Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1403. Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 4096.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil 
1. člen 
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20, 78/20 in 3/21) se v 4. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni, tako da se glasi:
»– za shemo osnovnega plačila se nameni za leto 2015 do 54,21 %, za leto 2016 do 53,71 %, za leto 2017 do 54,13 %, za leto 2018 do 54,97 %, za leti 2019 in 2020 do 56,02 % ter za leti 2021 in 2022 do 54,97 %, pri čemer je uporabljena možnost iz drugega odstavka 22. člena Uredbe 1307/2013/EU;«.
2. člen 
8.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»8.a člen 
(letna nacionalna zgornja meja za shemo osnovnega plačila za leto 2016 in naslednja leta) 
(1) Delež in višina letne nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega plačila se določita v skladu s prvim in drugim odstavkom 22. člena Uredbe 1307/2013/EU ter zagotovita:
1. z linearnim znižanjem ali zvišanjem vrednosti plačilnih pravic v skladu s petim odstavkom 22. člena Uredbe 1307/2013, kadar:
a) se v primerjavi z letom 2015 deleži letnih nacionalnih zgornjih mej za druge sheme neposrednih plačil spremenijo oziroma
b) se uvede nova shema neposrednih plačil oziroma
2. z linearnim znižanjem ali zvišanjem vrednosti plačilnih pravic oziroma nacionalne rezerve v skladu s petim odstavkom 22. člena Uredbe 1307/2013, ko:
a) se nacionalna zgornja meja za neposredna plačila za koledarski leti 2021 in 2022 razlikuje od nacionalne zgornje meje za koledarski leti 2019 in 2020 oziroma
b) se v primerjavi s tema letoma deleži nacionalnih zgornjih mej za druge sheme neposrednih plačil spremenijo oziroma
c)  se uvede nova shema neposrednih plačil.
(2) Odstotek povečanja iz drugega odstavka 22. člena Uredbe 1307/2013/EU je 0,3 % za leti 2016 in 2017, 1,5 % za leto 2018, 3 % za leto 2019 in 2020 ter 1,5 % za leti 2021 in 2022.«.
3. člen 
V 24. členu se v šestem odstavku v 1. točki drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek izjave ni treba posredovati, če ne gre za prvo vzpostavitev kmetijskega gospodarstva ali če ni sprememb pri članih kmetije, vpisanih v RKG na dan vložitve zbirne vloge za tekoče leto, v primerjavi s stanjem v RKG na dan vložitve zbirne vloge za leto, ko je bila posredovana zadnja izjava;«.
4. člen 
V 38.b členu se v drugi, tretji in peti alineji prvega odstavka, v drugem odstavku ter v tretjem odstavku beseda »zahtevek« v vseh sklonih nadomesti z besedo »vloga« v ustreznem sklonu.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2330-0027
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost