Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1674. Pravilnik o pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju gospodarstva v Občini Tolmin, stran 4884.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 25. aprila 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju gospodarstva v Občini Tolmin 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja pomoči, namenjene zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu na področju gospodarstva v Občini Tolmin, ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(1) Sredstva za dodeljevanje pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu na področju gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za varne in zdrave delovne pogoje) se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin, v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče proračunsko leto.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen 
Pomoč za varne in zdrave delovne pogoje po tem pravilniku predstavlja pomoč, ki se dodeljuje po pravilu de minimis (v nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis) na podlagi:
1. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU); in
2. predpisa, ki ureja področje spremljanja državnih pomoči.
4. člen 
(1) Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. »Pomoč« je vsak ukrep, ki izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
2. »Delodajalec« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ter vsaka oseba, ki na kateri koli drugi pravni podlagi zagotavlja delo delavcu oziroma vključuje delavca v delovni proces. Kot delodajalec se šteje tudi uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisom, ki ureja delovna razmerja, posredovani delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.
3. »Delavec« je vsaka fizična oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in vsaka fizična oseba, ki na kateri koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca oziroma se vključuje v delovni proces delodajalca.
4. »Samozaposlena oseba« je vsaka fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, a ne zaposluje drugih delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb.
5. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in izpolnjuje naslednja pogoja:
– je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik na podlagi predpisa, ki ureja gospodarske družbe, ali kot zadruga na podlagi predpisa, ki ureja zadruge; in
– ustreza opredelitvi delodajalca iz 2. točke tega odstavka ali samozaposlene osebe iz prejšnje točke.
6. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
7. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske Unije (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
8. »Izvajalec za varnost pri delu« je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, vpisan v seznam organizacij z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo, in kateremu podjetje poveri izvajanje vseh ali posameznih strokovnih nalog varnosti pri delu.
9. »Izvajalec za varstvo pred požarom« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, vpisan v seznam pooblaščenih izvajalcev ukrepov varstva pred požarom, ki ga vodi uprava, pristojna za zaščito in reševanje, in kateremu podjetje poveri izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
10. »Izvajalec medicine dela« je pravna ali fizična oseba, vpisana v seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za zdravje, ki opravlja dejavnost medicine dela, prometa in športa in kateremu podjetje poveri izvajanje zdravstvenih ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu.
11. »Izvajalec za prvo pomoč« je pravna oseba, ki ima na podlagi predpisa, ki ureja naloge Rdečega križa Slovenije, pooblastilo za usposabljanje za izvajanje prve pomoči.
12. »Izjava o varnosti z oceno tveganja« je listina, s katero podjetje pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti.
13. »Osebna varovalna oprema« je vsaka oprema, ki jo delavec nosi, drži ali kako drugače uporablja pri delu, tako da ga varuje pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji za njegovo varnost in zdravje. Za osebno varovalno opremo se šteje tudi vsak pripomoček ali dodatek, ki se uporablja za dosego namena iz prejšnjega stavka.
14. »Delovna oprema« je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu.
15. »Material in oprema za prvo pomoč« sta omarica za prvo pomoč in sanitetni material, v skladu s predpisom, ki ureja organizacijo, material in opremo za prvo pomoč na delovnem mestu.
16. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se pomoč za varne in zdrave delovne pogoje lahko dodeli.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU kot sledi:
1. »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot deset zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega dva milijona eurov.
2. »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega deset milijonov eurov.
3. »Srednje podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov eurov, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov.
2. NAMEN DODELJEVANJA POMOČI ZA VARNE IN ZDRAVE DELOVNE POGOJE 
5. člen 
(1) Predmet dodeljevanja pomoči za varne in zdrave delovne pogoje po tem pravilniku je izdelava, dopolnitev in/ali sprememba izjave o varnosti z oceno tveganja ter izvedba potrebnih preventivnih in varnostnih ukrepov, opredeljenih v izjavi o varnosti z oceno tveganja (v nadaljnjem besedilu: ukrepi za varnost in zdravje pri delu).
(2) Namen dodeljevanja pomoči za varne in zdrave delovne pogoje po tem pravilniku je zagotoviti varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu ter preprečiti, odpraviti in omiliti nesprejemljiva tveganja za nezgode pri delu, bolezni, povezane z delom, in poklicne bolezni v delovnem procesu podjetja, ki skladno s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, izdela in sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja.
6. člen 
(1) Pomoč za varne in zdrave delovne pogoje se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške ukrepov za varnost in zdravje pri delu:
1. stroške izdelave, dopolnitve in/ali spremembe izjave o varnosti z oceno tveganja, izdelane s strani izvajalca za varnost pri delu in/ali izvajalca medicine dela;
2. stroške predhodnega preventivnega zdravstvenega pregleda delavca, opravljenega s strani izvajalca medicine dela;
3. stroške usmerjenega obdobnega preventivnega zdravstvenega pregleda delavca, opravljenega s strani izvajalca medicine dela;
4. stroške usposabljanja in preizkusa usposobljenosti delavca za varno in zdravo delo na delovnem mestu, opravljenih s strani izvajalca za varnost pri delu;
5. stroške usposabljanja in preizkusa usposobljenosti delavca za varstvo pred požarom na delovnem mestu, opravljenih s strani izvajalca za varstvo pred požarom;
6. stroške usposabljanja in preizkusa usposobljenosti delavca za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije na delovnem mestu, opravljenih s strani izvajalca za varstvo pred požarom;
7. stroške usposabljanja in preizkusa usposobljenosti delavca za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu, opravljenih s strani izvajalca za prvo pomoč;
8. stroške pregleda in preizkusa delovne opreme glede njene skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, opravljenih s strani izvajalca za varnost pri delu;
9. stroške meritev toplotnega udobja, osvetljenosti in/ali ravni hrupa na delovnem mestu, opravljenih s strani izvajalca za varnost pri delu;
10. stroške nakupa osebne varovalne opreme;
11. stroške nakupa materiala in opreme za prvo pomoč;
12. davek na dodano vrednost za stroške iz 1. do vključno 11. točke tega odstavka, če ni povračljiv.
(2) Kot upravičeni stroški ukrepov za varnost in zdravje pri delu štejejo stroški, našteti v prejšnjem odstavku, ki nastanejo od 1. januarja tekočega proračunskega leta dalje.
(3) Stroški iz prejšnjega odstavka morajo biti opredeljivi, preverljivi in dokazljivi z računi, s pogodbami in/ali z drugimi listinami dobaviteljev blaga in/ali izvajalcev storitev, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, ki glasijo na ime podjetja.
3. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA POMOČI ZA VARNE IN ZDRAVE DELOVNE POGOJE 
7. člen 
Upravičenec do pomoči za varne in zdrave delovne pogoje po tem pravilniku je podjetje, kot je opredeljeno v 5. točki prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Tolmin,
2. je mikro, malo ali srednje podjetje,
3. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
4. ni podjetje v težavah,
5. ima poravnane vse davke in prispevke,
6. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
8. člen 
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena, do pomoči za varne in zdrave delovne pogoje ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Če je podjetje dejavno na vsaj enem od področij iz prejšnjega odstavka in je poleg tega dejavno na enem ali več področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se prej navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi področji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški zagotovi, da dejavnosti na področjih, ki so izključena iz področja uporabe Uredbe 1407/2013/EU, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 1407/2013/EU.
9. člen 
Pomoč za varne in zdrave delovne pogoje se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje pogoje glede kumulacije pomoči de minimis:
1. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Evropske komisije;
2. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
3. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000,00 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
4. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja obdobja njene uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah zaradi upoštevanja vpliva pandemije COVID-19 (UL L št. 337 z dne 14. 10. 2020, str. 1), do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
5. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz 2. oziroma 3. točke tega člena;
6. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
10. člen 
Ostali pogoji, ki jih mora pomoč za varne in zdrave delovne pogoje izpolnjevati, so:
1. pomoč za varne in zdrave delovne pogoje ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč za varne in zdrave delovne pogoje ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč za varne in zdrave delovne pogoje ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
11. člen 
(1) Pomoč za varne in zdrave delovne pogoje znaša do največ 100 odstotkov upravičenih stroškov ukrepov za varnost in zdravje pri delu, kot so opredeljeni v 6. členu tega pravilnika.
(2) Upoštevaje določbo prejšnjega odstavka, se najnižji in najvišji znesek pomoči za varne in zdrave delovne pogoje, ki se podjetju lahko dodeli, določi z javnim razpisom.
4. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI ZA VARNE IN ZDRAVE DELOVNE POGOJE 
12. člen 
(1) Pomoč za varne in zdrave delovne pogoje se dodeljuje na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu na področju gospodarstva v Občini Tolmin za tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za pomoč gospodarstvu pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno odločbo imenuje župan za obdobje tekočega leta. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči za varne in zdrave delovne pogoje.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.
13. člen 
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. namen javnega razpisa;
5. višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa;
6. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
7. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
8. določitev obdobja, v katerem morajo biti prijavljeni ukrepi za varnost in zdravje pri delu izvedeni;
9. določitev obdobja za sklenitev pogodbe o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje;
10. določitev obdobja in načina črpanja dodeljene pomoči za varne in zdrave delovne pogoje;
11. opredelitev upravičencev;
12. opredelitev upravičenih stroškov;
13. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
14. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev pomoči za varne in zdrave delovne pogoje, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave javnega razpisa;
15. datum odpiranja vlog za dodelitev pomoči za varne in zdrave delovne pogoje oziroma datumi odpiranj vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
16. rok, v katerem bo podjetje, ki zaproša za dodelitev pomoči za varne in zdrave delovne pogoje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), obveščeno o izidu javnega razpisa;
17. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne razpisno dokumentacijo.
(2) Vlogo za dodelitev pomoči za varne in zdrave delovne pogoje (v nadaljnjem besedilu: vloga) na javni razpis vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga praviloma obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinske, finančne in terminske podatke o ukrepih za varnost in zdravje pri delu, ki so predmet vloge;
3. višino zaprošene pomoči za varne in zdrave delovne pogoje;
4. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu;
5. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
6. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
7. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
8. izjavo vlagatelja o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
(4) Vlagatelj mora vlogi iz prejšnjega odstavka praviloma priložiti:
1. dokazila o nastalih stroških ukrepov za varnost in zdravje pri delu,
2. druge priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
14. člen 
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena oziroma nazive vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
15. člen 
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
16. člen 
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z namenom in upravičenimi stroški, določenimi v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ zavrne s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju pristojni organ vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči za varne in zdrave delovne pogoje.
(8) Višina pomoči za varne in zdrave delovne pogoje, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
17. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati navedbo, da dodeljena pomoč za varne in zdrave delovne pogoje predstavlja pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EUinznesek dodeljenepomoči de minimis.
(3) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prvega odstavka tega člena, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva odpiranja vlog.
(4) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogojez ostalimi izbranimi upravičenci do dodelitve pomoči za varne in zdrave delovne pogoje (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
(5) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.
(6) Župan o pritožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
18. člen 
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena in skladno z določbami tega pravilnika in javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Pogodba o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje praviloma obsega:
1. namen, za katerega je pomoč za varne in zdrave delovne pogoje dodeljena;
2. vsebinske, finančne in terminske podatke o ukrepih za varnost in zdravje pri delu, ki so predmet dodelitve pomoči za varne in zdrave delovne pogoje;
3. vrsto in višino upravičenih stroškov ukrepov za varnost in zdravje pri delu, za katere je pomoč za varne in zdrave delovne pogoje dodeljena;
4. naziv dajalca in višino dodeljene pomoči za varne in zdrave delovne pogoje, tj. pomoči de minimis;
5. obveznost upravičenca, da pomoč za varne in zdrave delovne pogoje porabi namensko;
6. rok in način izplačila pomoči za varne in zdrave delovne pogoje;
7. zahtevo, da upravičenec hrani celotno dokumentacijo v zvezi z ukrepi za varnost in zdravje pri delu, ki so predmet dodelitve pomoči za varne in zdrave delovne pogoje, vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči za varne in zdrave delovne pogoje;
8. zahtevo, da upravičenec zagotovi dostop do dokumentacije iz prejšnje točke vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa, vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči za varne in zdrave delovne pogoje;
9. način nadzora nad namensko porabo dodeljene pomoči za varne in zdrave delovne pogoje in posledice morebitno ugotovljenih kršitev.
(3) Datum dodelitve pomoči za varne in zdrave delovne pogoje je datum pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Če upravičenec v roku osem dni od dneva prejema poziva k podpisu pogodbe o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje pristojnemu organu ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev pomoči za varne in zdrave delovne pogoje.
19. člen 
(1) Upravičencu se dodeljena pomoč za varne in zdrave delovne pogoje iz proračuna Občine Tolmin izplača osmi dan od dneva začetka veljavnosti pogodbe o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje.
(2) Pomoč za varne in zdrave delovne pogoje se upravičencu nakaže na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
5. SPREMLJANJE DODELJENE POMOČI ZA VARNE IN ZDRAVE DELOVNE POGOJE 
20. člen 
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih pomoči za varne in zdrave delovne pogoje po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih pomoči za varne in zdrave delovne pogoje.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako dodeljeno pomoč za varne in zdrave delovne pogoje vodijo podatki o upravičencu, namenu, za katerega je pomoč za varne in zdrave delovne pogoje dodeljena, vrsti in višini upravičenih stroškov ukrepov za varnost in zdravje pri delu, datumu dodelitve in višini dodeljene pomoči za varne in zdrave delovne pogoje ter datumu izplačila in višini izplačane pomoči za varne in zdrave delovne pogoje.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena je deset let od datuma dodelitve zadnje pomoči za varne in zdrave delovne pogoje po tem pravilniku.
6. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENE POMOČI ZA VARNE IN ZDRAVE DELOVNE POGOJE 
21. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljene pomoči za varne in zdrave delovne pogoje opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do pomoči za varne in zdrave delovne pogoje po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. pomoči za varne in zdrave delovne pogoje delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega je bila dodeljena, ali
2. mu je bila pomoč za varne in zdrave delovne pogoje dodeljena na podlagi neresničnih navedb ali
3. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči za varne in zdrave delovne pogoje,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč za varne in zdrave delovne pogoje v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
7. PREHODNA DOLOČBA 
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 61/21).
8. KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati 31. decembra 2023.
Št. 007-0001/2023
Tolmin, dne 26. aprila 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina