Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1408. Pravilnik o vzletiščih, stran 4104.

  
Na podlagi drugega odstavka 105. člena in 10. točke 109. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 105. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o vzletiščih 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa tehnične in organizacijske pogoje, omejitve in način uporabe vzletišč, izdajo obratovalnega dovoljenja vzletišča ter vrste zračnega prometa, ki se smejo opravljati na vzletišču.
(2) Vzletišča lahko uporabljajo nekompleksni zrakoplovi, če jim njihove zmogljivosti in letalne karakteristike to dopuščajo.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »Enostransko vzletišče« je vzletišče, ki ima določeno eno smer za pristajanje in nasprotno smer za vzletanje;
2. »Območje vzletišča« je točno določeno območje, za katero se uporabljajo pravila vizualnega letenja (VFR);
3. »Obratovalec vzletišča« je fizična ali pravna oseba, ki ima veljavno obratovalno dovoljenje vzletišča;
4. »Osnova vzletno pristajalne steze vzletišča« (v nadaljnjem besedilu: strip) je točno določeno pravokotno območje, ki zajema vzletno-pristajalno stezo (v nadaljnjem besedilu: VPS) in je namenjeno za zmanjševanje nevarnosti za nastanek škode na zrakoplovu, ki zdrsne s steze, ter varovanju zrakoplova, ki jo preleti pri vzletu ali pristanku;
5. »Nekompleksen zrakoplov« pomeni:
a) letalo:
– z največjo certificirano vzletno maso, ki ne presega 5.700 kg, ali
– certificirano za najvišje število potniških sedežev, ki ne presega število 19, ali
– certificirano za operacije z enim pilotom, ali
– opremljeno z največ enim turbopropelerskim motorjem;
b) helikopter:
– certificiran za največjo vzletno maso, ki ne presega 3.175 kg, ali
– certificiran za največje število potniških sedežev, ki ne presega število 9, ali
– certificiran za operacije z enim pilotom;
c) zrakoplov z nenagibnim rotorjem;
č) zrakoplov iz Priloge 1 Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 205 z dne 5. 8. 2019, str. 34);
6. »Prag VPS« je začetek tistega dela VPS, ki se uporablja za pristajanje;
7. »Referenčna točka vzletišča« je geometrijsko središče VPS vzletišča;
8. »Signalno območje« je območje na vzletišču, bočno ob VPS, vidno iz vseh smeri šolskega kroga, ki se uporablja za prikaz vizualnih talnih signalov;
9. »Skrbnik vzletišča« je fizična oseba na vzletišču, ki je odgovorna za pregled urejenosti manevrskih površin, zagotavljanje informacij uporabnikom vzletišča in aktiviranje reševanja, če je to potrebno;
10. »Specializirana operacija« pomeni vsako operacijo, razen operacije komercialnega zračnega prevoza, pri kateri se zrakoplov uporablja za specializirane dejavnosti kot so kmetijstvo, gradbeništvo, fotografiranje, raziskave, opazovanje in patruljiranje, oglaševanje v zraku ter vzdrževalni testni leti;
11. »Točka javljanja« je točno določena zemljepisna lokacija z nadmorsko višino, na kateri pilot zrakoplova najavi namero oziroma prihod na vzletišče;
12. »Uvodni let« pomeni katero koli operacijo za plačilo ali drugo protivrednost, ki vključuje kratko zračno potovanje z namenom, da se pritegnejo novi udeleženci usposabljanja ali novi člani, in ki jo izvede organizacija za usposabljanje iz 10a. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/723 z dne 4. marca 2020 o določitvi podrobnih pravil v zvezi s priznavanjem certifikatov pilotov, izdanih v tretjih državah, in o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 (UL L št. 170 z dne 2. 6. 2020, str. 1) ali organizacija, ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva;
13. »Vizualni talni signal – Posebna previdnost« pomeni, da je zaradi slabega stanja manevrskega območja vzletišča ali iz katerega koli drugega razloga med priletom za pristanek in pristankom potrebna posebna previdnost. Talni signal mora biti nameščen na signalnem območju, vodoravno in pritrjen na tla;
14. »Vizualni talni signal – Prepoved pristanka« pomeni, da je pristajanje prepovedano. Talni signal mora biti nameščen na signalnem območju, vodoravno in pritrjen na tla;
15. »Vzletišče za lastno uporabo« je vzletišče, ki ga uporablja obratovalec vzletišča in osebe ter zrakoplovi, ki jih določi obratovalec vzletišča;
16. »Vzletno-pristajalna steza – VPS« je točno določena površina vzletišča, ki je urejena za vzletanje in pristajanje zrakoplovov.
3. člen 
(uporaba vzletišča) 
Na vzletišču se lahko izvajajo:
– usposabljanja za pridobitev licenc, ratingov, pooblastil, potrdil ali spričeval letalskega in drugega strokovnega osebja na nekompleksnih zrakoplovih,
– specializirane operacije nekompleksnih zrakoplovov,
– uvodni leti nekompleksnih zrakoplovov in
– letenja za lastne potrebe z nekompleksnimi zrakoplovi.
4. člen 
(območje vzletišča in referenčna točka) 
(1) Vzletišču se določi območje vzletišča in točke javljanja za zagotavljanje varnosti letalskih operacij.
(2) Območje vzletišča ne sme segati v območje drugega vzletišča, razen, če je med vzletišči sklenjen dogovor o varni uporabi območij, ki se prekrivajo.
(3) Območje vzletišča je krog s polmerom 500 m, podaljšan za polovico dolžine VPS in s središčem v referenčni točki.
(4) Vzletišče se izjemoma lahko nahaja v območju letališča, kadar je za to pridobljeno predhodno soglasje obratovalca letališča. Obratovalec letališča določi varnostne zahteve in pogoje za obratovanje takšnega vzletišča.
(5) Vzletišče se izjemoma lahko nahaja v kontroliranem zračnem prostoru (CTR) Republike Slovenije, kadar je za to pridobljeno predhodno soglasje Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ki določi varnostne zahteve in pogoje za obratovanje takšnega vzletišča.
5. člen 
(VPS) 
(1) Na VPS ne sme biti ovir.
(2) Dolžina VPS ne sme biti krajša od 200 m, oziroma 300 m, če se na vzletišču izvaja usposabljanje.
(3) Širina VPS mora biti najmanj 15 m.
(4) Na kopnem mora biti VPS utrjena površina.
(5) Ravnost površine tlakovane VPS ne sme po celotni VPS odstopati za več kot ±3 cm, merjeno s 3 m dolgo letvijo. Ravnost površine travnate VPS se preveri z vožnjo po VPS z osebnim vozilom pri hitrosti 50 km/h, pri čemer se ne smejo občutiti udarne luknje, vozilo pa mora samo obdržati želeno smer.
(6) Vzdolžni in prečni nagib VPS ne sme biti večji od 3 %.
(7) Trava na VPS ne sme biti višja kot 15 cm, oziroma 10 cm, kadar VPS uporabljajo ultralahke letalne naprave.
(8) VPS se lahko prekrije z betonom ali asfaltom.
(9) Pri gradnji vzletišča in ureditvi terena za vzletišče z asfaltno ali betonsko VPS ter objektov in naprav na vzletišču, se upoštevajo predpisi in standardi s področja graditve objektov in urejanja prostora.
6. člen 
(strip) 
(1) Strip mora biti utrjen in širok najmanj 30 m.
(2) Na stripu ne sme biti ovir, razen sredstev in opreme, potrebne za varno izvajanje zračnega prometa.
(3) Strip se začne najmanj 20 m pred pragom VPS.
(4) Trava na stripu ne sme biti višja kot 30 cm, oziroma 20 cm, kadar VPS uporabljajo ultralahke letalne naprave.
7. člen 
(omejitvene ravnine) 
(1) Omejitvene ravnine so priletne, vzletne in bočne ravnine.
(2) Nagib priletne in vzletne omejitvene ravnine, ki se začne od roba stripa, je 5 % na dolžini 500 m, divergenca bočnih robov priletne in vzletne omejitvene ravnine pa je 10 %.
(3) Nagib bočne omejitvene ravnine, ki se začne od roba vzdolžnega stripa, je 50 % na širini 50 m.
(4) Omejitvene ravnine iz prvega odstavka tega člena ne sme prebadati nobena ovira.
(5) Dimenzije vzletišča s priletnimi, vzletnimi in bočnimi ravninami ter njihovi nagibi so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(vizualna sredstva za navigacijo) 
(1) VPS se zaznamuje z označbami, ki so lahko nepremične ali premične. Nepremične označbe so kotniki in trakovi. Premične označbe so zastavice ali A-table.
(2) Kadar se VPS zaznamuje z nepremičnimi označbami, se pragovi VPS zaznamujejo s kotniki, katerih kraka sta dolga najmanj 3 m, široka pa najmanj 0,9 m. Bočna robova VPS se zaznamujeta na vsakih 50 m z najmanj 3 m dolgimi in najmanj 0,9 m širokimi trakovi.
(3) Kotniki in trakovi iz prvega in drugega odstavka tega člena so lahko iz gramoza, tolčenca ali drugega primernega materiala. Pobarvani morajo biti z belo barvo. Kotniki in trakovi morajo biti povozni ter v isti ravnini kot VPS.
(4) Kadar se VPS zaznamuje s premičnimi označbami, se na kotih VPS postavi po ena rdeča zastavica ali rdeča A-tabla. Bočna robova VPS se zaznamujeta na vsakih 50 m z rdeče – belimi zastavicami ali rdeče – belimi A-tablami. Dimenzije zastavic morajo biti 50 cm x 40 cm. Dimenzije A-table morajo biti 50 cm x 50 cm. Sočasna uporaba zastavic in A-tabel za zaznamovanje VPS ni dovoljena. Izgled zastavic in A-tabel mora biti, kot je to razvidno iz Priloge 1 tega pravilnika.
(5) Označbe bočnih robov VPS je potrebno razporediti tako, da se predpisan razmik 50 m upošteva od obeh pragov do sredine VPS. Označbi, ki sta najbližje sredini VPS, sta lahko na krajši medsebojni razdalji.
(6) Kazalnik smeri pristajanja mora biti postavljen na vidnem mestu in mora biti v obliki črke T, ki je izdelana iz platna ali drugega primernega materiala, katere stranici sta bele barve, dolgi najmanj 4 m in široki najmanj 0,4 m, kot je to razvidno iz Priloge 1 tega pravilnika.
(7) Vizualni talni signal – Prepoved pristanka, je kvadratna ploskev, rdeče barve, s stranico dolgo 3 m in dvema rumenima diagonalama, širine 50 cm, kot je to razvidno iz Priloge 1 tega pravilnika.
(8) Vizualni talni signal – Posebna previdnost, je kvadratna ploskev, rdeče barve, s stranico dolgo 3 m in rumeno diagonalo, širine 50 cm, kot je to razvidno iz Priloge 1 tega pravilnika.
9. člen 
(vizualna sredstva za označevanje ovir, parkirnih mest in omejitev) 
(1) Izpostavljeni objekti, drevesa in druga nevarna mesta izven VPS na območju vzletišča, ki lahko ogrozijo letenje, se zaznamujejo z rdečimi zastavicami.
(2) Prostor, namenjen parkiranju zrakoplovov, se označi z rumenimi zastavicami.
(3) Kadar vzletišče ne izpolnjuje pogojev za varno uporabo, mora biti označeno s talno oznako »X« bele barve, ki je izdelana iz platna ali drugega primernega materiala, z dolžino trakov najmanj 6 m in širino najmanj 0,9 m.
10. člen 
(obvezna oprema vzletišča) 
(1) Na vzletišču mora obratovalec vzletišča med njegovo uporabo zagotoviti meteorološko in protipožarno opremo ter opremo za prvo pomoč.
(2) Meteorološko opremo sestavljata kazalnik smeri in moči vetra ter ročni anemometer. Kazalnik smeri in moči vetra mora biti iz platna valjaste oblike, dolg 1,5 do 2 m. Postavi se 2 do 3 m visoko, na vidnem mestu, bočno ob VPS, na razdalji 25 m od dela VPS, ki je predviden za dotik zrakoplova pri pristanku.
(3) Protipožarno opremo predstavlja gasilni aparat s suhim prahom, ogljikovim dioksidom ali drugim ustreznim sredstvom minimalne teže 9 kg. Gasilni aparat mora biti ustrezno atestiran in vzdrževan.
(4) Opremo za prvo pomoč sestavljajo omarica ali kovček prve pomoči in sredstvo za komunikacijo s telefonsko številko »112«. V omarici ali kovčku prve pomoči mora biti naslednji sanitetni material:
1. povoj za prvo pomoč vrste 1 – 5 kosov,
2. povoj za prvo pomoč vrste 2 – 2 kosa,
3. krep povoj 8 cm x 5 m – 5 kosov,
4. krep povoj 10 cm x 5 m – 2 kosa,
5. povoj iz mula 6 cm x 4 m – 5 kosov,
6. povoj iz mula 10 cm x 4 m – 5 kosov,
7. obliž z blazinico 10 cm x 4 cm – 5 kosov,
8. obliž z blazinico 10 cm x 8 cm – 5 kosov,
9. sanitetna vata 100 g – 1 kos,
10. trikotna ruta – 5 kosov,
11. lepilni trak 2 cm x 1 m – 1 kos,
12. lepilni trak 2 cm x 5 m – 1 kos,
13. sterilni zloženec 5 cm x 5 cm -16 slojni – 5 kosov,
14. sterilni zloženec 10 cm x 10 cm – 5 kosov,
15. vpojna sterilna gaza 0,4 m – 1 kos,
16. vpojna sterilna gaza 0,8 m – 1 kos,
17. varnostne sponke – 5 kosov,
18. škarje z zaobljeno konico – 1 kos,
19. prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 cm x 60 cm – 1 kos,
20. komprese za opekline (aluplast) 5 cm x 9 cm – 1 škatlica (10 kosov),
21. rokavice iz lateksa – 5 parov,
22. priročnik o prvi pomoči – 1 kos,
23. pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu – 1 kos.
11. člen 
(pogoji za varno uporabo) 
(1) Obratovalec vzletišča mora zagotoviti, da je vzletišče urejeno in vzdrževano v skladu s tem pravilnikom ter navodili za uporabo vzletišča. Obratovalec vzletišča je odgovoren za posodabljanje navodil za uporabo vzletišča.
(2) Če na vzletišču ali bližnji okolici nastopi sprememba, ki bo vplivala ali bi lahko vplivala na varnost letenja, mora obratovalec vzletišča onemogočiti uporabo takega vzletišča in ga ustrezno označiti ter o tem obvestiti Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija).
(3) Vzletišče lahko za vzletanje, pristajanje in vožnjo zrakoplovov uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z navodili za uporabo vzletišča.
(4) Obratovalec vzletišča v navodilih za uporabo vzletišča določi postopek določitve skrbnika vzletišča. Če se na vzletišču izvaja usposabljanje, mora biti v času usposabljanja skrbnik vzletišča ves čas na vzletišču in opremljen ter usposobljen ravnanja z opremo iz tretjega in četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika in opremljen s sredstvom za komunikacijo z zrakoplovom.
(5) Obratovalec vzletišča mora zagotoviti, da se med letenjem in vožnjo zrakoplovov na vzletišču omeji gibanje ljudem, živalim in vozilom po VPS in stripu.
12. člen 
(postopek pridobitve in podaljšanja obratovalnega dovoljenja vzletišča) 
(1) Vlogo za izdajo obratovalnega dovoljenja vzletišča in vpis vzletišča v Vpisnik vzletišč Republike Slovenije vloži vlagatelj pri agenciji.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, če je zahtevano z zakonom, ki ureja graditev,
2. za vzletišča, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, naravovarstveno soglasje oziroma za vzletišča, ki niso objekti, dovoljenje za poseg v naravo, če je to zahtevano s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
3. dokazilo o pravici uporabe zemljišča, na katerem je vzletišče, če obratovalec ni lastnik zemljišča oziroma če se predloženo uporabno dovoljenje ne glasi na vlagatelja,
4. navodila za uporabo vzletišča,
5. lokacijsko informacijo,
6. pisno soglasje lastnika ali uporabnika, če se pod omejitvenimi ravninami vzletišča nahaja stanovanjski objekt in
7. izjavo o upoštevanju mnenj, soglasij ali dovoljenj pristojnih organov, če ni priloženo uporabno dovoljenje, v kolikor se območje vzletišča nahaja na območju varovanj in omejitev iz prostorskega informacijskega sistema.
(3) Vlogo za podaljšanje obratovalnega dovoljenja vloži vlagatelj pri agenciji najpozneje 30 dni pred potekom obratovalnega dovoljenja. V vlogi vlagatelj opiše morebitne spremembe na vzletišču, ki vplivajo na pogoje za obratovanje vzletišča oziroma na varnost letalskih operacij na vzletišču.
13. člen 
(navodila za uporabo vzletišča) 
Navodila za uporabo vzletišča določi vlagatelj ali obratovalec vzletišča na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazcu je potrebno priložiti:
– situacijski načrt vzletišča v merilu 1:50.000 ali 1:25.000 z vrisanim območjem vzletišča, šolskim krogom ter najbližjim manjšim in najbližjim večjim krajem in
– načrt vzletišča z VPS, stripom in drugo bližnjo infrastrukturo v merilu 1:5.000, v vertikalni in horizontalni projekciji, z vrisanimi višinami ovir in drugih nevarnih mest, ki bi utegnila ogrožati letenje in so pod priletnimi, vzletnimi ali bočnimi ravninami ter z vrisanimi medsebojnimi razdaljami in odmiki.
14. člen 
(dodatne zahteve in izjeme za vzletišča za lastno uporabo) 
(1) Tipe zrakoplovov, za katere se uporablja vzletišče za lastno uporabo in osebe, ki lahko uporabljajo vzletišče za lastno uporabo, določi vlagatelj ali obratovalec vzletišča v navodilih za uporabo vzletišča.
(2) Na vzletišču za lastno uporabo ni dovoljeno usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja.
(3) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega pravilnika, dolžina VPS ne sme biti krajša od 120 m.
(4) Ne glede na šesti odstavek 5. člena tega pravilnika, vzdolžni in prečni nagib VPS ne sme biti večji od 5 %.
(5) Ne glede na tretji odstavek 7. člena tega pravilnika je nagib bočne omejitvene ravnine, ki se začne od roba vzdolžnega stripa, 100 % na širini 50 m.
15. člen 
(dodatne zahteve in izjeme za vzletišča za helikopterje) 
(1) Vzletišča za helikopterje morajo izpolnjevati naslednje dodatne zahteve:
– površina VPS mora biti odporna na vpliv vrtinčnih zračnih tokov zaradi delovanja rotorja ter takšne nosilnosti, da prenese obremenitev helikopterja,
– površina stripa vzletišča za helikopterje mora biti odporna na vpliv vrtinčnih zračnih tokov zaradi delovanja rotorja,
– trakovi za zaznamovanje VPS morajo biti odporni na vpliv vrtinčnih zračnih tokov in
– dimenzije vzletišča za helikopterje, so skupaj z omejitvenimi ravninami, zaznamovanjem in lokacijo bočne ovire, razvidne iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Ne glede na drugi in tretji odstavek 5. člena tega pravilnika mora biti VPS okrogle ali pravokotne oblike, pri čemer mora biti premer vrisanega kroga najmanj enak skupni dolžini helikopterja (v nadaljnjem besedilu: D).
(3) Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega pravilnika, višina ovir na stripu ne sme presegati 25 cm.
(4) Ne glede na šesti odstavek 8. člena tega pravilnika mora biti smer prileta označena z vrisanim enakostraničnem trikotnikom ali logotipom lastnika oziroma obratovalca vzletišča za helikopterje. Trikotnik je bele ali rumene barve, širina stranice trikotnika je 30 cm. Trikotnik ali logotip, ki označuje smer prileta, je vrisan v krog s centrom v referenčni točki in maksimalnim premerom, ki ne presega 65 % premera VPS.
(5) Ne glede na prvi odstavek 6. člena tega pravilnika mora biti strip vzletišča za helikopterje premera vsaj 2D, kjer je VPS okrogle oblike. Kjer je VPS pravokotne oblike, morajo biti zunanje stranice stripa dolge vsaj 2D.
(6) Ne glede na drugi odstavek 7. člena tega pravilnika je nagib priletne in vzletne omejitvene ravnine vzletišča za helikopterje, ki se začne od roba stripa, 8 % na dolžini 500 m, divergenca bočnih robov priletne in vzletne omejitvene ravnine pa 10 %.
(7) Ne glede na tretji odstavek 7. člena tega pravilnika je nagib bočne omejitvene ravnine vzletišča za helikopterje, ki se začne od roba stripa, 100 % na širini 25 m.
(8) Ne glede na četrti odstavek 7. člena tega pravilnika na vzletišču za helikopterje lahko bočno omejitveno ravnino prebada ovira (objekt ali več objektov), na eni strani vzletišča za helikopterje, na minimalni razdalji 1D od referenčne točke. Ovira lahko stoji pravokotno glede na ravnino, na kateri leži VPS ter zakriva smer največ 150° glede na vertikalo.
(9) Ne glede na prvi odstavek 8. člena tega pravilnika se VPS zaznamuje s trakovi v beli barvi dolžine 1,5 m in širine 30 cm, z medsebojnim razmikom med dvema trakoma od 1,5 m do 2 m.
16. člen 
(dodatne zahteve za enostranska vzletišča) 
(1) Vlagatelj ali obratovalec vzletišča mora vzletišče opredeliti kot enostransko vzletišče.
(2) Na enostranskem vzletišču ni dovoljeno izvajati usposabljanja letalskega in drugega strokovnega osebja.
(3) Bočna omejitvena ravnina se v pragu, ki ni namenjen za pristajanje, konča v navpični ravnini, ki poteka po zunanjem robu stripa, kot je to razvidno iz tlorisa enostranskega vzletišča iz Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Smer, ki jo označuje kazalnik smeri pristajanja, se ne upošteva za vzletanje.
17. člen 
(dodatne zahteve in izjeme za vzletišča na vodi) 
(1) Globina vode stripa mora biti ob najnižji vodi, ki jo je mogoče pričakovati na kateremkoli mestu, najmanj 1,5 m.
(2) Strip se zaznamuje z bojami bele barve na vsakih 50 m. Vogale stripa označujejo boje rdeče barve. Boje morajo biti okrogle ali stožčaste oblike premera najmanj 50 cm. Boje morajo biti pritrjene čvrsto v dno ter nameščene tako, da imajo protiutež, ki kompenzira premike zaradi gibanja vode. Parkirno mesto se označi z rumeno bojo.
(3) Med obvezno opremo vzletišča na vodi sodijo tudi čoln z motorjem, megafon, nož, vesla, vrv dolžine najmanj 10 m in najmanj 4 reševalni obroči.
(4) Ne glede na prvi odstavek 6. člena tega pravilnika, širina stripa ne sme biti ožja od 50 m.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
(objava navodil za uporabo vzletišča) 
Obratovalec vzletišča v sedmih dneh od pridobitve obratovalnega dovoljenja vzletišča objavi navodila za uporabo vzletišča iz 13. člena tega pravilnika na svoji spletni strani.
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58/92 in 18/01 – ZLet).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-258/2020/55
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2020-2430-0077
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost