Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Ob-2219/23, Stran 1053
Na podlagi sklepa sveta Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, ki je bil sprejet na 7. seji sveta, dne 10. 5. 2023, Svet zavoda Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z določili 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s sprem.; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v javnem vrtcu, v katerem bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/-ka lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Predviden začetek dela bo 29. 10. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni ali dokazilo o oddaji),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni (ali dokazilo o oddaji),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni ali dokazilo o oddaji),
– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
kandidat/-ka pošlje v zaprti ovojnici, prednostno priporočeno po pošti v roku 8 dni na naslov: Svet zavoda Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj – ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis (CV Europass).
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s prednostno priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Vloga se bo štela za popolno z vsemi obveznimi prilogami. Izjemo bomo upoštevali v primeru potrdil (potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku), v kolikor bo kandidat/-ka priložil/a dokazilo o oddaji vloge za izdajo navedenih potrdil.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina