Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1629. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda, stran 4809.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca z dne 4. 4. 2023 in Državnotožilskega sveta z dne 11. 4. 2023 ministrica za pravosodje izdaja
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    D R Ž A V N O T O Ž I L S K E G A   R E D A 
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 7/12, 29/12, 38/13, 45/16, 64/19, 191/20, 125/21 in 204/21) se v 24. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podatke ovadeni osebi o tem, da je zoper njo vložena ovadba, o očitanem kaznivem dejanju in o fazi postopka pred državnim tožilstvom daje pristojni državni tožilec, v njegovi odsotnosti pa vodja državnega tožilstva ali po njegovem pooblastilu drug državni tožilec.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za piko na koncu stavka doda besedilo: »Podatki o naslovu ali prebivališču oškodovanca se v spisu ali drugi dokumentaciji prikrijejo, če so za to izpolnjeni pogoji v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »drugega odstavka« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka«.
2. člen 
V 81. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Potrdilo o vpisu ovadbe vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime osebe, ki je poslala pisno ovadbo oziroma ovadbo sporočila po telefonu,
– opravilno številko spisa,
– datum vpisa, čas in kraj podaje ovadbe in
– navedbo kaznivega dejanja v zvezi z ovadbo, dokumentom ali predmetom ter navedbo, ali je ovaditelj oškodovanec.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je ovaditelj iz prvega odstavka tega člena oškodovanec kaznivega dejanja, potrdilo o vpisu ovadbe poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– dan, mesec in leto rojstva, EMŠO, naslov ali prebivališče osebe, ki je vložila ovadbo,
– firmo, matično številko in poslovni naslov ali sedež pravne osebe, ki je vložila ovadbo,
– če so znani, še podatke o času in kraju storitve kaznivega dejanja in kakršni koli škodi, ki naj bi jo povzročilo kaznivo dejanje,
– morebitne druge kontaktne podatke osebe, ki je vložila ovadbo, ter
– opozorilo o dolžnosti obveščanja o vsaki spremembi naslova ali prebivališča in pravici do prevzema pregona.«.
3. člen 
V 82. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V sklepu o zavrženju ovadbe v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, državni tožilec navede ovadeno osebo, zakonski naziv kaznivega dejanja, pravno kvalifikacijo in zakonski razlog za zavrženje, vsebinsko obrazložitev razloga za zavrženje kazenske ovadbe ter se opredeli do morebitnega mnenja, ki ga je ovaditelj podal v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.«.
4. člen 
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»90. člen 
(dolžnost predložitve osnutka akta na vpogled) 
(1) V zadevah, ki so opredeljene kot zadeve posebnega pomena, mora državni tožilec pred odločitvijo o zavrženju ovadbe, o odstopu od kazenskega pregona, o odločitvi, da se zadeva označi kot rešena in spis zaključi brez uvedbe postopka, o izvršitvi, predlaganju ali odstopu od procesnega dejanja oziroma ukrepa, o umiku obtožnega akta, če je tako vnaprej odredil vodja državnega tožilstva, o umiku pritožbe ali o odločitvi, da se pritožba ne vloži, podpisani osnutek svojega akta oziroma zapisa odredbe v internem opomniku, skupaj s spisom zadeve, predložiti na vpogled vodji državnega tožilstva oziroma vodji oddelka, ali s strani vodje pooblaščenemu državnemu tožilcu.
(2) V zadevah iz prejšnjega odstavka in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, določeno, da mora državni tožilec pred odločitvijo o zavrženju ovadbe pisno seznaniti ovaditelja o nameri za zavrženje, podpisani osnutek svojega akta predloži na vpogled v skladu s prejšnjim odstavkom, ko se je ovaditelj o nameri za zavrženje pisno opredelil ali ko se izteče rok za opredelitev. Če ovaditelju, ki je oškodovanec, pisne namere o zavrženju ni mogoče vročiti, ker njegov naslov ali prebivališče nista znana ali ker državnemu tožilstvu ni pravočasno sporočil spremembe naslova ali prebivališča, državni tožilec podpisani osnutek svojega akta predloži na vpogled v skladu s prejšnjim odstavkom brez njegove opredelitve.
(3) Državni tožilec lahko akt iz prvega in drugega odstavka tega člena izda, vloži oziroma odredi, da se dejanje izvrši, šele potem, ko je vodja državnega tožilstva oziroma pooblaščena oseba s podpisom na osnutku in v internem opomniku označil, da je osnutek oziroma odredbo pregledal in da ji ne nasprotuje.
(4) Akti in odredbe državnega tožilca iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne smejo odpremiti ali izvršiti, dokler na osnutku in v internem opomniku spisa ni podpisa iz prejšnjega odstavka.
(5) Če vodja državnega tožilstva odkloni podpis državnotožilskega akta oziroma zapisa odredbe v internem opomniku, ker meni, da je osnutek ali odredba pomanjkljiva ali nerazumljiva, v pisni odklonitvi ali zaznamku na osnutku kratko navede tudi razloge, lahko pa ob tem natančneje pojasni državnemu tožilcu, na kakšen način se pomanjkljivosti ali nerazumljivost lahko odpravijo. Če je pojasnilo ustno, se o tem napravi zaznamek.
(6) Če tudi novi osnutek ni v skladu s pojasnilom, lahko vodja državnega tožilstva ponovno ravna po prejšnjem odstavku.
(7) Če vodja državnega tožilstva odkloni podpis državnotožilskega akta oziroma zapisa odredbe v internem opomniku, ker se ne strinja z odločitvijo državnega tožilca, ki mu je zadevo predložil v podpis, ne more zadeve vrniti v ponovno obravnavanje temu državnemu tožilcu in je po prevzemu ne more ponovno dodeliti istemu državnemu tožilcu.
(8) V primerih iz tega člena se v internem opomniku zaznamuje datum vsakokratne predložitve spisov zaradi vpogleda osnutkov, datum vrnitve spisov in datum ter kratka vsebina vseh odločitev in odredb, izdanih na podlagi tega člena. Vsi zaznamki v internem opomniku morajo biti podpisani.«.
5. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del teh Sprememb in dopolnitev Državnotožilskega reda.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen
Te Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 701-53/2022
Ljubljana, dne 8. maja 2023
EVA 2022-2030-0033
Dr. Dominika Švarc Pipan 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina