Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1646. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Artiče v VE 1 in VE 3, krajevne skupnosti Dobova v VE 6, stran 4848.

  
Na podlagi 28. in 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 41. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 65. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) in Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/96, 80/02 in 56/10) Občinska volilna komisija Občine Brežice
R A Z P I S U J E 
naknadne volitve članov sveta krajevne skupnosti Artiče v VE 1 in VE 3, krajevne skupnosti Dobova v VE 6 
1. 
Občinska volilna komisija razpisuje naknadne volitve članov sveta krajevne skupnosti Artiče v volilni enoti 1 in 3, krajevne skupnosti Dobova v volilni enoti 6.
Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti se izvedejo v nedeljo, 18. junija 2023.
2. 
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 12. maj 2023.
3. 
Na naknadnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Artiče se voli en (1) član v volilni enoti 1, ki obsega naselje Artiče in en (1) član v volilni enoti 3, ki obsega naselje Dečno selo.
4. 
Na naknadnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Dobova se voli en (1) član v volilni enoti 6, ki obsega območje naselje Mostec.
5. 
Za izvedbo naknadnih volitev skrbi Občinska volilna komisija.
6. 
Kandidature se vložijo pri Občinski volilni komisiji najkasneje do petka, 19. maja 2023, do 19. ure.
7. 
Mandatna doba članov sveta krajevne skupnosti Artiče in Dobova, izvoljenih na naknadnih volitvah, dne 18. junija 2023, bo trajala do prve seje novoizvoljenega sveta krajevnih skupnosti na rednih lokalnih volitvah v letu 2026.
Št. 041-2/2023
Brežice, dne 10. maja 2023
Aleksander Zupančič 
predsednik komisije 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina