Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

7. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o gospodarskem sodelovanju, stran 37.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o gospodarskem sodelovanju 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o gospodarskem sodelovanju, podpisan v Taškentu 8. februarja 2023.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1  Besedilo sporazuma v uzbekistanskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.
SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE UZBEKISTAN O GOSPODARSKEM SODELOVANJU 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Uzbekistan (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici)
sta se
ob potrditvi prijateljskih odnosov med državama in prebivalstvom,
v želji po spodbujanju razvoja gospodarskega sodelovanja na področjih skupnega interesa na podlagi načela enakosti, obojestranske koristi in vzajemnosti,
ob upoštevanju obojestranske koristi, ki izhaja iz povečanega obsega trgovine, in želje po krepitvi odnosov, zlasti s spodbujanjem dvostranske trgovine, gospodarskega povezovanja in tesnejšega sodelovanja, ter
ob upoštevanju obveznosti svojih držav po mednarodnih sporazumih
dogovorili:
1. člen 
1. Pogodbenici si v skladu z svojimi zakoni in predpisi ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov po najboljših močeh prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja v najširšem obsegu in na vseh področjih, za katera menita, da so v skupnem interesu in v obojestransko korist.
2. Sodelovanje na podlagi tega sporazuma bo usmerjeno v:
– izkoriščanje gospodarskega potenciala za nadaljnje utrjevanje dvostranskih gospodarskih odnosov;
– krepitev dvostranskih gospodarskih odnosov, zlasti s povečanjem prihodkov od prodaje, ter na področje naložb, inovacij in organizacije gospodarskih dogodkov;
– razvoj transportne infrastrukture in
– razvoj medregionalnega gospodarskega sodelovanja.
2. člen 
Pogodbenici si prizadevata za ustvarjanje ugodnih pogojev za krepitev gospodarskega sodelovanja, zlasti z:
– razvojem sodelovanja med poslovnimi subjekti s sedežem v državah pogodbenic, vključno z naslednjimi področji: lahka, kemična, farmacevtska, energetska, železna in neželezna kovinska industrija, strojna, celulozna in papirna industrija ter kmetijstvo;
– omogočanjem izmenjave poslovnih in gospodarskih informacij ter navezovanjem stikov med organi obeh držav, pristojnimi za gospodarsko sodelovanje;
– spodbujanjem skupne proizvodnje na področjih, kjer gre za obojestransko korist;
– temeljnim sodelovanjem pri certificiranju in standardizaciji;
– pomočjo druga drugi pri organizaciji sejmov, razstav, simpozijev in podobnih dogodkov;
– spodbujanjem sodelovanja malih in srednjih podjetij v dvostranskih gospodarskih izmenjavah;
– spodbujanjem trgovine z blagom in storitvami ter dolgoročnega sodelovanja v industriji, infrastrukturi, telekomunikacijah, prometu in varstvu okolja ter
– razvojem sodelovanja v turizmu.
3. člen 
1. Pogodbenici ustanovita Skupno slovensko-uzbekistansko komisijo za gospodarsko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: skupna komisija).
2. Glavni cilji skupne komisije so:
– spremljati sodelovanje na podlagi tega sporazuma;
– določiti področja sodelovanja med pogodbenicama in pripraviti ustrezna priporočila;
– razvijati in sprejemati usklajene ukrepe za povečanje količine in razširitev obsega medsebojnih prihodkov od prodaje;
– pripraviti predloge za širitev možnosti sodelovanja med poslovnima skupnostma obeh držav;
– izmenjavati informacije, ki so v obojestranskem interesu, tudi glede zakonodaje in gospodarskih programov;
– spodbujati usklajeno politiko glede transporta in tranzita ter razvoja mednarodne transportne komunikacijske in logistične infrastrukture;
– varovati in spodbujati pravice in legitimne interese subjektov gospodarske dejavnosti pogodbenic na tujem;
– prepoznavati ovire pri dvostranskem trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, ter predlagati ukrepe za njihovo odpravo in
– obravnavati sporna vprašanja, povezana z izvajanjem ali razlago sporazuma.
4. člen 
Skupno komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenic; po potrebi so k sodelovanju lahko povabljeni tudi predstavniki poslovnih skupnosti.
5. člen 
1. Skupna komisija zaseda enkrat letno ali po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Uzbekistan.
2. Izredno zasedanje skupne komisije ali sestanek predsedujočih se lahko skliče na pobudo katere koli pogodbenice.
3. Pogodbenici se dogovorita o datumih in dnevnem redu zasedanj skupne komisije.
4. Pogodbenica gostiteljica vodi zapisnik zasedanja skupne komisije, ki ga na koncu podpišeta vodji delegacij.
6. člen 
1. Sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb, katerih pogodbenici sta njuni državi.
2. Sporazum ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.
3. Razlaga in izvajanje tega sporazuma ne vplivata na obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani.
7. člen 
Morebitne spore glede izvajanja ali razlage sporazuma pogodbenici rešujeta s posvetovanji in pogajanji.
8. člen 
Katera koli pogodbenica lahko v celoti ali deloma preneha izvajati ta sporazum zaradi državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja. Drugo pogodbenico o tej odločitvi uradno obvesti po diplomatski poti najmanj 72 ur pred uvedbo takega ukrepa.
9. člen 
1. Sporazum začne veljati trideseti (30.) dan po prejemu zadnjega od uradnih obvestil, da so končani vsi notranjepravni postopki za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum se sklene za obdobje treh (3) let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja enoletna (1) obdobja, razen če ena od pogodbenic šest (6) mesecev pred potekom njegove veljavnosti druge pisno uradno ne obvesti, da ga namerava odpovedati.
3. S soglasjem obeh pogodbenic se sporazum lahko spremeni z ločenimi protokoli, ki so njegov sestavni del in začnejo veljati v skladu z določbami tega sporazuma.
Sestavljeno v Taškentu dne 8. februarja 2023 v dveh izvirnikih v slovenskem, uzbekistanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado Republike Slovenije
Za Vlado Republike Uzbekistan
Tanja Fajon l.r.
Džamšid Hodžaev l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00704-157/2023
Ljubljana, dne 13. aprila 2023
EVA 2023-1811-0014
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina