Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Št. 305-001/2023 Ob-2174/23, Stran 1029
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/23) ter Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/22) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2023 
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo mednarodnega sejma z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti.
Mednarodni sejem je sejem:
– ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
– ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje izvozne dejavnosti podjetij.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 40.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.074 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki in imajo na dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, 
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, 
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, 
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013)
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v Uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči »de minimis« Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
1) podjetje, ki opravlja dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma ima delujočo poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in se v obdobju določenim z razpisom udeleži določenega mednarodnega sejma, z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti,
2) prijavitelj mora imeti registriran sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica najkasneje na dan objave razpisa. V kolikor se na razpis prijavlja podjetje, ki ima na območju Mestne občine Nova Gorica poslovno enoto, sedež dejavnosti pa izven območja upravičenega do sredstev iz naslovnega razpisa mora podjetje izkazati, da dejansko posluje v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni prostori za poslovanje.) Poslovno enoto mora imeti registrirano najmanj dve leti pred dnevom objave razpisa,
3) na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana samo ena udeležba na sejmu doma ali v tujini,
4) upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko sofinancer odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica,
5) podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
6) podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti poravnane vse davke in prispevke,
7) prijavitelju se bo sofinancirala promocijska aktivnost največ v višini 55 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljene promocijske aktivnosti,
8) minimalni znesek upravičenih stroškov mora znašati vsaj 1.000 EUR brez DDV,
9) prijavitelj mora zagotavljati vodenje stroškov udeležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance),
10) prijavitelj ne sme biti kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta razpis,
11) prijavitelj ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini objavljenem na portalu SPIRIT Slovenija,
12) prijavitelj se mora udeležiti sejma kot samostojni razstavljavec. Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem.
5.3. Zavrnitev vloge
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se navedeno ugotovi po izdaji odločbe o sofinanciranju, se pogodba ne podpiše, odločba pa razveljavi. Po podpisu pogodbe je naveden razlog za odstop od pogodbe in zahtevo za vrnitev sredstev.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– gre za neupravičenega prijavitelja ali neupravičeno prijavljeno promocijsko aktivnost,
– prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju promocijskih aktivnosti,
– prijavitelj tudi po pozivu k dopolnitvi vloge ni podal podatkov in zahtevanih prilog, ki so zahtevani skladno s pogoji razpisa,
– vloga ni dosegla zadostnega števila točk skladno z IX. točko razpisa (Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje),
– ne bo več razpoložljivih proračunskih sredstev, ker bodo višje ocenjenim vlogam, že razdeljena sredstva po tem javnem razpisu.
VI. Upravičeni stroški
Sofinancer bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu doma ali v tujini.
Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora, oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, ter stroški, ki jih zaračunava organizator sejma skupaj z najemom razstavnega prostora (npr. objava v katalogu razstavljavcev, prispevek za čiščenje in drugi skupni stroški razstavnega prostora).
Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijaviteljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljavcev dokazali svojo udeležbo na določenem sejmu.
Komisija bo upoštevala samo tiste račune, oziroma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, ki jih bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost so postavitve in opremljanja razstavnih prostorov razstavljavcev.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma nujno potreben za realizacijo promocijske aktivnosti, ga lahko tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov prijavljene promocijske aktivnosti. Prijavitelj mora upoštevati še, da lahko prejme največ 5.000 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivnosti, za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za ocenitev vlog
Zap. št.
Naziv merila 
Št. možnih točk
Št. doseženih točk
1. 
Število zaposlenih v podjetju
5
1.1
do 5 zaposlenih
5
1.2.
nad 5 zaposlenih
3
2.
Mednarodni potencial sejma 
10
2.1.
od 80,01 % in več tujih razstavljavcev
10
2.2.
od 40,01 % do vključno 80, 00 % razstavljavcev
8
2.3.
od 10,00 % do vključno 40,00 % razstavljavcev
5
3.
Promocija izdelkov/storitev
10
3.1.
Promocija izdelkov/storitev lastnega razvoja
10
3.2.
Promocija izdelkov/storitev, ki niso rezultat lastnega razvoja 
5
4. 
Status podjetja 
5
4.1.
Ima status podjetnika začetnika – podjetje ni registrirano več kot 24 mesecev od dneva objave razpisa in izplačuje plače vsaj tri mesece pred dnevom objave razpisa
5
4.2. 
Nima statusa podjetnika začetnika 
0
5.
Prvi vstop na tuje trge 
10
5.1.
Podjetje v letu 2021 ni imelo realiziranih prihodkov od prodaje na tujih trgih – prvič vstopa na tuji trg
10
5.2.
Podjetje je v letu 2021 že ima realizirane prihodke od prodaje na tujih trgih
5
6. 
Oddaljenost prijavljenega sejma 
10
6.1
radius nad 300 km od Nove Gorice
10
6.2.
radius do 300 km od Nove Gorice
5
SKUPAJ
50
Vloga mora doseči minimalno 20 točk, da je upravičena do sofinanciranja.
V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je dosegla manj kot 20 točk ne more pridobiti sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa.
Obrazložitev posameznih meril:
1. Število zaposlenih
Prijavitelj prejme 5 točk v primeru, da je bilo v podjetju zadnji mesec pred prijavo na razpis do največ 5 zaposlenih in 3 točke v primeru da jih je bilo nad 5 zaposlenih. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. Ocenjuje se na podlagi podatkov iz javnih evidenc.
2. Mednarodni potencial podjetja
Točke se dodeljujejo glede na registrirano število tujih razstavljavcev. Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. Podatke podjetje pridobi v eni izmed naslednjih baz: ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de. Upoštevajo se zadnji razpoložljivi podatki. V kolikor podatki niso razvidni iz omenjenih baz, potem mora prijavitelj podatke sam pridobiti od organizatorja sejma ter jih predložiti v vlogi.
3. Promocija izdelkov/storitev
V kolikor prijavitelj promovira izdelke/storitve lastnega razvoja, prejme 10 točk. Za promocijo izdelkov/storitev, ki niso rezultat lastnega razvoja, prejme prijavitelj 5 točk. Prijavitelj je dolžan predložiti dokazila o promociji izdelka/storitve, ki je rezultat lastnega razvoja.
4. Status podjetja
Podjetje ima status podjetnika začetnika če ni registrirano več kot 24 mesecev od dneva objave razpisa in izplačuje plače najmanj tri mesece pred dnevom objave razpisa
5. Prvi vstop na tuje trge
Osnova za podatke je izkaz poslovnega izida za leto 2021, iz katerega so razvidne vrednosti prihodkov od prodaje na tujih trgih.
Točke se dodeljujejo glede na izkazane podatke o izvozu (prihodki od prodaje na tujem trgu) kot izhaja iz izkaza poslovnega izida prijavitelja za zadnje potrjeno obračunsko leto (2022).
6. Oddaljenost od prijavljenega sejma
V kolikor je radius prijavljenega sejma nad 300 km od Nove Gorice, prijavitelj prejme 10 točk, v primeru oddaljenost sejma pod 300 km, prijavitelj prejme 5 točk.
Končna ocena;
Najvišje možno število točk v skladu z postavljenimi merili je 40 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih točk posameznih prijav.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijave, ki so pridobile več točk pri merilu mednarodni potencial sejma, nato pri merilu promocija izdelkov/storitev nato pri merilu št. zaposlenih, nato pri merilu prvi vstop na tuje trge in nato pri merilu status podjetja
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti prijavljene promocijske aktivnosti. Najvišji delež sofinanciranja znaša 5.000 EUR ne glede na višino prijavljenih upravičenih stroškov celotne promocijske aktivnosti. Najnižji delež sofinanciranja je 200 EUR. Kot upravičeni stroški posamezne promocijske aktivnosti se štejejo neto stroški promocijske aktivnosti (brez DDV) razen v primeru, ko prijavitelj ni davčni zavezanec. Sredstva se dodelijo po naslednji formuli:
RAZPISANA SREDSTVA
x
KONČNO ŠTEVILO TOČK ZA VLOGO
x
UPRAVIČENA ZAPROŠENA SREDSTVA ZA POSAMEZNO VLOGO
VSOTA IZRAČUNANIH DELEŽEV POSAMEZNIH VLOG
50
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so določena skladno z odlokom.
Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk.
X. Obdobje za porabo sredstev in posredovanje zahtevkov za sofinanciranje upravičenih stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2023. Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa in katerih promocijske aktivnosti bodo realizirane v času od 1. 1. 2022 do vključno 27. 10. 2023.
Osnova za sklenitev pogodbe in izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je zahtevek za izplačilo. Zahtevek z vsemi pripadajočimi prilogami se lahko dostavi na Mestno občino Nova Gorica tudi pred skrajnim rokom za predložitev dokazil in zahtevka (skrajni rok je 30. 10. 2023) oziroma kadarkoli v roku petnajstih dni od prejete pravnomočne odločbe o odobritvi sredstev prijavitelju.
Obvezne priloge zahtevka za podpis pogodbe in izplačilo so:
– fotokopije računov
– dokazila o plačilu računov
– dokazna gradiva o realizaciji investicije (slikovno gradivo, dobavnica …).
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 5. 6. 2023. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 5. 6. 2022. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 5. 6. 2022 do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (sprejemna pisarna Mestne občine Nova Gorica, pritličje desno).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 7. 6. 2023. Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za pripravo vloge je na voljo na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.
XIII. Možnost pritožbe: zoper odločbo je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi podjetji. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni od pravnomočnosti pritožbe.
XIV. Informacije javnega značaja
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o investiciji in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 158/20 in 3/22 – ZDeb) Mestna občina Nova Gorica ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Mestni občini Nova Gorica opravlja funkcijo ali njegov družinski član poslovodstva, ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Mestne občine Nova Gorica ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina