Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1642. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, stran 4846.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o izvajanju uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (Uradni list RS, št. 28/23) in prvega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja 
1. člen 
V Sklepu o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 1/16) se 1. člen spremeni tako, da se v uvodnem stavku spremeni navedba v oklepaju, in sicer se po novem glasi »(Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1)«.
Uvodni stavek 1. člena postane prvi odstavek in doda se drugi odstavek:
»(2) Ta sklep v skladu z 9. členom Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (Uradni list RS, št. 28/23) ureja vsebino in obseg potrebnega strokovnega znanja za distribucijo vseevropskega osebnega pokojninskega produkta (PEPP).«
2. člen 
V 2. členu se v šestem odstavku pika nadomesti s podpičjem in se doda točka e), ki se glasi:
»e) vseevropskega osebnega pokojninskega produkta (PEPP), poznavanje Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) in Zakona o izvajanju uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu, predvsem vsebine o:
– pogodbi o PEPP, o kateri se dogovorijo ponudniki PEPP in varčevalci PEPP;
– postopku registracije PEPP;
– zahtevah in pogojih glede distribucije PEPP;
– dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP;
– svetovanju z zagotavljanjem osebnega priporočila potencialnim varčevalcem o PEPP v zvezi z upokojitvijo glede na zahteve in potrebe varčevalca.«
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se za šesto točko pika nadomesti z vejico ter doda 7. točka, ki se glasi:
»7. izkazati znanja, sposobnosti oziroma veščine iz točk 1 do 6 tudi za področje distribucije vseevropskega osebnega pokojninskega produkta.«
4. člen 
V drugem odstavku 4. člena se črta beseda »šestih«, ki se nadomesti z besedo »sedmih«.
5. člen 
14. člen se spremeni tako, da stavek »S pogoji iz prvega odstavka 6. člena se je treba uskladiti najkasneje do 1. septembra 2024.« postane prvi odstavek 14. člena in se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izpitni odbor uskladi program usposabljanja in preizkus znanja z vsebino in obsegom potrebnega strokovnega znanja iz 2. in 3. člena tega sklepa najkasneje do 1. 1. 2024.«
6. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2023-7
Ljubljana, dne 10. maja 2023
EVA 2023-1611-0038
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina