Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Št. 302-0005/2023 Ob-2177/23, Stran 1042
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/23) ter Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/22) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev de minimis pomoči za spodbujanje novih in razširitev obstoječih investicij z namenom ustvarjanja novih delovnih mest na območju Mestne občine Nova Gorica.
De minimis pomoč se dodeli:
– za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka investitorjem,
– zavezancem za plačilo komunalnega prispevka na območju Mestne občine Nova Gorica, ki bodo s predmetno investicijo ustvarili nova delovna mesta na območju Mestne občine Nova Gorica.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je privabljanje novih investitorjev na območje občine ter spodbujanje razvoja že obstoječih podjetij na območju, ki bodo s prijavljenimi investicijskimi projekti zagotavljali nova delovna mesta oziroma zaposlitve in prispevali k spodbudnemu gospodarskemu razvoju občine
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 150.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.070 – Finančne spodbude podjetnikom
Sredstva za sofinanciranje komunalnega prispevka.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetniki posamezniki in mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: podjetje) in spadajo v:
– v kategorijo mikro, malih in srednje velikih in velikih podjetij, kamor sodijo podjetja, ki imajo vsaj eno osebo zaposleno. Kot zaposlena oseba se pri samostojnih podjetnikih upošteva tudi nosilec dejavnosti če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– iz sektorjev:
– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, 
– ki opravljajo komercialni cestni prevoz in bi pridobila pomoč za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, 
– ki bi pridobila pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
– ki delujejo v aktivnostih, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo (slednje pomeni, da ni dovoljeno financiranje vzpostavitve in delovanje distribucijske mreže v drugih državah),
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, 
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, 
– če je postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 
– ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
– ki so dolgoročno plačilno nesposobna skladno z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
– ki prejemajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– ki niso pravočasno in v celoti izpolnila vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– ki imajo zapadle, neplačane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev na zadnji dan v mesecu pred oddajo vloge na javni razpis,
– ki so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih lokalnih, državnih ali virov Evropske Unije,
– ki so navedena v evidenci poslovnih subjektov iz. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 81/13 – odl. US: U-I-81/11-12),
– ki oddajo vlogo z namenom zgraditi objekt za potrebe parkirišča ali trgovine.
VI. Posebni pogoji prijave na razpis
Do prijave so upravičena podjetja, katerih cilj je z realizacijo investicije ustvarjanje novih zaposlitev, ki morajo biti povezana z dejavnostjo ki jo bo podjetje opravljalo v objektu na kupljenem zemljišču ter ustvarjena in zasedena najkasneje v enem letu po dokončani investiciji. Investicija je zaključena, ko je za investicijo pridobljeno uporabno dovoljenje. Če pa je predmet prijave strošek komunalnega prispevka že realizirane investicije, pa morajo biti nova delovna mesta realizirana najkasneje v enem letu od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje komunalnega prispevka. Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni povečanje neto števila zaposlenih v nadaljevanju; neto nove zaposlitve. Kot ustvarjanje neto novih zaposlitev se ne šteje prezaposlitev zaposlenih iz z prijavljenim podjetjem povezanih družb. Povezanost družbe se presoja v skladu z Uredbo 651/2014/EU.
Neto nove zaposlitve se morajo ohranjati v Mestni občini Nova Gorica še najmanj pet let po dnevu ko so bile dosežene.
Število neto novih zaposlitev se meri kot razlika med povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJPES na zadnji dan meseca pred oddajo vloge na javni razpis) in povprečnim številom zaposlenih na zadnji dan leta, v katerem je skladno z razpisom potrebno izpolniti pogoj realizacije neto novih zaposlitev.
Izhodiščno vrednost povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur prijavitelj izkaže z izpisom iz registra (AJPES).
Prednost izbire ima podjetje, ki na podlagi v razpisu določenih meril doseže najvišje število točk.
V primeru odobrene vloge na javni razpis bosta podjetje in Mestna občina Nova Gorica podpisala pogodbo, v kateri bosta podrobno opredelila pogoje, pravice in obveznosti
V primeru da podjetje:
– v enem letu po zaključku investicije oziroma v enem letu po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje komunalnega prispevka (če je investicija že realizirana) ne bo zagotovilo v prijavi načrtovanih novih neto zaposlitev ali
– ohranilo investicijo in neto nove zaposlitve vsaj še pet let po doseženih neto novih zaposlitev
– ne zgradi ali ne zgradi objekta v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka
mora v roku 30 dni od poziva Mestne občine Nova Gorica vrniti dodeljeno de minimis pomoč po revalorizacijski vrednosti od dneva sklenitve pogodbe do dneva plačila skupaj z zamudnimi obrestmi. Poleg tega ne sme sodelovati v naslednjih razpisih Mestne občine Nova Gorica
VII. Višina pomoči de minimis
Skupni znesek de minimis pomoči dodeljen istemu podjetju ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR (oziroma 100.000 EUR, če gre za podjetje v cestno prometnem sektorju) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to ali se pomoč dodeli iz sredstev občin, države ali Unije. Navedena zgornja meja de minimis pomoči v zadnjih treh proračunskih letih se ugotavlja tudi za »enotno« podjetje.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Pri ugotavljanju ali nova pomoč de minimis presega dovoljeno višino pomoči de minimis se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po de minimis, ki so jo prejela podjetja pred združitvijo ali delitvijo podjetja, skladno z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe Komisije.
Kumulacija državnih pomoči ni dovoljena.
Podjetje mora ob prijavi na javni razpis dati pisno izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– o že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom de minimis pomoči ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
Do sredstev iz naslova razpisa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine.
VIII. Upravičeni stroški
Upravičen strošek za katerega se dodeli de minimis pomoč je:
– strošek obračunanega oziroma odmerjenega komunalnega prispevka zavezanca, ki gradi obrtni, proizvodni ali objekt za turistične ali razvojno raziskovalne dejavnosti.
IX. Višina odobrenih sredstev
Strošek plačila za komunalni prispevek se sofinancira v višini največ 100 % vrednosti obračunanega oziroma odmerjenega komunalnega prispevka.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih proračunskih sredstev.
VIII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:
Naziv skupine
Št. možnih točk
Št. doseženih točk
1.
Projekcija zaposlitev v enem letu po zaključku investicije 
20
1.1
več kot 10
20
1.2
od 5–10
15
1.3
od 3–5
10
1.4
3
5
2.
Tehnološka zahtevnost v končnem izdelku/storitvi podjetja po SITC (Rev 4.) in NACE (Rev 2.) klasifikaciji* 
10
2.1
rezultat novega investicijskega projekta bodo pretežno izdelki visoke tehnologije (»high-technology products«) po SITC/NACE klasifikaciji: določeni izdelki za letalstvo in vesoljsko tehniko, računalnike (sestavni deli in oprema), pisarniške stroje, elektroniko in telekomunikacijo, farmacijo, kemijo, znanstvene inštrumente, električne stroje ter neelektrične stroje) oziroma storitve z visoko vsebnostjo ekspertnega tehnološkega znanja (»high-tech knowledge intensive services«: storitve znanstvenega raziskovanja in razvoja, telekomunikacij, računalniškega programiranja, informatike)
10
2.2
rezultat novega investicijskega projekta bodo pretežno izdelki srednje visoke tehnologije (»medium – high technology«) oziroma storitve z visoko vsebnostjo znanja (»knowledge intensive services«)
8
2.3
rezultat novega investicijskega projekta bodo pretežno izdelki srednje zahtevne tehnologije (»medium technology«) oziroma storitve z nižjo vsebnostjo znanja (»low knowledge intensive services«)
5
2.4
rezultat novega investicijskega projekta bodo pretežno izdelki nezahtevne tehnologije (»low technology«).
2
3.
Neto tlorisna površina parcele (v m2)
20
3.1
nad 8000 
20
3.2
nad 4000 do 8000 
15
3.3
nad 2000 do 4000
10
3.4
pod 2000
5
4.
Bruto dodana vrednost na zaposlenega*** 
15
4.1
bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju ima indeks 151 ali več glede na povprečne bruto dodane vrednosti v drugih slovenskih podjetjih, katerih glavna dejavnost je uvrščena v isto trimestno šifro kategorije po NACE/SKD klasifikaciji
15
4.2
bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju ima indeks od 126–150 glede na povprečne bruto dodane vrednosti v drugih slovenskih podjetjih, katerih glavna dejavnost je uvrščena v isto trimestno šifro kategorije po NACE/SKD klasifikaciji
10
4.3
bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju je enaka povprečni bruto dodani vrednosti v drugih slovenskih podjetjih (indeks 100), katerih glavna dejavnost je uvrščena v isto trimestno šifro kategorije po NACE/SKD klasifikaciji
5
4.4
novoustanovljeno podjetje (posluje od 1. 1. 2023)
5
4.4
bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju je nižja od povprečne bruto dodane vrednosti v drugih slovenskih podjetjih (indeks 100), katerih glavna dejavnost je uvrščena v isto trimestno šifro kategorije po NACE/SKD klasifikaciji
1
5.
bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
15
5.1
SB1, SB2, SB3, SB4
10
5.2
SB5, SB6
8
5.3
SB7 
5
SKUPAJ
80
*Ocenjuje se intenzivnost tehnologije v končnem izdelku/storitvi investicijskega projekta po SITC (Rev. 4) in NACE (rev. 2) klasifikaciji (maksimalno število točk je 15).
** Ocenjuje se bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju ob zaključku leta pred letom oddaje vloge na javni razpis glede na povprečje v slovenskih podjetjih ob zaključku leta pred leto oddaje vloge prijavitelja na razpis (indeks 100) po razpoložljivih podatkih Statističnega urada RS http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1420804S&ti= &path=../Database/Ekonomsko/14_poslovni_subjekti/07_14208_admin_viri/&lang=2), katerih glavna dejavnost je uvrščena v isto trimestno šifro kategorije po NACE klasifikaciji (Rev. 2, 2008) oziroma SKD klasifikaciji 2008, V2 (maksimalno število točk je 5).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije javnega razpisa
Končno število točk: končno število točk na podlagi meril je 80.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. in VI. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev in posebni pogoji za dodelitev sredstev tega razpisa). V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z ocenjevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja presega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vloge, ki so dobile več točk pri merilu projekcija zaposlitev, nato pri merilu bruto tlorisna površina, nato pri merilu boniteta podjetja, nato pri merilu bruto dodana vrednost na zaposlenega, nato pri merilu tehnološka zahtevnost produkta/storitve.
IX. Obdobje za porabo sredstev: sredstva bodo dodeljena tistim izbranim investicijskim projektom, ki so bili ali bodo realizirani v času od 1. 1. 2019 do najkasneje 15. 12. 2023.
X. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 15. 11. 2023. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 15. 11. 2023. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 15. 11. 2023 do 15.30 prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (sprejemna pisarna Mestne občine Nova Gorica, pritličje desno).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Pristojni organ Mestne občine Nova Gorica lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Pristojni organ lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 17. 11. 2023. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dnevih od zaključka razpisa.
XI. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge je na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si.
XII. Možnost pritožbe: zoper odločbo je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi podjetji. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni od pravnomočnosti pritožbe.
XIII. Informacije javnega značaja
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o investiciji in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 158/20 in 3/22 – ZDeb) Mestna občina Nova Gorica ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Mestni občini Nova Gorica opravlja funkcijo ali njegov družinski član poslovodstva, ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Mestne občine Nova Gorica ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina