Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1669. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 244/4 k.o. Čača vas (1166), stran 4881.

  
Na podlagi 134. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 4. redni seji dne 26. 4. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 244/4 k.o. Čača vas (1166) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3389, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 244/4 k.o. Čača vas (1166), skladno z Elaboratom lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 244/4 k.o. Čača vas (1166), ki ga je izdelalo podjetje AD arhitekturno delo, Aleksandra Dobrotinšek Trateški s.p., Šercerjeva ulica 10a, 3000 Celje, št. projekta: 122/22, datum: december 2022, dop. marec 2023.
2. člen 
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – površine razpršene poselitve v enoti urejanja prostora (EUP) ČAV 24, in sicer tako, da se preoblikuje in razširi obstoječe stavbno zemljišče. Razširitev znaša 84,16 m2.
(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v Elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena ter priloge tega sklepa.
3. člen 
(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa, Elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k Elaboratu lokacijske preveritve.
(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (OPN) ter posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev za EUP ČAV 24, ki jih določa Priloga OPN: Podrobni izvedbeni prostorski pogoji (PIPP).
4. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Ministrstvu za naravne vire in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004/2023
Rogaška Slatina, dne 26. aprila 2023
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina