Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1661. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Koče, stran 4857.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena v povezavi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 9. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Koče 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 4433/1 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/1, do celote 1/1,
– parc. št. 4433/2 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/2, do celote 1/1,
– parc. št. 4433/3 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/3, do celote 1/1,
– parc. št. 4433/4 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/4, do celote 1/1,
– parc. št. 4433/5 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/5, do celote 1/1,
– parc. št. 4446/3 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/3, do celote 1/1,
– parc. št. 4446/4 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/4, do celote 1/1,
– parc. št. 4446/5 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/5 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/6 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/6 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/7 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/7 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/8 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/8 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/9 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/9 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/10 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/10 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/11 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/11 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/12 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/12 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/13 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/13 do celote 1/1 in
– parc. št. 4418/4 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4418/4 do celote 1/1.
2. člen 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, v deležu 1/1.
3. člen 
S tem sklepom se predlaga vpis zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – nekategorizirana lokalna cesta na nepremičninah:
– parc. št. 4433/1 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/1, do celote 1/1,
– parc. št. 4433/2 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/2, do celote 1/1,
– parc. št. 4433/3 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/3, do celote 1/1,
– parc. št. 4433/4 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/4, do celote 1/1,
– parc. št. 4433/5 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4433/5, do celote 1/1,
– parc. št. 4446/5 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/5 do celote 1/1,
– parc. št. 4446/11 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4446/11 do celote 1/1,
– parc. št. 4418/4 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4418/4 do celote 1/1,
– parc. št. 4613 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4613 do celote 1/1,
– parc. št. 4616 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4616 do celote 1/1,
– parc. št. 4617 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4617 do celote 1/1 in
– parc. št. 4618 k.o. 1582 Koče, ID znak: parcela 1582 4618 do celote 1/1
Na nepremičninah se vpiše zaznamba grajeno javno dobro lokalnega pomena – nekategorizorana lokalna cesta.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0006/2023
Kočevje, dne 9. maja 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina