stroškov investicije, ki bo še sofinancirana, znaša 4.000 EUR (brez DDV).
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti investicije, za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali investicijo.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom.
Če sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja opredeljenega v finančnem načrtu vloge, ki je naslednja upravičena do sofinanciranja, se sredstva ne dodeli in ostanejo nerazporejena.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi naslednjih meril:
Zap. št.
Naziv merila
Št. možnih točk
Št. doseženih točk
1.
Namen investicije
10
1.1.
razvidno je, da je namen investicije proizvodnja novega izdelka ali opravljanja nove storitve – začetna investicija novoustanovljenega podjetja registriranega 1. 1. 2021 ali kasneje
10
1.2.
razvidno je, da je namen investicije diverzifikacija dejavnosti obstoječega podjetja s proizvodnjo novih izdelkov ali storitev, ki niso bili predhodno proizvedeni ali izvajani (upošteva se registracija diverzificirane dejavnosti od 1. 1. 2021 do dneva objave javnega razpisa)
8
1.3.
razvidno je, da je namen investicije prenova proizvodnega procesa ali storitve, ki je potrebna za proizvodnjo izboljšanega proizvoda ali opravljanje izboljšane obstoječe storitve
5
1.4.
razvidno je, da je namen investicije zgolj povečanje obstoječe proizvodnje ali storitve oziroma investicija ne predstavlja zaključene celote in/ali ne ustreza predmetu javnega razpisa * 
0
2.
Število zaposlenih
10
2.1
manj kot pet zaposlenih 
10
2.2.
pet ali več zaposlenih 
5
3.
Usposabljanje ali izobraževanje zaposlenih na delovnem mestu 
5
3.1.
usposabljanje ali izobraževanje zaposlenih pri prijavitelju v obdobju od 1. 1. 2021 do dneva objave razpisa
5
4.
Razvojna usmerjenost prijavitelja (točkovni elementi tega merila se seštevajo)
10
4.1.
podjetje je v letu 2022 sodelovalo z univerzitetnimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ali ima vzpostavljeno lastno razvojno enoto 
2
4.2.
podjetje je v letu 2022 na praktično usposabljanje sprejelo dijaka/njo oziroma študenta/ko 
3
4.3
podjetje v šolskem letu 2022/2023 dodeljuje štipendije dijakom in/ali študentom 
5
5. 
Prejemnik sredstev MONG v zadnjih petih letih leta 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 
10
5.1.
prijavitelj na osnovi javnega razpisa Mestne občine Nova Gorica za spodbujanje začetnih investicij v zadnjih petih letih od leta, v katerem je objavljen javni razpis, ni prejel sredstev za sofinanciranje začetne investicije ali investicije v razširitev dejavnosti in razvoja 
10
5.2. 
prijavitelj je na osnovi javnega razpisa Mestne občine Nova Gorica za spodbujanje začetnih investicij v zadnjih petih letih od leta, v katerem je objavljen javni razpis, prejel sredstva za sofinanciranje začetne investicije ali investicije v razširitev dejavnosti
0
6.
Demografsko ogroženo območja 
10
Demografsko ogroženo območje 
10
Ni demografsko ogroženo območje 
0
SKUPAJ
50
*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno številko 1. pridobi 0 točk (točka 1.4). ne more pridobiti sofinanciranja,
**za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd)
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji
Končna ocena:
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi merili je 0 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so določena skladno z odlokom.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga vključena v nadaljnjo obravnavo, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma priprave odločbe o odobritvi sofinanciranja. Na podlagi odločbe o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugotovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 20 točk ali več točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva bodo razpisana sredstva dodeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu namen investicije, nato pri merilu število zaposlenih, nato pri merilu prejemnik sredstev MONG v zadnjih petih letih, nato pri merilu usposabljanje in izobraževanje na delovnem mestu, nato pri merilu demografsko ogrožena območja in nato pri merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero. V primeru enakega števila točk tudi po zgoraj navedenem vrstnem redu meril, bodo imele prednost vloge, ki so bile oddane prej. Sredstva se dodelijo po naslednji formuli:
RAZPISANA SREDSTVA
x
KONČNO ŠTEVILO TOČK ZA VLOGO
x
UPRAVIČENA ZAPROŠENA SREDSTVA ZA POSAMEZNO VLOGO
VSOTA IZRAČUNANIH DELEŽEV POSAMEZNIH VLOG
50
X. Obdobje za porabo sredstev in posredovanje zahtevkov za sofinanciranje upravičenih stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2023. Sredstva bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 1. 10. 2022 do najkasneje 2. 10. 2023 in bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje od 1. 10. 2022 do vključno 27. 10. 2023.
Osnova za sklenitev pogodbe in izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na Mestno občino Nova Gorica najkasneje do vključno 27. 10. 2023.
Zahtevek z vsemi pripadajočimi prilogami se lahko dostavi na Mestno občino Nova Gorica tudi pred skrajnim rokom za predložitev dokazil in zahtevka (30. 10. 2023) oziroma kadarkoli v roku petnajstih dni od prejete pravnomočne odločbe o odobritvi sredstev prijavitelju.
Obvezne priloge zahtevka za podpis pogodbe in izplačilo so:
– fotokopije računov
– dokazila o plačilu računov
– dokazna gradiva o realizaciji investicije (slikovno gradivo, dobavnica …).
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 5. 6. 2023 Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 5. 6. 2022. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 5. 6. 2022 do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (sprejemna pisarna Mestne občine Nova Gorica, pritličje desno).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 7. 6. 2023. Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen s predmetom razpisa oziroma v javnem razpisu opredeljenimi upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za pripravo vloge je na voljo na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.
XIII. Možnost pritožbe: zoper odločbo je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe na naslov Mestna občina Nova Gorica, trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi podjetji. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni od pravnomočnosti pritožbe.
XIV. Informacije javnega značaja
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o investiciji in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 158/20 in 3/22 – ZDeb) Mestna občina Nova Gorica ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Mestni občini Nova Gorica opravlja funkcijo ali njegov družinski član poslovodstva, ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Mestne občine Nova Gorica ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina