Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1675. Sklep o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob sotočju v letu 2023, stran 4888.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 25. aprila 2023 sprejel
S K L E P 
o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob sotočju v letu 2023 
1. člen 
(1) S tem sklepom se določajo pogoji za organizacijo in izvedbo festivalov na območju ob sotočju rek Soče in Tolminke (v nadaljnjem besedilu: Sotočje) v letu 2023, ki jih morajo Občina Tolmin in njeni neposredni ter posredni proračunski uporabniki upoštevati pri izdaji dovoljenj in sklepanju pogodb z organizatorji festivalov, potrebnih v postopku izdaje dovoljenja za festival po predpisu, ki ureja javna zbiranja, ter nadzor nad izvrševanjem določb tega sklepa.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Posamezni izrazi imajo po tem sklepu naslednji pomen:
1. »Festival« je dvodnevni ali večdnevni glasbeni, športni, kulturni, zabavni ali drug prireditveni dogodek, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje občinske uprave Občine Tolmin za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom.
2. »Organizator festivala« je pravna ali fizična oseba, na katerega ime glasi, v skladu s predpisom, ki ureja javna zbiranja, izdano dovoljenje za festival.
3. »Število obiskovalcev festivala« je število obiskovalcev festivala na posamezen dan v času trajanja organizacije in izvedbe festivala, določenega v dovoljenju iz prejšnje točke.
4. »Tradicionalni festival« je festival, ki se s podobno vsebino ponavlja skozi daljše časovno obdobje.
3. člen 
Pogoji za organizacijo in izvedbo festivala na območju ob Sotočju v letu 2023 so naslednji:
1. v času trajanja organizacije in izvedbe festivala se od 6.00 do 18.00 zagotavlja prost dostop do območja ob Sotočju, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 1255 in 1257 k. o. Tolmin, in časovno neomejen:
– prost dostop do Nemške kostnice,
– prost prehod preko državne daljinske kolesarske povezave na odseku med brvjo čez reko Tolminko in Dijaško ulico v mestu Tolmin,
– pietetni odmik od pokopališča v Tolminu v dolžini najmanj 50 metrov;
2. glasbeni program festivala se na prostem odvija največ osem ur dnevno in se zaključi najkasneje ob 1.00 naslednjega dne;
3. v letu 2023 se na območju ob Sotočju organizira in izvede največ šest tradicionalnih festivalov;
4. najvišje dopustno število obiskovalcev festivala je 5.000.
4. člen 
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb iz 1. in 3. točke prejšnjega člena izvaja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.
(2) Glede položaja, pravic, dolžnosti in pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in drugih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Če pristojni medobčinski inšpekcijski organ v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršene določbe iz 1. in 3. točke prejšnjega člena, ima pravico in dolžnost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, določene s predpisom iz prejšnjega odstavka.
(4) Pristojni medobčinski inšpekcijski organ se s tem sklepom zadolži za:
1. sodelovanje pri pripravi varnostnega načrta za posamezen festival, organiziran in izveden na območju ob Sotočju v letu 2023;
2. pripravo poročila o ugotovitvah o izvedenem nadzoru iz prvega odstavka tega člena in morebitnih odrejenih ukrepih za posamezen festival, organiziran in izveden na območju ob Sotočju v letu 2023, v roku največ 30 dni po zaključku festivala.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob Sotočju v letu 2023, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 30. seji dne 30. junija 2022.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati 31. decembra 2023.
Št. 215-0005/2022
Tolmin, dne 26. aprila 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina