Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1662. Sklep o pripravi tretjih (3) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Litija, stran 4858.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) župan Občine Litija sprejema
S K L E P 
o pripravi tretjih (3) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Litija 
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem sklepom se določa priprava tretjih (3) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Litija (v nadaljevanju kot SDOPN3) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) OPN Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11 – obv. razl., 63/18) določa strateške cilje prostorskega razvoja občine in prostorske izvedbene pogoje, ki so pravna podlaga za pripravo projektov za gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
(2) Veljavni OPN ne omogoča izvedbe novega razvojnega interesa v naselju Polšnik za modernizacijo obstoječe dejavnosti tesarstva.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) SDOPN3 se pripravijo za območje z EUP PL-01 za potrebe modernizacije obstoječega tesarstva z gradnjo nove obrtne delavnice (žaga za razrez lesa) v naselju Polšnik. Območje obsega zemljišča s parc. št. 586, 584/6, 584/7, vse k.o. Polšnik.
(2) V postopku SDOPN3 bo obravnavana sprememba namenske rabe prostora iz primarne (kmetijske) rabe v stavbna zemljišča ter preoblikovanje oziroma prilagoditev obsega stavbnega zemljišča obstoječim objektom, dejanskemu stanju v prostoru glede na teren, geodetsko izmero in potrebe investitorja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3 in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti, ki jih izdela prostorski načrtovalec in drugi strokovnjaki glede na posamezno področje.
(2) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek SDOPN3 se izvede po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZUreP-3.
6. člen 
(roki za pripravo OPN in posameznih faz postopka) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta SDOPN3 so:
– izdelava strokovnih podlag
60 dni po objavi sklepa
– izdelava osnutka
60 dni po izdelanih strokovnih podlagah in vključitvi javnosti
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni po izdelavi osnutka
– izdelava dopolnjenega osnutka
60 dni po pridobitvi prvih mnenj
– javna objava z javno obravnavo
30 dni
– potrditev predloga stališč do pripomb javnosti
60 dni po zaključku javne objave
– izdelava predloga
60 dni po potrditvi stališč
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta
30 dni po pridobitvi drugih mnenj
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
odv. od datuma sej
– objava v uradnem glasilu
15 dni
(2) Terminski plan je informativen in se lahko spremeni zaradi zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku SDOPN3. Roki se lahko podaljšajo tudi zaradi drugih okoliščin, ki jih ni možno predvideti vnaprej.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, so:
– za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– za področje gozdarstva in lovstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– za področje ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– za področje infrastrukture na področju prometa (področje železniškega, cestnega, zračnega, žičniškega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah): Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1535 Ljubljana;
– za področje okolja, energetike in podnebja ter javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
– za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana;
– za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za notranji trg, Sektor za domače storitve, Oddelek za blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija;
– JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija;
– CEROZ d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku;
– Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana;
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper;
– Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi SDOPN3 z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Litija.
(2) Javnost se vključi v pripravo osnutka SDOPN3 ter se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev. Javnosti se omogoči dajanje pripomb na dopolnjeni osnutek SDOPN3 v času javne objave, ki traja najmanj 30 dni, in na javni obravnavi gradiva v času javne objave. Pripombe javnosti bo občina preučila in pripravila predlog stališča glede njihovega upoštevanja ter po potrebi izvedla usklajevanje interesov. Občina bo s sklepom potrdila predlog stališč in jih javno objavila.
(3) Z namenom vključevanja javnosti se lahko med postopkom priprave SDOPN3 organizira tudi dodatne javne posvete, delavnice in podobno, občina pa objavlja informacije v občinskem glasilu, na spletni strani, oglasni deski ali podobno.
9. člen 
(seznam podatkov, strokovnih podlag, obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo SDOPN3 se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane za prostorske akte Občine Litija in strateški dokumenti Občine Litija.
(2) Za pripravo SDOPN3 bo treba izdelati strokovne podlage:
– elaborat ekonomike,
– elaborat posegov na kmetijska zemljišča.
(3) Če se v postopku priprave SDOPN3 izkaže potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlagah, se te pripravijo tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
10. člen 
(izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
V postopku SDOPN3 ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3563-0070/2022-2, z dne 10. 8. 2022.
V postopku SDOPN3 prav tako ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje na podlagi mnenja Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-507/2022-2550-26, z dne 5. 4. 2023.
Oba dokumenta sta priložena temu sklepu.
11. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN) 
Izdelavo SDOPN3 financira predlagatelj spremembe. Postopek SDOPN3 izvede občinska uprava Občine Litija v okviru svojih nalog.
12. člen 
(objava in veljavnost) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z mnenjema o obveznosti izvedbe presoj sprejemljivosti na varovana območja in vplivov na okolje objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Litija, www.litija.si.
Št. 350-5/2023-10
Litija, dne 4. maja 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina