Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Ob-2211/23, Stran 1049
Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin
javni razpis 
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2023 in 2024 
Naročnik: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Predmet razpisa
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost.
Upravičeni izvajalci, pogoji in merila
Na javni razpis (v nadaljevanju: JR) se lahko prijavijo izvajalci določeni v 5. členu Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin (v nadaljevanju: Pravilnik), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo naslednje pogoje iz 6. člena Pravilnika:
a) imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Tolmin in aktivno delujejo na območju te občine,
b) so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa,
c) prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
e) redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Tolmin.
Višina sredstev in rok za porabo
Višina sredstev razpisa za leto 2023: 68.000 EUR.
Višina sredstev razpisa za leto 2024: višina sredstev razpisa bo znana po sprejemu proračuna za leto 2024 in bo razdeljena skladno z dodeljenimi točkami razpisa.
Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v tekočem letu.
Razpisna dokumentacija, način prijave in roki
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si. Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge.
Kontakt za dodatna pojasnila v zvezi s prijavo je Špela Mrak, pisarna v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin, vsak delovni dan po dogovoru oziroma na e-naslovu spela@kino-tolmin.si ali tel. 041/313-887.
Vloge morajo biti oddane v ovojnici z oznako »Razpis kultura 2023-24«, in sicer po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12c, p.p. 80, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin.
Prijave morajo biti oddane do ponedeljka, 29. 5. 2023, na enega od naslednjih načinov:
– priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava: razpis kultura 2023-24« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 Tolmin, pri čemer za pravočasno šteje vloga, če na naslov prispe zadnji dan roka (pravilo dospetja);
– osebno v zaprti ovojnici z oznako »Prijava: razpis kultura 2023-24« v pisarni Kinogledališča Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin, do zadnjega dne roka do 15. ure;
– po elektronski pošti na naslov spela@kino-tolmin.si, pri čemer morajo biti podpisane in žigosane strani barvno poskenirane, za pravočasno šteje vloga, poslana po elektronski pošti do konca dneva.
Nepravočasne in nepravilne vloge bodo s sklepom zavržene, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od prejema poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo v petih delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.
Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPK v Občini Tolmin pripravi Komisija za izvedbo JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po roku razpisa.
Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ po dokončnosti odločbe v 8 dneh od prejema poziva k podpisu, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.
Občina Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti