Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1687. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče, stran 4910.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntkPK-C in 18/21 in 18/23 – ZDU-10) in 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 63/16) je Občinski svet Občine Turnišče na 4. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče (Uradni list RS, št. 69/17) se spremeni prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:
»(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 199.999,00 EUR in je v celoti vplačan v denarju. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanoviteljica.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-1/2023
Turnišče, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina