Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1660. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 št. 2, stran 4856.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22 – ZPGOPEK, 150/22 – ZIPRS2324), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20 in 39/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 9. maja 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna za leto 2023 št. 2 
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2023 št. 1 (Uradni list RS, št. 14/23) se drugi odstavek in šesti odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans št. 2 2023
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
28.068.517,29
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.369.106,03
70 
DAVČNI PRIHODKI
14.170.236,23
700 Davki na dohodek in dobiček
12.264.842,00
703 Davki na premoženje
1.261.994,23
704 Domači davki na blago in storitve 
643.400,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
4.198.869,80
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.851.809,80
711 Takse in pristojbine
19.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
48.070,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
117.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.162.790,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
1.573.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
141.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.432.000,00
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
8.126.411,26
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.535.653,13
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.590.758,13
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
28.616.732,36
40 
TEKOČI ODHODKI
7.156.738,16
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.846.241,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
353.837,20
402 Izdatki za blago in storitve
4.524.747,43
403 Plačila domačih obresti
406.925,77
409 Rezerve
24.986,76
41 
TEKOČI TRANSFERI
8.073.195,42
410 Subvencije
223.900,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.866.546,68
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
579.868,59
413 Drugi tekoči domači transferi
3.402.880,15
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.381.399,46
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.381.399,46
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.005.399,32
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
991.799,32
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.600,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–548.215,07
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
79.166,65
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
79.166,65
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
79.166,65
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–79.166,65
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
750.000,00
50 
ZADOLŽEVANJE
750.000,00
500 Domače zadolževanje
750.000,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.081.338,64
55 
ODPLAČILA DOLGA
2.081.338,64
550 Odplačilo domačega dolga
2.081.338,64
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–1.958.720,36
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.331.338,64
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
548.215,07
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA 
1.958.720,36
(6) Rebalans proračuna Občine Kočevje št. 2 za leto 2023 se določa v višini 30.777.237,65 EUR.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2023-52
Kočevje, dne 10. maja 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti