Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Št. 22705/2023 Ob-2210/23, Stran 1025
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, po pooblastilu Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Matija Kovač, na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 in 18/23 – ZDU 1O – ZVO-2), 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2), Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Celje (LEK, februar 2019) in Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE z dopolnitvami); objavlja
javni razpis 
za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2023 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije 
1. Splošno
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, (v nadaljevanju besedila: Energetika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, izvaja ta razpis na podlagi pooblastila št. 020-34/2023 z dne 25. 4. 2023 Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Matija Kovač, z namenom večje izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto in učinkovite rabe energije skladno z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje (LEK, februar 2019) in upoštevaje Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE z dopolnitvami).
Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš in etažnim lastnikom stanovanj v večstanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje (vlagatelj, ki ni lastnik, mora imeti izrecno pisno soglasje lastnika za izvedbo naložbe). Nepovratne finančne spodbude se dodeljujejo za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto.
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in po izvedeni naložbi.
Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 30. 9. 2023 do 13. ure. Sredstva se dodeljujejo do njihove porabe in po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Vlagatelj pridobi pravico do finančne spodbude po javnem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., in ostalih pogojev iz tega razpisa.
Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva objave javnega razpisa na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Besedilo tega razpisa je objavljeno tudi v Uradnem listu RS.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: spodbude) za nove, še ne izvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejši rabi energije in zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom na področju uporabe zemeljskega plina in na področju daljinskega ogrevanja.
A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega plina
– A1 – Nakup in vgradnja novega kondenzacijskega kotla na zemeljski plin z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo ter istočasna nova priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva.
Spodbude so namenjene gospodinjstvom za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla z visokim izkoristkom na zemeljski plin (vsaj 98 % ali več), ob istočasni novi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni sklenitvi pogodbe o dostopu do distribucijskega sistema zemeljskega plina.
Upravičeni stroški:
A1-1
– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo in povezava na zunanje temperaturno tipalo ter pripadajočih elementov za priklop v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki omogočajo normalno in varno delovanje kotla;
A1-2
– dobava in vgradnja novega dimnika in sistema za odvod kondenzata;
A1-3
– dobava in izgradnja priključnega plinovoda za gospodinjstvo (gradbena in montažna dela, vključno z merilnim mestom);
A1-4
– dobava in montaža notranjih strojnih in plinskih instalacij za potrebe delovanja kotla;
A1-5
– dobava in montaža notranjih elektro inštalacij za potrebe delovanja kotla, priklop na sobni termostat ali avtomatiko za delovanje kotla in povezava z zunanjim temperaturnim tipalom;
A1-6
– dimnikarsko soglasje in poizkusni zagon.
Neupravičeni stroški:
– potni stroški;
– vse instalacije, ki so potrebne za delovanje razdelilnega sistema: priklop dodatnih črpalk, priklop samostojnih zalogovnikov za shranjevanje tople sanitarne vode, dodatni ročni ali regulacijski ventili, filtri za vodo …
– A2 – Zamenjava starega plinskega kotla z novim kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo za gospodinjstva.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla (kotla z izkoristkom vsaj 98 % ali več) na zemeljski plin pri zamenjavi starega in neučinkovitega kotla za potrebe gospodinjske rabe v Mestni občini Celje.
Upravičeni stroški:
A2-1
– demontaža starega plinskega kotla, stojnih in elektro inštalacij;
A2-2
– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo in povezava na zunanje temperaturno tipalo ter pripadajočih elementov za priklop v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki omogočajo normalno in varno delovanje kotla;
A2-3
– dobava in vgradnja novega dimnika in sistema za odvod kondenzata;
A2-4
– dobava in montaža notranjih strojnih in plinskih instalacij za potrebe delovanja kotla;
A2-5
– dobava in montaža notranjih elektro inštalacij za potrebe delovanja kotla, priklop na sobni termostat ali avtomatiko za delovanje kotla in povezava z zunanjim temperaturnim tipalom;
A2-6
– dimnikarsko soglasje in poizkusni zagon.
Neupravičeni stroški:
– potni ali prevozni stroški;
– vse instalacije, ki so potrebne za delovanje razdelilnega sistema: priklop dodatnih črpalk, priklop samostojnih zalogovnikov za shranjevanje tople sanitarne vode, dodatni ročni ali regulacijski ventili, filtri za vodo …
– A3 – Zamenjava stare kurilne naprave z novim kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo.
Predmet spodbude so energijsko učinkoviti kondenzacijski kotli, ki ustrezajo zadnjemu stanju tehnike proizvajalca teh naprav in imajo visok izkoristek (vsaj 98 % ali več). Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla se bo preverjala na osnovi podatkovnega lista izdelka. Zamenjava stare kurilne naprave mora biti načrtovana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanski porabi toplotne energije celotne večstanovanjske stavbe (PZI). Kurilna naprava mora biti priključena na sistem distribucije zemeljskega plina. Če ni priključena, je del spodbude namenjen istočasni novi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni sklenitvi pogodbe o dostopu do distribucijskega sistema zemeljskega plina.
Upravičeni stroški:
– Izdelava PZI in strošek nadzora;
– odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– izvedba gradbeno obrtniških del ter strojnih in elektro inštalacij v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave kurilne naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;
– sanacija ali izgradnja dimnika (soglasje in mnenje dimnikarja);
– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo in povezava na zunanje temperaturno tipalo ter pripadajočih elementov za priklop v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki omogočajo normalno in varno delovanje sistema;
– izgradnja priključnega plinovoda za večstanovanjsko stavbo (strojno montažna dela vključno z merilnim mestom).
Neupravičeni stroški:
– potni ali prevozni stroški;
– vse instalacije, ki so potrebne za delovanje razdelilnega sistema: priklop dodatnih črpalk, priklop samostojnih zalogovnikov za shranjevanje tople sanitarne vode, dodatni ročni ali regulacijski ventili, filtri za vodo …
B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogrevanja
– B1 – Nakup in vgradnja toplotne postaje v večstanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja oziroma zamenjava elementov opreme na toplotni postaji
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. V okviru naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, je potrebno načrtovati tudi prenovo kotlovnice, ki mora zajemati izvedbo regulacije, ki bo omogočala samodejno in varčno obratovanje nove ogrevalne naprave. Vgrajeni morajo biti krmilniki z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Potrebna je vgradnja hidravlične opreme, ki bo omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega sistema ogrevanja (npr. ekspanzijska posoda, sistem za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava itd.), vgradnja črpalk s frekvenčno regulacijo in vgradnjo regulacijskih ventilov.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se lahko dodeli tudi za zamenjavo elementov na obstoječem sistemu za ogrevanje sanitarne tople vode tam, kjer je to možno in ekonomično smiselno. Za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude v tem primeru je potrebno skupaj z ostalo dokumentacijo priložiti tudi izjavo pooblaščenega projektanta (Inženirska zbornica Slovenije), da je obstoječa vgrajena oprema neučinkovita in da je potrebna izboljšava energetske učinkovitosti navedenih naprav, z ocenjenim izračunom prihranka.
Upravičeni stroški:
– izdelava PZI in strošek nadzora;
– odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– nakup in vgradnja toplotne postaje ter pripadajočih elementov za priklop v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca postaje, ki omogočajo normalno in varno delovanje postaje;
– izvedba gradbeno obrtniških del ter strojnih in elektro inštalacij v kotlovnici, potrebnih za delovanje toplotne postaje z vgradnjo ustrezne opreme za varno delovanje sistema.
V primeru izjave pooblaščenega projektanta o vgrajeni neučinkoviti opremi na toplotni postaji in potrebnih izboljšavah z ocenjenim izračunom prihrankov, je upravičen strošek:
– zamenjava toplotnega izmenjevalca;
– zamenjava regulacijskega ventila s pogonom na primarnem povratku;
– zamenjava obtočne črpalke z novejšo črpalko krmiljeno s frekvenčnim regulatorjem na primarnem dovodu.
Višina razpisanih spodbud v letu 2023
Višina sredstev za vse ukrepe skupaj, ki so namenjena po tem razpisu, znaša 30.000 EUR. DDV ni predmet sofinanciranja. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2023.
A. Na področju zemeljskega plina:
Vrsta spodbude 
(glede na pomen iz točke 2)
Višina spodbude
A1 
50 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 2.500,00 EUR
A2 
50 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 2.000,00 EUR
A3
izdelava PZI in strošek nadzora do največ 2.000,00 EUR; 
30 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 20.000,00 EUR za nakup in vgradnjo kotla z elementi, ki omogočajo normalno delovanje kotla ter vmesne povezave; 
izgradnja priključnega plinovoda za večstanovanjsko stavbo do največ 1.000,00 EUR.
B. Na področju daljinskega ogrevanja
Vrsta spodbude
Višina spodbude
B 1
Izdelava PZI in strošek nadzora do največ 2.000,00 EUR; 
30 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 10.000,00 EUR za nakup in vgradnjo kotla z elementi, ki omogočajo normalno delovanje kotla ter vmesne povezave; 
V primeru izjave pooblaščenega projektanta o vgrajeni neučinkoviti opremi na toplotni postaji in potrebnih izboljšavah z ocenjenim izračunom prihrankov je višina spodbude 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma ne več kot 1.500,00 EUR.
3. Upravičenci za spodbudo
Na javnem razpisu lahko za ukrepe A1, A2, A3 in B1 sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno in pravočasno vlogo:
1. Vlagatelj – fizična oseba, za ukrepa A1 ali A2, ki je:
– lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,
– solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,
– najemnik ali uporabnik nepremičnine in ima pisno soglasje lastnika/solastnikov nepremičnine.
2. Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb za vrsto spodbude A3 ali B1 lahko vloži upravnik, ki upravlja s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju več stanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji, ali posamezna upravičena fizična oseba, in sicer po pridobitvi pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb.
Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti.
V primeru, da je vlagatelj upravnik ali pooblaščena fizična oseba, mora predložiti še:
1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da je upravnik vpisan v register upravnikov za večstanovanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. (V primeru, da je vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb, pa mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo nadzornega odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge, v kolikor ima večstanovanjska stavba imenovan nadzorni odbor skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma pooblastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.)
2. Veljavni sklep zbora etažnih lastnikov, datiran po datumu objave tega razpisa, s katerim so ga ti pooblastili za prijavo na ta razpis, v kolikor z veljavno pogodbo o upravljanju stavbe upravnik ne izkazuje tovrstne pravice.
3. Soglasje in pooblastilo lastnikov/solastnikov, ki izkazuje potrebno soglasje za sprejem odločitve za izvedbo ukrepa A3 ali B1, skladno z določbami predpisov, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb (obrazec 6).
4. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi solastniškimi deleži (obrazec 7).
5. Projekt za izvedbo z oceno višine investicije.
6. Fotokopijo podatkovnega lista izdelka.
Ne glede na vrsto ukrepa, na javnem razpisu ne morejo sodelovati tiste osebe, ki so ali bodo za izvedbo ukrepov iz tega razpisa koristile:
– sredstva EKO Sklada, j.s.
– sredstva kateregakoli drugega zavezanca po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.
4. Pogoji razpisa in način oddaje vloge
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in po izvedeni naložbi. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo, ki je izvedena po datumu objave tega razpisa pa do njegovega zaključka.
K vlogi morajo biti priložena vsa dokazila zahtevana s tem razpisom, iz katerih morajo biti razvidni oziroma natančno opredeljeni upravičeni stroški za izvedbo posameznega ukrepa iz tega razpisa.
Vlagatelji morajo pri nastalih in upravičenih stroških upoštevati:
– da so neposredno povezani z naložbo in potrebni za njeno izvedbo,
– da so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da nastanejo in so plačani v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da predložene listine temeljijo na izvirnih listinah in izkazujejo resnično stanje.
Vlagatelj pridobi pravico do finančne spodbude po javnem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., in ostalih pogojev iz tega razpisa.
Upravičenec lahko odda vlogo za dodelitev spodbude enkrat in le za eno nepremičnino (v primeru ukrepov A1, A2, A3, B1).
Mestna občina Celje in Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., imata pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in dejansko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude.
Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumentacije obvezno upoštevati Navodila za prijavo na razpis, ki so sestavni del razpisa. Popolna vloga s prilogami je tista, ki je oddana pravočasno in vsebinsko v skladu z Navodili za prijavo na razpis ter pod pogoji iz tega razpisa.
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in po izvedeni naložbi. Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 30. 9. 2023 do 13. ure, pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso porabljena.
Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena na način, da je na prvi strani in v spodnjem levem kotu ovojnice navedeno: »Razpis za dodelitev spodbud 2023, Ne odpiraj!«, v zgornjem levem kotu ali na zadnji strani kuverte pa ime in priimek/naziv ter stalni naslov vlagatelja.
Za nepravilno označene ali odprte ovojnice naslovnik ne odgovarja.
Vlagatelj pošlje vlogo po pošti na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.
5. Rok prijave
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Zadnji rok za prejem vlog je 30. 9. 2023 do 13. ure, pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso porabljena.
Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo od dneva objave razpisa dalje. Javni razpis velja do objave zaključka oziroma najkasneje do 30. 9. 2023 do 13. ure.
V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva porabljena pred 30. 9. 2023, bosta Energetika Celje in Mestna občina Celje o tem obvestila občane na svoji spletni strani, vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi razpoložljivih sredstev pa bodo po pošti neodprte vrnjene vlagateljem.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporabljajo pogoji in določila tega razpisa, postopek pa se vodi skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; 175/20 – COVID-19 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP).
Razpisana in razpoložljiva sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Energetiko Celje.
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 6. 7. 2023. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri v sejni sobi Energetike Celje do objave zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 30. 9. 2023, ko bo zadnje odpiranje prejetih vlog.
V primeru, da je četrtek dela prost dan, je odpiranje naslednji delovni dan. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse prejete vloge, ki bodo po pošti prispele na naslov Energetike Celje, najkasneje do 13. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov Energetike Celje kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo razdeljena vsa razpisana sredstva.
Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil v roku osmih dni, od prejema poziva za dopolnitev, se bo štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno dopolnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavržene.
Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi za dodelitev spodbude odločeno z odločbo, ki bo izdana predvidoma v 30 dneh po odprtju popolne vloge. Zoper izdano odločbo o dodelitvi spodbude v okviru tega razpisa je mogoča pritožba pri županu Mestne občine Celje. Odločitev župana je dokončna.
Hkrati z odločbo o dodelitvi spodbude ter skladno s pogoji tega razpisa bo prejemniku spodbude v podpis posredovana pogodba o dodelitvi nepovratne finančne spodbude v dveh izvodih. En izvod podpisane pogodbe bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe. S strani vseh pogodbenih strank podpisana pogodba o dodelitvi nepovratne finančne spodbude je pogoj za izvršitev izplačila. V primeru, da vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v naloženem roku, njegova pravica do spodbude ugasne.
Pogoj za izplačilo spodbude je že izvedena naložba, dostava vseh zahtevanih dokazil za popolnost vloge in podpisana pogodba, kot izhaja iz Navodil za prijavo na razpis ter sklenjene pogodbe.
Vlagatelj pridobi spodbudo po tem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje in ostalih omejitev iz tega razpisa.
DDV se ne upošteva kot upravičen strošek.
Znesek izplačila spodbude se določi ob upoštevanju pogojev iz dokumentacije javnega razpisa. Izplačilo spodbude se izvede najkasneje v 45 dneh po prejemu vseh potrebnih dokazil in pravočasno vrnjene podpisane pogodbe, na bančni račun vlagatelja oziroma prejemnika spodbude, ki je naveden v vlogi.
Mestna občina Celje in Energetika Celje imata pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in dejansko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude.
V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna občina Celje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
6.1 Ogled izvedene naložbe
Za popolnost vloge se zahteva potrdilo Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., o izvedeni naložbi.
Zato morajo vlagatelji pooblaščenemu zastopniku Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., omogočiti ogled izvedene naložbe po predhodnem dogovoru med pooblaščencem in vlagateljem.
Vlagatelj se pred oddajo vloge dogovori s pooblaščencem Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., za termin ogleda, in sicer:
– za ukrepe pod A1 in A2 na tel. 031/290-609vsak delovni dan v času med 8. in 9. uro,
– za ukrep A3 in B1 na tel. 041/380-691 vsak delovni dan v času med 8. in 9. uro. Vlagatelj mora ob ogledu pooblaščencu Energetike Celje izročiti pisno izjavo nadzornega organa, da je ukrep izveden v skladu s PZI.
Pooblaščenec bo po opravljenem pregledu vlagatelju izstavil potrdilo Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., kot distributerja toplote in operaterja distribucijskega sistema za plin (obrazec 8), za ukrepe iz tega razpisa. Potrdilo je obvezna priloga k vlogi vlagatelja za dodelitev spodbude. V primeru, da vlagatelj vlogi ne bo predložil potrdila, bo njegova vloga obravnavana kot nepopolna in bo pozvan k dopolnitvi vloge v skladu z ZUP.
7. Obvezne priloge in dokazila
Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis za ukrepe A1, A2, A3, B1 predložiti:
– Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (podpisana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena)
– Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo solastnika
– Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
– Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o zaključku naložbe
– Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo dobavitelja/izvajalca
– Obrazec 8: Izpolnjeno in podpisano Potrdilo Energetike Celje o izvedeni naložbi
– Račun dobavitelja/izvajalca izvedene naložbe
– Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe
– Fotografijo/e pred izvedeno naložbo za A2 ter fotografijo/e po izvedeni naložbi za izvedeni ukrep, iz katere je nazorno razviden izvedeni ukrep
– Dokazilo o lastništvu nepremičnine
– Veljavno pogodbo o dostopu do distribucijskega sistema zemeljskega plina za ukrepe A1 in A2 ter A3
– Veljavno pogodbo o dobavi toplote za ukrep B1
– Obrazec 6: Soglasje in pooblastilo lastnikov/solastnikov oziroma etažnih lastnikov/solastnikov skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1
– Obrazec 7: Seznam lastnikov/solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov/solastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi, ostalih posameznih delov in skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1
– Projekt za izvedbo z oceno investicije za ukrep A3 in B1
– Izjava pooblaščenega projektanta o vgrajeni neučinkoviti opremi na toplotni postaji in potrebnih izboljšavah z ocenjenim izračunom prihrankov za ukrep B1
– Fotokopija podatkovnega lista izdelka za ukrep A1, A2, A3 in B1.
8. Končna določila
Predmetni razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike Celje (www.energetika-ce.si).
Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumentacije javnega razpisa so v prisojnosti reševanja strokovne komisije, ki jo za namene razpisa na podlagi pooblastila župana Mestne občine Celje imenuje direktor Energetike Celje. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Celju.
Vsa morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z razpisom so na voljo pri Energetiki Celje, na tel. 03/425-33-50 in preko elektronske pošte info@energetika-ce.si.
Predmetni razpis se bo v primeru porabe proračunskih sredstev pred potekom roka zaključil s sklepom o zaključku razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o. (www.energetika-ce.si).
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., po pooblastilu Mestne občine Celje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina