Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Ob-2208/23, Stran 1047
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/19) in 14. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11, 8/14, 12/19 in 4/22) objavlja Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM), Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
(JRMOM-VON-2023) za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2023 
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (v nadaljevanju prijavitelj) kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju ZNOrg) v MOM v letu 2023, ki izvajajo programe varstva okolja in ohranjanja narave in niso financirani kot redna dejavnost, s poudarkom na projektih, ki so trajnostno naravnani.
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezne teme:
Sklop A: Varstvo narave
1. Informiranje in ozaveščanje o naravi
2. Ohranjanje biodiverzitete
3. Analiza stanja posameznih varovanih območij narave s predlogi ukrepov
Sklop B: Ravnanje z odpadki
1. Trajnostno ravnanje z odpadki
2. Ravnanje z zelenim odrezom in pravilno kompostiranje
3. Zmanjševanje količine odpadne hrane
Sklop C: Varstvo zraka, zmanjševanje drugih obremenitev okolja (hrup, svetlobno onesnaževanje, podnebne spremembe ipd.)
1. Akcije ozaveščanja za zmanjševanje obremenitve okolja
2. Ukrepi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja
Sklop D: Varstvo voda in tal
1. Trajnostno kmetovanje in vrtnarjenje na območjih, kjer veljajo posebni varstveni režimi
2. Revitalizacija območij z vzpostavitvijo učnih vsebin (poti, poligonov ipd.), ki omogočajo kreativno doživljanje narave
3. Ukrepi za zmanjšanje obremenitev vodnih virov in za izboljšanje odnosa do pitne vode
4. Ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe v povezavi z uporabo vode
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoče projekte, ki se v času objave razpisa že izvajajo.
Prijavitelj lahko prijavi en samostojni projekt.
Projekt se mora nanašati na posamezni vsebinski sklop (A, B, C ali D), z različnimi temami, katere se lahko poljubno uporabi kot smernice za pripravo projekta.
Velja, 1 projekt = 1 sklop z 1 ali več različnimi temami
Sofinancirani bodo le projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM, rezultati projektov pa morajo biti brezplačno dostopni širši javnosti.
Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 25. 10. 2023.
Izjema so projekti:
– ki zaradi nepredvidene situacije niso mogli biti izvedeni v tem roku. Upravičenost mora biti pisno izkazana in po predhodnem dogovoru potrjena s strani Skupne občinske uprave Maribor, Skupne službe varstva okolja (v nadaljevanju SSVO),
– ki bodo izvedeni ob obeležitvi Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v novembru.
Ti morajo biti zaključeni do 24. 11. 2023.
2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Prijavitelji so lahko subjekti, ki odgovarjajo definiciji nevladne organizacije kot jo opredeljuje 2. člen ZNOrg:
Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
– ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
– je nepridobitna,
– je neprofitna,
– je neodvisna od drugih subjektov,
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
Na javni razpis za sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave, se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja krajine in imajo:
– sedež v MOM ali se njihova dejavnost izvaja na območju MOM;
– imajo v temeljnih aktih (statut ali akt o ustanovitvi) opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave in njihove dejavnosti izkazujejo vidnejše dosežke, rezultate in reference s področja varstva okolja in ohranjanja narave v prijavnem obrazcu (obrazec št. 2).
Prijave drugih subjektov bodo zavrnjene.
Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– prijavljeni projekti morajo biti v celoti izvedeni v letu 2023 oziroma najkasneje do 25. 10. 2023.
– Izjema so projekti:
– ki zaradi nepredvidene situacije niso mogli biti izvedeni v tem roku. Upravičenost mora biti pisno izkazana in po predhodnem dogovoru potrjena s strani SSVO, 
– ki bodo izvedeni ob obeležitvi Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v novembru. 
Ti morajo biti zaključeni do 24. 11. 2023.
– Prijavitelj s podpisom prijave in izjave izjavlja, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava ter da izpolnjuje vse pogoje iz 2. člena ZNOrg.
3. Okvirna višina sredstev
Skupna predvidena višina razpisnih sredstev za sofinanciranje izbranih projektov znaša 24.000 EUR.
MOM si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis nima zagotovljenih sredstev v proračunu ali da, glede na razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu, enostransko prilagodi dinamiko izplačil ali spremembo višine sofinanciranja.
MOM bo sofinancirala razpisane projekte varstva okolja in ohranjanja narave z največ 80 % njihove vrednosti, v kolikor zberejo najmanj 80 točk v skladu s kriteriji in merili za ocenjevanje, vendar ne več kot 3.000 EUR za projekt. Projekte se razvrsti po višini doseženih točk. Sredstva se dodelijo glede na doseženo število točk, in sicer od najvišje ocenjenih projektov do porabe razpoložljivih sredstev.
4. Način prijave in roki za oddajo
Prijave morajo biti posredovane izključno v fizični obliki priporočeno po pošti.
Rok za oddajo prijave je 26. 5. 2023.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici in na sprednji strani ovojnice mora biti nalepljen izpolnjeni Obrazec 6 – Oprema ovojnice z navedenim nazivom in naslovom prijavitelja.
Prijava mora biti poslana na naslov: Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.
Če obrazec ovojnice, ki vsebuje prijavo, ne bo pravilno izpolnjen in označen (z vsemi elementi, ki so navedeni v predhodnem odstavku), je komisija ne bo odprla in je tudi ne bo obravnavala ter bo s sklepom zavržena.
Prijava mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku in vrednoteni v evrih.
Pri izpolnjevanju prijave je potrebno dosledno upoštevati/navesti naslednje:
– osnovne podatke prijavitelja – Obrazec 1,
– podatke o projektu, referencah, finančnem načrtu in strukturiranem opisu projekta z navedbo aktivnosti in termini izvedbe (do 2 strani opisa aktivnosti) – Obrazec 2,
– Izjavo o sprejemanju pogojev – Obrazec 5,
– zaželeno je, da se prijava tiska obojestransko in ne vlaga v plastične ovoje.
Šteje se, da je bila prijava oddana pravočasno najkasneje na zadnji dan roka za oddajo (velja datum poštnega žiga) s priporočeno pošiljko.
Prijave, ki bodo oddane po izteku roka, se neodprte vrnejo na naslov prijavitelja.
5. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Odpiranje prijav, ki ga vodi področna Komisija za izbiro, usklajevanje in vrednotenje projektov varstva okolja in ohranjanja narave v MOM za leto 2023 (v nadaljevanju komisija) in ne bo javno, se bo pričelo najkasneje peti delovni dan po zaključku prijavnega roka na razpis. V kolikor se zaradi velikega števila prijav odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji delovni dan. Prijave se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolnih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja prijavitelje pozvala, da prijavo v roku 3 dni dopolnijo.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav
Kriteriji in merila so podrobneje specificirani in s točkami ovrednoteni v razpisni dokumentaciji.
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt pri merilih, je 80 točk. Podrobnejši način dodeljevanja sredstev je naveden v 5. točki razpisne dokumentacije. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala tudi omejitev, da MOM sofinancira projekte v višini največ 80 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 3.000 EUR za projekt.
7. Upravičeni stroški sofinanciranja
Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave razpisa do 25. 10. 2023.
Izjema so projekti:
– ki zaradi nepredvidene situacije niso mogli biti izvedeni v tem roku. Upravičenost mora biti pisno izkazana in po predhodnem dogovoru potrjena s strani SSVO,
– ki bodo izvedeni ob obeležitvi Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v novembru.
Ti morajo biti zaključeni do 24. 11. 2023.
Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje kumulativno (vsi hkrati):
– povezani so s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji,
– so nujno potrebni za uspešno izvajanje projekta,
– izvajalec jih je napovedal v prijavi na razpis,
– morajo biti razumni in skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil,
– niso/ne bodo financirani iz drugih virov financiranja,
– niso investicije in/ali osnovna sredstva,
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je navedena v razpisni dokumentaciji.
V primeru nerealno ocenjenih stroškov, si komisija pridržuje pravico zahtevati od prijavitelja pojasnilo stroškov.
Prijavitelj je dolžan v prijavi navesti tudi vse ostale predvidene vire financiranja.
8. Rok porabe sredstev
MOM bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z Navodili o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023, morebitnimi spremembami in rebalansi proračuna ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2023 morajo izbrani prijavitelji v celoti porabiti v letu 2023.
9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na razpisnem področju na prvi stopnji s sklepi odločila SSVO, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOM.
Zavržene bodo prijave:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev (nepopolne prijave).
Zavrnjene bodo prijave:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v 2. točki besedila tega javnega razpisa (pogoji za kandidiranje) in drugih pogojev, določenih v 3. točki (predmet, namen in cilj javnega razpisa) in 4. točki (pomembno – drugi pogoji) razpisne dokumentacije,
– tistih prijaviteljev, katerih prijave bodo ocenjene z manj kot 80 točkami,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ocenila kot neustrezne.
MOM bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh od zaključka odpiranja prijav.
10. Podpis pogodbe
Prijavitelji, katerim bodo odobrena sredstva sofinanciranja, bodo pozvani k podpisu pogodbe. V kolikor prijavitelj pogodbe ne bo podpisal in vrnil v 8 dneh od prejema pogodbe se smatra, da odstopa od pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko MOM razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
11. Izplačilo sredstev: MOM bo sredstva nakazala na podlagi potrjenega Končnega poročila s strani SSVO o izvedenem projektu (Obrazec 4A – vsebinsko poročilo in Obrazec 4B – finančno poročilo) in izstavljenega Zahtevka (Obrazec 3) ter pravilno izstavljenega E-računa (E-zahtevka), v rokih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Informacije v zvezi z razpisom
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji po obvezni predhodni najavi dvignejo na Skupni občinski upravi Maribor, Skupni službi varstva okolja, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor (III. nadstropje) v času uradnih ur (www.sou-maribor.si) vse do izteka roka za prijavo.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih straneh MOM, in sicer www.maribor.si pod rubriko »Javni razpisi in objave«.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur pri naslednjih sodelavcih:
– Marjeta Kristofić Jamnik, SOU Maribor, tel. 02/22-01-454 ali e-pošta marjeta.kristoficjamnik@maribor.si;
– Cvetka Slana, SSVO, tel. 02/22-01-296 ali e-pošta cvetka.slana@maribor.si;
– Mag. Živa Bobič Červek, SSVO, tel. 02/22-01-448 ali e-pošta ziva.bobiccervek@maribor.si.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti