Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1402. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1403. Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil
1404. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021
1405. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

Sklepi

1406. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

MINISTRSTVA

1407. Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča
1408. Pravilnik o vzletiščih
1409. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
1410. Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake za šolsko leto 2020/2021
1461. Pravilnik o programu in načinu izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1411. Poročilo o gibanju plač za februar 2021
1412. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1413. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

1414. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020
1415. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina
1416. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
1417. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

Cerknica

1418. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2020
1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Cerknica

Gorenja vas-Poljane

1450. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020
1451. Odlok o predkupni pravici Občine Gorenja vas - Poljane

Kamnik

1420. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020
1421. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN OŠ-01 Oševek
1422. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VK-10
1423. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VČ-05 Volčji Potok
1424. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih objektov za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
1425. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77 na zemljiščih parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 k.o. 1911 – Kamnik (identifikacijska št. PA: 1814)

Lendava

1426. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2020
1427. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva
1428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva
1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
1430. Sklep o soglasju k uskladitvi cen izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu

Litija

1431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021

Ljubljana

1432. Odlok o spremembah potekov ulic in o poimenovanju ulic, parkov in trga na območju Mestne občine Ljubljana
1433. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (za funkcionalno enoto F11) – NIB

Logatec

1434. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Logatec
1435. Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
1436. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec

Miren-Kostanjevica

1437. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2021

Postojna

1452. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Prebold

1438. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2020
1439. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold

Ribnica

1440. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2020
1441. Odlok o grbu in zastavi Občine Ribnica
1442. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Ribnica
1443. Sklep o potrditvi investicije obnove ceste Škrlovica–Zlati Rep
1444. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP Bž 20, na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1, 374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica

Rogatec

1445. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2020

Sežana

1453. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2020

Slovenj Gradec

1454. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020
1455. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 12.4)

Sveti Jurij ob Ščavnici

1456. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020

Škofljica

1446. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2021

Tišina

1457. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2020
1458. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2021 dalje

Trebnje

1447. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje
1448. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Tržič

1459. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2020
1460. Sklep o ugotovitvi javne koristi 2 – Izobraževalno in športno središče Križe

Železniki

1449. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti