Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1679. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2022, stran 4890.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je občinski svet na 4. redni seji dne 26. 4. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žužemberk za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2022. Sestavni del zaključnega računa je tudi izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji in načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2022 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
Skupaj prihodki 
5.853.943 Eur
II. 
Skupaj odhodki 
5.100.369 Eur
III. 
Proračunski presežek 
753.574 Eur
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0 Eur
V. 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0 Eur
VI. 
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev 
0 Eur
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje 
0 Eur
VIII. 
Odplačilo dolga 
343.753 Eur
IX. 
Sprememba stanja sredstev na računu 
409.821 Eur
X. 
Neto zadolževanje 
–343.753 Eur
XI. 
Neto financiranje 
–753.574 Eur
Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta 
146.825 Eur
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-1/2023-7
Žužemberk, dne 26. aprila 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina